Додаток Г

(обов’язковий)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А

 

 від 17 березня 2000 р. N 515

 Київ

 

Про затвердження Порядку проведення досудової санації державних підприємств

 

 Відповідно до статті 3 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

 

 1. Затвердити Порядок проведення досудової санації державних підприємств (додається).

 2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. N 67 ( 67-94-п ) "Про затвердження Положення про порядок проведення санації державних підприємств" (ЗП України, 1994 р. N 6, ст. 141).

 

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

 

 

 Інд. 18

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 постановою Кабінету Міністрів України

 від 17 березня 2000 р. N 515

 

ПОРЯДОК

 проведення досудової санації державних підприємств

 

 1. Досудова санація - це система заходів щодо відновлення платоспроможності державного підприємства-боржника, які здійснюються органом, уповноваженим управляти державним майном (далі - уповноважений орган) боржника, з метою запобігання його банкрутству до початку порушення провадження у справі про банкрутство.

 2. Ініціатива щодо проведення досудової санації може виходити від уповноважених органів, підприємств, кредиторів або інших осіб. Пропозиції щодо проведення досудової санації подаються уповноваженому органові.

 3. Уповноважений орган у разі виявлення ознак неплатоспроможності підприємства приймає рішення про проведення досудової санації.

 Про рішення щодо проведення досудової санації кредиторів повідомляє керівник підприємства у п'ятиденний термін із дня його отримання.

 4. Для розроблення плану досудової санації на підприємстві утворюється робоча група на чолі з керівником підприємства, до складу якої входить також представник уповноваженого органу та можуть залучатися кредитори за їх згодою. У разі надходження пропозицій від потенційних інвесторів план досудової санації розробляється за їх участю.

 5. План досудової санації розробляється у місячний термін із дня прийняття рішення щодо її проведення і подається на затвердження уповноваженому органові.

 6. План досудової санації повинен містити:

 реквізити підприємства (повна назва, юридична адреса, організаційно-правова форма, орган управління);

 відомості про фінансово-господарське становище; заходи щодо відновлення платоспроможності (реструктуризація підприємства, перепрофілювання виробництва, закриття нерентабельних виробництв, відчуження основних засобів, передача майна в оренду, відстрочення та (або) розстрочення платежів, переоформлення короткотермінових кредитів у довготермінові, скорочення чисельності працівників тощо) і терміни їх здійснення; розрахунок необхідних коштів для реалізації заходів;

 визначення джерел фінансування заходів (зобов'язання інвесторів, кредиторів щодо погашення боргу або надання фінансової допомоги, кошти державного бюджету, кошти, отримані від оренди майна, відчуження основних засобів, погашення дебіторської заборгованості, кредити банків тощо);

 умови участі інвесторів і кредиторів у проведенні досудової санації (набуття права власності на майно підприємства відповідно до законодавства, розпорядження частиною його продукції, оренда майна підприємства, задоволення вимог кредиторів шляхом переведення боргу (частини боргу) на інвестора тощо);

 очікувані наслідки виконання плану досудової санації.

 7. Термін проведення досудової санації не повинен перевищувати 12 місяців. В окремих випадках уповноважений орган може продовжити термін, але не більше ніж на 6 місяців.

 8. Керівники підприємств несуть відповідальність згідно із законодавством за достовірність інформації, що подається уповноваженому органові.

 9. Уповноважений орган у місячний термін розглядає та затверджує або відхиляє поданий підприємством план досудової санації.

 Рішення про відхилення плану досудової санації приймається уповноваженим органом, якщо запропоновані заходи не забезпечують відновлення платоспроможності підприємства.

 У разі, коли витрати на реалізацію заходів, передбачених планом досудової санації, пропонується фінансувати за рахунок коштів державного бюджету, пропозиції про включення відповідних видатків до проекту державного бюджету на планований рік подаються Мінфіну та Мінекономіки.

 Заходи, пов'язані із відчуженням основних засобів, передачею структурних підрозділів підприємств та нерухомого майна в оренду, погоджуються з Фондом державного майна в установленому порядку.

 10. Контроль за виконанням плану досудової санації здійснює уповноважений орган.