Додаток Е

(обов’язковий)

 

Положення

про порядок проведення досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 25 відсотків, та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, наказ №1865 від 12.10.01 р.

 

Розділ 1. Загальні положення

 

1.1. Положення визначає порядок і способи проведення досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 25 відсотків, державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію (далі - підприємства-боржники), у випадках, коли Фонд державного майна України (далі - Фонд) здійснює функції з управління державними корпоративними правами з метою запобігання їх банкрутству, поліпшення їхнього фінансового стану та підвищення конкурентоспроможності продукції (робіт, послуг).

1.2. Це Положення не поширюється на проведення санації підприємства-боржника, щодо якого порушено справу про банкрутство господарським судом.

1.3. Досудова санація - це система заходів щодо відновлення платоспроможності підприємства-боржника, які здійснюються Фондом державного майна України (далі - Фонд) з метою запобігання його банкрутству до початку порушення провадження у справі про банкрутство.

 

Розділ 2. Прийняття рішення про проведення досудової санації

 

2.1. Управління банкрутства, санації та реструктуризації Департаменту з питань управління корпоративними правами держави у відкритих акціонерних товариствах (далі - Управління банкрутства) разом з управлінням фінансового аналізу Департаменту з питань управління корпоративними правами держави у відкритих акціонерних товариствах (далі - Управління фінансового аналізу) щокварталу після надходження фінансової звітності підприємств до Фонду проводять її аналіз з метою виявлення ознак неплатоспроможності підприємств-боржників.

2.2. Аналіз неплатоспроможних підприємств-боржників, за поданням відділу з питань банкрутства та санації, розглядається на комісії щодо запобігання банкрутству господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 25 відсотків, та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію (далі - Комісія).

2.3. Рішення щодо проведення досудової санації підприємств-боржників приймається Фондом на підставі рішення Комісії, яка на своєму засіданні розглядає надані матеріали.

2.4. Про прийняття рішення про проведення досудової санації Фонд у п'ятиденний термін повідомляє керівника підприємства.

2.5. Про рішення щодо проведення досудової санації керівник повідомляє кредиторів підприємства у п'ятиденний термін з дня його отримання.

2.6. Досудова санація підприємств-боржників здійснюється шляхом:

погашення боргів підприємства;

переоформлення короткотермінових кредитів на довготермінові;

випуску і розміщення цінних паперів з метою мобілізації фінансових ресурсів;

продажу майна підприємства-боржника або передачі його в оренду;

реструктуризації підприємства-боржника (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення).

 

Розділ 3. Порядок розроблення плану досудової санації. Типовий план досудової санації

 

3.1. Для розроблення плану досудової санації наказом Фонду утворюється робоча група на чолі з керівником підприємства-боржника, до складу якої входять уповноважена особа з управління корпоративними правами держави в товаристві, представники Фонду, органу, уповноваженого управляти державним майном до прийняття рішення про приватизацію, підприємства та місцевої адміністрації, крім того, можуть залучатися кредитори за їх згодою.

3.2. У разі надходження пропозицій від потенційних інвесторів план досудової санації розробляється за їх участю.

3.3. План досудової санації розробляється у місячний термін з дня прийняття Фондом рішення щодо її проведення, підписується членами робочої групи і подається на затвердження до Фонду.

3.4. План санації підприємства-боржника повинен містити такі розділи та підрозділи:

3.4.1. Попередня історія (оглядово):

3.4.1.1. Коротка історія, реквізити підприємства.

3.4.1.2. Інформація про власників акцій.

3.4.1.3. Організаційна структура, наявність дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів, правовий статус майна цих підрозділів, керівники основних структурних підрозділів.

3.4.1.4. Короткий огляд продукції, цін та ринків.

3.4.1.5. Фінансово-майновий стан підприємства-боржника за останній звітний період.

3.4.1.6. Мета реструктуризації.

3.4.2. Матеріали руху готівки за попередні 12 місяців роботи.

3.4.3. Аналіз ліквідації (сума грошей, яку можна отримати від продажу активів з метою сплати боргів).

3.4.4. Структура боргу:

3.4.4.1. Загальна сума боргу та кількість кредиторів.

3.4.4.2. Структура зростання кредиторської заборгованості поквартально (наскільки за-старілими є борги).

3.4.4.3. Черговість виплати боргів кредиторам.

3.4.4.4. Сума боргів важливим і неважливим постачальникам.

3.4.4.5. Ставлення важливих постачальників (їхня готовність до співпраці та можли¬вість підтримки ними реструктуризації).

3.4.5. Заходи щодо відновлення платоспроможності (реструктуризація підприємс-тва, перепрофілювання виробництва, закриття нерентабельних виробництв, відчуження ос-новних засобів, передача майна в оренду, скорочення чисельності працюючих тощо) і тер-міни їх здійснення.

3.4.6. Пропозиції щодо операційної реструктуризації, розрахунок необхідних коштів для реалізації заходів.

3.4.7. Пропозиції щодо заходів з фінансової реструктуризації та джерел фінансування:

3.4.7.1. Відстрочення боргів (скільки та якими кредиторами).

3.4.7.2. Прощення боргів (скільки та якими кредиторами).

