Додаток Д

(обов’язковий)

 

Положення

про порядок погодження Міністерством промислової політики України планів санації підприємств, що належать до сфери його управління, наказ Мінпромполітики №153 від 17.03.08 р.

 

I. Загальні положення

 

1.1. Це Положення регулює процедуру погодження Міністерством промислової політики України (далі - Мінпромполітики) планів санації боржників: державних підприємств, організацій, установ, у яких частка державної власності перевищує 25% та належить до сфери його управління.

1.2. Процедура погодження планів санації здійснюється з метою захисту інтересів держави відповідно до чинного законодавства України, а саме:

Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами";

Закону України "Про управління об'єктами державної власності".

 

II. Порядок подання до Міністерства промислової політики України планів судової санації

 

2.1. План санації боржника надається до Мінпромполітики в порядку, установленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

2.2. Керуючий санацією для погодження плану санації боржника звертається до Мінпромполітики з відповідною письмовою заявою протягом трьох місяців із дня винесення ухвали про санацію.

2.3. З метою підвищення якості розроблення плану санації та прискорення його узгодження керуючий санацією завчасно погоджує концепцію плану санації у відповідному галузевому структурному підрозділі Мінпромполітики, Управлінні юридичного забезпечення та в Управлінні реформування власності.

2.4. План санації, що подається до Мінпромполітики для погодження, повинен бути попередньо схвалений комітетом кредиторів та в обов'язковому порядку погоджений інвестором (у разі наявності інвестора) і підписаний керуючим санацією.

2.5. План санації подається керуючим санацією до канцелярії Мінпромполітики в оригіналі та 3 копіях українською мовою, прошитий та пронумерований для його реєстрації.

2.6. До плану санації додаються такі документи:

а) копія свідоцтва про державну реєстрацію боржника, засвідчена в установленому порядку;

б) копії установчих документів боржника, засвідчені в установленому порядку;

в) копія ухвали господарського суду про порушення провадження у справі про банк¬рутство;

г) копія ухвали господарського суду про затвердження реєстру вимог кредиторів;

ґ) копія ухвали господарського суду про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією;

д) копія ліцензії арбітражного керуючого, засвідчена в установленому порядку;

е) протокол зборів кредиторів про утворення комітету кредиторів з визначенням його кількісного складу та повноважень;

є) протокол засідання комітету кредиторів про погодження кандидатури керуючого санацією, вибір інвестора (інвесторів), протокол засідання комітету кредиторів про схвалення комітетом кредиторів плану санації боржника (у разі наявності);         ж) звіт про незалежну оцінку майна боржника, яке реалізується у процесі санації;

з) пакет документів податкової, фінансової та статистичної звітності за три останніх роки роботи боржника та за останній звітний період, підписаний керівником боржника, а в разі його відсутності - керуючим санацією і головним бухгалтером, аудиторський висновок за останній звітний період;

и) висновок відповідного галузевого структурного підрозділу Мінпромполітики та/або виробничого об'єднання, до складу якого належить боржник, щодо доцільності його санації або ліквідації;

і) проекти договорів переведення боргу, мирової угоди та інших, якщо такі передбачені планом санації;

ї) інформація стосовно інвестора, яка повинна містити:

копії установчих документів;

копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

довідку, видану Державним департаментом з питань банкрутства при Міністерстві економіки України (дата реєстрації якої не перевищує 10-денний термін з дати її видачі), якою підтверджено факт, що проти інвестора не порушено справу про банкрутство;

копію річного фінансового звіту;

довідку про напрямки робіт інвестора.

III. Порядок погодження Міністерством промислової політики України планів санації

3.1. План санації подається на розгляд та погодження до Управління юридичного забезпечення.

3.2. Управління юридичного забезпечення протягом 5 днів розглядає представлений план, і якщо перелік наданих документів та зміст плану відповідає вимогам пунктів 2, 5, 6 цього Положення, направляє план санації на експертизу та узгодження до структурних підрозділів Мінпромполітики.

3.3. З висновками експертизи план санації подається на узгодження:

відповідному структурному підрозділу за галузевим напрямком;

Департаменту фінансово-економічного забезпечення промисловості;

Управлінню реформування власності.

3.4. Управління юридичного забезпечення направляє план санації для розгляду та погодження до Державного департаменту з питань банкрутства при Міністерстві економіки України.

