Додаток В

(обов’язковий)

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Н А К А З

 

 06.06.2007 N 895

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 липня 2007 р. за N 836/14103

 

Про затвердження Положення про порядок погодження планів санації та мирових угод

 

 Відповідно до статей 7, 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ) з метою вдосконалення порядку погодження планів санації та мирових угод у процедурах банкрутства державних підприємств, функції з управління майном яких у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію належать Фонду державного майна України, та господарських організацій, у статутних фондах яких корпоративні права держави перевищують 25 відсотків, Н А К А З У Ю:

 

 1. Затвердити Положення про порядок погодження планів санації

 та мирових угод, що додається.

 2. Директору Департаменту банкрутства, санації та реструктуризації Гладченку А.В. у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 3. Начальнику Управління офіційних друкованих видань Путівській Н.А. забезпечити публікацію цього наказу у "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію".

 4. Визнати такими, що втратили чинність:

 наказ Фонду державного майна України від 21.08.2001 N 1521 "Про комісію по запобіганню банкрутству" (із змінами);

 наказ Фонду державного майна України від 05.10.2001 N 1809 (z0897-01) "Про затвердження Положення про порядок погодження планів санації господарських товариств та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.10.2001 за N 897/6088 (із змінами).

 5. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти  на  заступника  голови Лєдомську С.Ю.

 

 

 Голова В. Семенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:  

Т.в.о. голови Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва

С. Іголкін

 

    ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ Фонду державного майна

  України

  06.06.2007 N 895

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 липня 2007 р. за N 836/14103

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок погодження планів санації та мирових угод

 

Розділ 1. Загальні положення

 

 1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ), Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) та Закону України "Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ), визначає процедуру погодження Фондом державного майна України (далі - Фонд) планів санації (змін і доповнень до планів санації) та мирових угод, які подаються керуючими санацією або керівниками підприємств та містять заходи щодо відновлення платоспроможності підприємств-боржників.

 1.2. Дія цього Положення поширюється на:

 державні підприємства, щодо яких прийнято рішення про приватизацію;

 підприємства, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, у статутних фондах яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, і перебувають в управлінні Фонду;

 господарські організації з корпоративними правами держави понад 25 відсотків їх статутного фонду;

 об'єкти державної власності, що перебувають в управлінні міністерств та інших органів виконавчої влади, у разі створення за їх участю нових суб'єктів господарювання.

 

Розділ 2. Порядок подання до Фонду документів, необхідних для прийняття рішення про погодження планів санації підприємств-боржників, провадження справи про банкрутство яких прийнято господарським судом

 

 2.1. Керуючий санацією для отримання рішення про погодження плану санації підприємства-боржника звертається до Фонду з відповідною письмовою заявою протягом трьох місяців з дня винесення господарським судом ухвали про проведення санації підприємства-боржника.

 2.2. План санації, що подається до Фонду для погодження, повинен бути попередньо розглянутий комітетом кредиторів, погоджений інвестором (у разі наявності інвестора), боржником та підписаний керуючим санацією і головним бухгалтером. Плани санації об'єктів державної власності, що знаходяться в управлінні міністерств та інших органів виконавчої влади, у разі створення за їх участю нових суб'єктів господарювання повинні бути попередньо погоджені цими органами управління.

 2.3. До плану санації додаються такі документи:

 копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання - боржника (далі - боржник), засвідчена в установленому порядку;

 копії установчих документів боржника, засвідчені в установленому порядку;

 ухвала господарського суду про порушення провадження у справі про банкрутство;

 ухвала господарського суду про затвердження реєстру вимог кредиторів;

 ухвала господарського суду про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією;

 копія ліцензії арбітражного керуючого, засвідчена в установленому порядку;

 протокол зборів кредиторів про утворення комітету кредиторів з визначенням його кількісного складу та повноважень;

 протокол засідання комітету кредиторів про погодження кандидатури керуючого санацією, вибір інвестора (інвесторів), схвалення плану санації боржника;

 звіт про незалежну оцінку майна боржника, яке пропонується до реалізації у процесі санації;

 фінансова звітність за два останніх роки роботи боржника та за останній звітний період, підписана керівником боржника і головним бухгалтером.

 2.4. План санації боржника містить:

 2.4.1. Характеристику боржника:

 2.4.1.1. Історія створення, реквізити (повна і скорочена назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер і дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію, місцезнаходження, телефон, факс).

 Основні види господарської діяльності.

 2.4.1.2. Інформація про власників акцій (за наявності).

 Статутний (складений) капітал.

 Кількість і номінальна вартість акцій.

 2.4.1.3. Організаційна структура.

 Структурна схема.

 Штатний розпис.

 Перелік дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

 2.4.1.4. Основні види продукції, яка випускається, ціни та ринки збуту.

 Перелік основних видів продукції.

 Питома вага кожного виду продукції в загальному обсязі виробництва (у грошовому еквіваленті) та реалізації.

 Питома вага собівартості кожного виду продукції в загальному обсязі собівартості продукції, що виробляється товариством.

 Випуск продукції в натуральних одиницях.

 Коротка характеристика ринків збуту.

 2.4.1.5. Фінансово-майновий стан (за 2 попередні роки та за станом на останній звітний період):

 2.4.1.5.1. Структура доходів.

 2.4.1.5.2. Структура витрат.

 2.4.1.5.3. Чистий прибуток (збиток).

 2.4.1.5.4. Причини збиткової діяльності.

 2.4.1.5.5. Структура активів:

 перелік майна боржника за організаційною структурою згідно з результатами інвентаризації активів та їхньої переоцінки;

 соціально-побутова сфера та комунальна сфера (житло, гуртожитки та інше);

 перелік державного майна, яке в процесі приватизації не ввійшло до статутного (складеного) капіталу товариства, але залишилося на його балансі (перелік об'єктів, вартість, пропозиції щодо подальшого використання, затверджені начальником регіонального відділення Фонду за місцем розташування балансоутримувача такого майна);

 перелік майна, що пропонується до відчуження (із зазначенням інвентарних номерів та залишкової вартості);

 інформація про наявність земельних ділянок, які належать на праві власності та/або на праві користування;

 наявність на балансі об'єктів, що забезпечують життєдіяльність окремих об'єктів соціальної інфраструктури населеного пункту, у межах якого розташований боржник;

 перелік нерухомого майна, яке обліковується на балансі в розрізі підрозділів боржника з характеристикою за фінансово-бухгалтерськими, технічними та будівельними показниками;

 перелік рухомого майна, яке обліковується на балансі боржника з характеристикою за фінансово-бухгалтерськими та технічними показниками;

 нематеріальні активи.

 2.4.1.5.6. Наявність готової продукції на складах та товарно-матеріальних цінностей.

 2.4.1.5.7. Структура довгострокових та поточних фінансових інвестицій.

 2.4.2. Структуру кредиторської та дебіторської заборгованості:

 2.4.2.1. Реєстр кредиторів.

 2.4.2.2. Аналіз структури кредиторської заборгованості.

 2.4.2.3. Реєстр дебіторів.

 2.4.2.4. Аналіз структури дебіторської заборгованості.

 2.4.3. Аналіз імовірної ліквідації боржника, її соціальні наслідки:

 2.4.3.1. Погашення боргів за рахунок доходів, отриманих від реалізації частини майна боржника.

 2.4.3.2. Соціальні наслідки непогашених боргів та ліквідації боржника.

 2.4.4. Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, розрахунок необхідних коштів для реалізації цих заходів:

 2.4.4.1. Реструктуризація.

 2.4.4.2. Перепрофілювання виробництва.

 2.4.4.3. Закриття нерентабельних виробництв.

 2.4.4.4. Продаж частини майна.