3.5. Управління юридичного забезпечення, якщо план санації підприємств передбачає реструктуризацію або створення за їх участю нових суб'єктів господарювання, направляє його для розгляду і погодження до Фонду державного майна України.

3.6. Управління юридичного забезпечення здійснює узагальнення наданих до плану санації зауважень та рекомендацій, перевіряє план санації та зауваження до нього і готує пропозиції щодо можливості його погодження.

3.7. План санації від Мінпромполітики погоджує заступник Міністра за напрямком відповідно до розподілу обов'язків.

3.8. Погоджений Мінпромполітики план санації (копія) зберігається в Управлінні юридичного забезпечення.

 

IV. Порядок повернення плану санації для доопрацювання

 

4.1. У разі, якщо перелік наданих документів згідно з пунктом 2 цього Положення неповний або зміст плану санації не відповідає вимогам пунктів 5, 6 цього Положення, та/або у висновках експертизи зазначено про неповний перелік або неефективність передбачених заходів та неможливість у зв'язку з цим у повній мірі відновити платоспроможність боржника, погасити заборгованість перед бюджетом та державними цільовими фондами, існує загроза нанесення шкоди інтересам держави, Управління юридичного забезпечення повертає його керуючому санацією для доопрацювання з урахуванням наданих зауважень.

4.2. У разі прийняття рішення щодо неможливості погодження плану санації Управління юридичного забезпечення готує висновок від Мінпромполітики, який підписується заступником Міністра відповідно до розподілу обов'язків та надсилає його керуючому санацією, а до господарського суду надсилає клопотання про продовження строку підготовки плану санації.

4.3. Копія поверненого для доопрацювання плану санації разом із зауваженнями зберігається в Управлінні юридичного забезпечення.

4.4. Для повторного розгляду план санації подається до Мінпромполітики в порядку, установленому цим Положенням.

 

V. Структура плану санації

 

5.1. План санації повинен враховувати інтереси та пріоритети:

працівників підприємства;

державного бюджету та державних цільових фондів;

кредиторів відповідно до реєстру, затвердженого господарським судом;

кредиторів, не забезпечених заставою;

наймодавців;

власників цінних паперів;

інвесторів.

5.2. План може включати короткострокові та довгострокові дії.

5.3. План може передбачати отримання грошових надходжень, реструктуризацію боргів та строки відновлення платоспроможності боржника.

5.4. План може передбачати заходи, строки та черговість повного або часткового задоволення вимог кредиторів.

5.5. За наявності інвестора в плані санації повинні бути конкретно викладені умови участі інвестора в санації боржника, права та зобов'язання інвестора та боржника.

5.6. У разі переходу прав власності до інвестора необхідно викласти механізм виконання цього переходу, графік послідовності та строки виконання конкретних заходів.

 

VI. Зміст плану санації

 

План санації може містити такі розділи та підрозділи:

6.1. Загальні відомості про підприємство:

6.1.1. Скорочена історія, реквізити підприємства.

6.1.2. Структура власності, інформація про власників акцій.

6.1.3. Організаційна структура, наявність дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів, правовий статус майна цих підрозділів, відомості про керівників основних структурних підрозділів.

6.1.4. Скорочена характеристика продукції, ринків збуту та цін.

6.1.5. Скорочений опис існуючого стану (фінансово-майновий стан боржника на останню звітну дату).

6.1.6. Мета санації.

6.2. Діагностика підприємства:

6.2.1. Аналіз конкретних переваг підприємства.

6.2.2. Аналіз функціонального стану підприємства.

6.2.3. Аналіз балансу та звіту про прибуток за попередні 3 роки.

6.2.4. Аналіз грошових потоків за попередні 3 роки.

6.2.5. Аналіз фінансових показників.

6.2.6. Аналіз і висновки щодо глибини фінансової кризи та можливості її подолання.

6.3. Аналіз структури боргу:

6.3.1. Загальна сума боргу та загальна кількість кредиторів, з якими необхідно працю¬вати.

6.3.2. Сума боргу кожної категорії кредиторів.

6.3.3. Структура кредиторської заборгованості.

6.3.4. Сума боргів особливо важливим кредиторам, пріоритети важливості постачаль¬ників.

6.3.5. Стосунки з особливо важливими кредиторами.