 2.4.4.5. Скорочення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі реалізації плану санації.

 2.4.4.6. Ліквідація дебіторської заборгованості.

 2.4.4.7. Відстрочка та/або розстрочка платежів або прощення (списання) частини боргів.

 2.4.4.8. Зобов'язання інвестора про погашення боргу (частини боргу) боржника, зокрема шляхом переведення на нього боргу (частини боргу), та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань. Інформація про наміри інвестора стосовно викупу державної частки акцій у статутному (складеному) капіталі боржника та умови цього викупу.

 2.4.4.9. Інші заходи відновлення платоспроможності:

 2.4.4.9.1. Передача житлового фонду та соціально-культурних об'єктів до комунальної власності (перелік, вартість) та/або до сфери управління уповноважених органів управління.

 2.4.4.9.2. Передача майна в статутні фонди новостворюваних юридичних осіб.

 2.4.4.9.3. Передача майна в оренду.

 2.4.4.9.4. Отримання кредитів.

 2.4.5. Заходи з перевірки розміру статутного (складеного) капіталу на відповідність вимогам статті 155 Цивільного кодексу України ( 435-15 ):

 складання балансу за результатами переоцінки активів та заходів щодо відновлення платоспроможності боржника;

 розрахунок вартості чистих активів;

 прийняття засновником рішення щодо зміни статутного (складеного) капіталу боржника за результатами проведених заходів.

 2.4.6. Прогноз соціально-економічних наслідків проведеної санації.

 Нарощення обсягів виробництва, реалізації продукції.

 Збільшення доходів, скорочення витрат.

 Планові щоквартальні фінансові показники діяльності боржника (відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 (z0397-99), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690):

 період проведення санації боржником;

 постсанаційний період - до моменту повного погашення реєстрових боргів боржником.

 Графік щоквартального погашення боргів підприємства, у т.ч. через укладання мирової угоди.

 Структура активів та зобов'язань боржника на момент початку та припинення санації.

 Підвищення конкурентоспроможності та рівня рентабельності підприємства.

 2.4.6.1. Погашення кредиторської заборгованості.

 2.4.6.2. Підвищення оплати праці.

 2.4.6.3. Створення нових робочих місць.

 2.4.6.4. Подальше надходження до державного бюджету коштів від підприємства, що працює.

 2.4.6.5. Розмір статутного (складеного) капіталу внаслідок вищенаведених заходів.

 

Розділ 3. Порядок подання до Фонду документів, необхідних для прийняття рішення про надання згоди керівникові боржника на подання заяви до господарського суду про порушення справи про банкрутство

 

 3.1. Керівник боржника для отримання згоди Фонду на подання заяви до господарського суду про порушення справи про банкрутство з метою проведення ним процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство (далі - провадження справи про банкрутство) звертається до Фонду з відповідною письмовою заявою. До заяви додається план санації підприємства.

 3.2. План санації, що подається до Фонду на погодження, повинен бути попередньо погоджений інвестором (у разі наявності інвестора), правлінням та наглядовою радою (у разі їх наявності) і підписаний керівником.

 3.3. До плану санації додаються такі документи:

 копія свідоцтва про державну реєстрацію боржника, засвідчена в установленому порядку;

 копії установчих документів боржника, засвідчені в установленому порядку;

 фінансова звітність за два останніх роки роботи боржника та за останній звітний період, підписана керівником боржника і головним бухгалтером.

 3.4. План санації боржника складається згідно з вимогами пункту 2.4 цього Положення.

 

Розділ 4. Порядок прийняття Фондом рішення про погодження планів санації боржників (надання згоди на проведення санації керівником)

 

 4.1. Погодження планів санації боржників здійснюється заступником голови Фонду, який відповідає за даний напрямок роботи. Департамент, до повноважень якого належать питання погодження планів санації та мирових угод, на підставі позитивних висновків відповідних департаментів Фонду подає заступнику голови Фонду план санації на погодження.