6.3.6. Черговість виплати боргів кредиторам.

6.4. Аналіз ліквідності (сума коштів, яку можна отримати після продажу активів з ме¬тою сплати боргів):

6.4.1. Оцінка ліквідаційної вартості активів боржника.

6.4.2. Складання ліквідаційного балансу боржника, розроблення плану погашення ви¬мог кредиторів відповідно до черговості, установленої Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

6.4.3. Аналіз реальної можливості проведення ліквідації відповідно до ліквідаційного балансу.

6.5. План дій щодо реструктуризації боржника, розрахунок необхідних коштів для реа¬лізації заходів:

6.5.1. Короткострокові дії:

загальне керівництво;

фінансовий менеджмент (у тому числі управління грошовими потоками);

маркетинг;

виробництво.

6.5.2. Довгострокові дії:

вибір стратегій;

менеджмент та управління людськими ресурсами;

маркетинг;

фінансове управління (у тому числі управління грошовими потоками);

виробництво.

6.6. План дій щодо фінансової реструктуризації та джерел фінансування:

6.6.1. Мораторій на погашення боргів (кількість та за якими кредиторами).

6.6.2. Відстрочення боргів (кількість та за якими кредиторами).

6.6.3. Обмін боргів на власність (кількість та за якими кредиторами).

6.6.4. Прощення боргів (кількість та за якими кредиторами).

6.6.5. Продаж активів та обмін на борги (кількість та за якими кредиторами).

6.6.6. Обґрунтування формування цілісного майнового комплексу боржника.

6.6.7. Загальні результати заходів щодо фінансової реструктуризації.

6.7. Умови участі інвестора в санації боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань.

6.8. Прогноз показників діяльності підприємства:

6.8.1. Прогноз прибутків та збитків на три роки вперед (у перший рік за місяцями, а в наступні два роки - за загальним підсумком).

6.8.2. Прогноз руху готівки на три роки вперед (у перший рік за місяцями, а в наступні два роки - за загальним підсумком).

6.8.3. Графік погашення боргів у перебігу прогнозованого періоду.

6.8.4. Опис структури активів боржника на момент початку та припинення санації.

6.8.5. Загальний аналіз можливості виходу з кризи та аналіз ризиків.

6.9. Висновки:

6.9.1. Скорочені підсумки загалом за проектом санації.

6.9.2. Порівняльна оцінка ефективності заходів операційної та фінансової реструктури¬зації.

6.9.3. Прогноз довгострокових стосунків з контрагентами після виходу підприємства з кризи.

6.9.4. Підсумки щодо соціальних результатів санації.

6.9.5. Підсумки щодо необхідності реструктуризації підприємства з точки зору еконо¬міки регіону.

6.9.6. Заходи, спрямовані на екологічну безпеку.

6.10. Додатки відповідно до пункту 2.6 цього Положення.

6.11. Під час складання планів санації необхідно дотримуватися структури, яку наве¬дено в пунктах 5, 6 цього Положення.

 

VII. Порядок здійснення контролю Мінпромполітики за виконанням плану санації

 

7.1. З метою здійснення контролю за реалізацією заходів, передбачених планами санації боржників, Управління юридичного забезпечення:

7.1.1. Веде облік погоджених планів санації.

7.1.2. Веде облік щоквартальних звітів керуючих санацією про виконання планів санації, які відповідний арбітражний керуючий зобов'язаний подавати до Мінпромполітики не пізніше 20-го числа наступного місяця за звітним періодом.

7.1.3. Аналізує щоквартальні звіти керуючих санацією із залученням структурного підрозділу за галузевим напрямком.

7.2. За 30 днів до закінчення санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення санації керуючий санацією подає до Мінпромполітики письмовий звіт про результати санації.

7.3. Наданий керуючим санацією звіт про результати санації розглядається у двадцятиденний термін Департаментом фінансово-економічного забезпечення промисловості разом з Управлінням юридичного забезпечення, відповідним галузевим структурним підрозділом та Управлінням реформування власності.

7.4. За наслідками розгляду звіту керуючого санацією Мінпромполітики надає висновки про результати санації до комітету кредиторів, який за погодженням з Мінпромполітики приймає рішення про звернення до господарського суду з відповідним клопотанням.

 

Начальник управління юридичного забезпечення С.І. Вернидубов