 План санації боржника погоджується, якщо:

 зміст плану санації відповідає вимогам пункту 2.4 цього Положення;

 план санації містить дієві заходи щодо відновлення платоспроможності боржника.

 4.2. План санації боржника (надання згоди на проведення санації керівником) погоджується Фондом протягом одного місяця з дня надходження плану санації та документів, що до нього додаються.

 4.3. У разі подання до Фонду планів санації боржників, які включені до переліку стратегічно важливих для економіки та безпеки держави, особливо небезпечних, місцеутворювальних та таких, що займають монопольне становище на відповідному ринку України, Фонд подає такі плани санації на попереднє погодження до Міністерства економіки України.

 4.4. За результатами розгляду поданих документів Фонд може відмовити в погодженні плану санації (наданні згоди керівнику на провадження справи про банкрутство), якщо:

 надані документи не відповідають вимогам законодавства, у тому числі цього Положення;

 виявлено недостовірні дані в документах, поданих разом із планом санації;

 Департаментом, до повноважень якого належать питання погодження планів санації та мирових угод, надано негативний висновок щодо ефективності запропонованих заходів з відновлення платоспроможності боржника;

 положення плану санації не відповідають галузевій специфіці боржника.

 4.5. У разі виявлення недоліків або невідповідностей у поданому плані санації Фонд надає керуючому санацією свої письмові рекомендації та пропозиції стосовно доопрацювання плану санації.

 4.6. Фонд у десятиденний строк із дня отримання доопрацьованого плану санації приймає рішення щодо його погодження (надання згоди на проведення санації), про що керуючий санацією (керівник підприємства) повідомляється письмово.

 

 Розділ 5. Порядок прийняття Фондом рішення про погодження мирових угод

 

 5.1. Керівник боржника чи арбітражний керуючий (керуючий санацією, ліквідатор) для отримання рішення щодо погодження мирової угоди письмово звертається до Фонду.

 5.2. Текст мирової угоди, що подається до Фонду на погодження, повинен бути попередньо розглянутий комітетом кредиторів, що підтверджується відповідним рішенням. У разі наявності виконання зобов'язань боржника третіми особами (інвесторами) текст мирової угоди повинен бути погоджений інвестором.

 5.3. До мирової угоди додаються звіт про незалежну оцінку майна та документи, що підтверджують право власності на майно, яке планується до відчуження в рахунок погашення боргу.

 5.4. Погодження мирових угод стосовно боржників здійснюється заступником Голови Фонду, який відповідає за даний напрямок роботи. Департамент, до повноважень якого належать питання погодження планів санації та мирових угод, на підставі позитивних висновків відповідних департаментів Фонду подає заступнику голови Фонду мирову угоду на погодження.

 5.5. Фонд у місячний строк після отримання мирової угоди може відмовити в погодженні та повернути її на доопрацювання, якщо: виявлено недостовірні дані в документах, поданих разом з мировою угодою;

 надано негативний висновок Департаменту Фонду, до повноважень якого належать питання погодження планів санації та мирових угод.

 

Розділ 6. Забезпечення Фондом розроблення умов санації підприємств, що перебувають у його управлінні, у статутних (складених) капіталах яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави

 

 6.1. З метою вивчення ситуації, яка склалась на підприємстві, і виявлення негативних аспектів у діяльності боржника та прийняття рішення про можливість проведення ефективної санації Фондом створюється робоча група. Дослідження названих питань робочою групою проводяться за місцезнаходженням підприємства.

 6.2. За результатами проведеної роботи робочою групою готуються пропозиції до плану санації стосовно заходів відновлення платоспроможності підприємства, які враховуються при розробленні умов його санації.

 

Директор Департаменту банкрутства, санації та реструктуризації А.Гладченко

Публікації документа:

Офіційний вісник України вiд 03.08.2007 - 2007 р., № 54, стор. 207, стаття 2197, код акта 40506/2007