3.4.7.3. Інші заходи з внутрішнього фінансування (мораторій на сплату боргів, продаж активів та обмін активів на борги).

3.4.7.4. Умови участі інвесторів і кредиторів у проведенні санації (набуття права власності на майно підприємства, розпорядження частиною його продукції, оренда майна підприємства, задоволення вимог кредиторів шляхом переведення боргу на інвесторів тощо).

3.4.7.5. Загальні результати заходів з фінансової реструктуризації (коли закінчується період реструктуризації, скільки боргів сплачено і коли).

3.4.8. Прогноз фінансових результатів для підприємства, що реструктуризується.

3.4.8.1. Прогноз прибутків та збитків на декілька років уперед.

3.4.8.2. Прогноз руху готівки на декілька років уперед.

3.4.8.3. Тривалі відносини з постачальниками, сплата податків та інших обов'язкових платежів до державного бюджету, виплата зарплати працівникам.

3.4.8.4. Структура підприємства-боржника після відновлення його платоспроможності.

3.4.9. Розрахунок необхідних коштів для реалізації заходів.

3.4.10. Очікувані наслідки виконання плану досудової санації.

3.5. До плану санації додаються такі документи:

копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, засвідчена у установленому порядку;

копії установчих документів підприємства - боржника, засвідчені в установленому порядку;

протокол зборів акціонерів (якщо такі проводилися);

протокольне рішення правління та спостережної ради про схвалення плану досудової санації підприємства-боржника;

експертна оцінка майна підприємства-боржника, яке передбачається реалізувати в процесі досудової санації;

пакет документів податкової, фінансової та статистичної звітності за три останніх роки роботи підприємства-боржника та за останній звітний період, підписаних керівником підприємства-боржника і головним бухгалтером.

3.6. Термін проведення досудової санації не повинен перевищувати 12 місяців. В окремих випадках Фонд може продовжити термін, але не більше ніж на 6 місяців.

3.7. Керівники підприємств згідно з чинним законодавством несуть відповідальність за достовірність інформації, що подається до Фонду.

 

Розділ 4. Порядок розгляду Фондом планів досудової санації підприємств-боржників

 

4.1. Наданий для затвердження план санації попередньо, у десятиденний термін, розглядається в Управлінні банкрутства з метою визначення відповідності плану вимогам законодавчих та нормативних актів.

4.2. Якщо наданий план відповідає відповідним вимогам, то Управління банкрутства передає зазначений план до Управління фінансового аналізу для проведення аналізу заходів щодо відновлення платоспроможності підприємства-боржника.

4.3. У тижневий термін Управління фінансового аналізу надає Управлінню банкрутства свої висновки з питань, зазначених у пункті 4.2 цього Положення.

4.4. Управління банкрутства має право залучити до розгляду поданих матеріалів інші структурні підрозділи Фонду.

4.5. Після отримання висновків усіх співвиконавців Управління банкрутства готує матеріали стосовно затвердження плану досудової санації та подає їх на розгляд Комісії.

 

Розділ 5. Порядок прийняття Фондом рішення про затвердження планів досудової санації підприємств-боржників

 

5.1. Рішення щодо затвердження планів досудової санації підприємств-боржників приймається Фондом на підставі рішення Комісії.

5.2. План досудової санації підприємства-боржника затверджується Фондом протягом одного місяця з дня подання на розгляд пакета документів, які додаються до плану досудової санації.

5.3. За результатами розгляду поданих документів Фонд може відмовити у затвердженні плану досудової санації у випадках, якщо:

запропоновані заходи не забезпечують відновлення платоспроможності підприємства-боржника;

надані документи не відповідають вимогам чинного законодавства України;

виявлено недостовірні дані у документах, поданих разом з планом досудової санації;

надано негативний висновок Комісії;

положення плану досудової санації не відповідають галузевій специфіці підприємства-боржника та інтересам держави.

5.4. У разі, якщо витрати на реалізацію заходів, передбачених планом досудової санації, пропонується фінансувати за рахунок коштів державного бюджету, пропозиції про включення відповідних видатків до проекту державного бюджету на планований рік подаються до Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України.

5.5. У разі виявлення недоліків або невідповідностей у поданому плані досудової санації Фонд письмово надає свої рекомендації робочій групі для доопрацювання.

5.6. Після внесення відповідних змін у план досудової санації та подання його до Фонду у десятиденний термін із дня отримання Фондом приймається рішення про затвердження плану досудової санації, про що керівник підприємства повідомляється письмово.

 

Розділ 6. Порядок здійснення Фондом контролю за виконанням планів досудової санації

 

6.1. З метою здійснення контролю за реалізацією заходів, які передбачені планом досудової санації підприємств-боржників, відділом з питань банкрутства та санації ведеться облік погоджених планів досудової санації та щоквартальних звітів керуючих санацією про виконання планів досудової санації.

6.2. Щоквартальні звіти стосовно ходу виконання плану досудової санації, які подаються керуючим санацією до Фонду, у десятиденний термін з дня отримання аналізуються у відділі з питань банкрутства та санації та відділі фінансового аналізу і подаються до Комісії на розгляд.

6.3. Комісія розглядає щоквартальні звіти керуючого санацією разом з висновком відділу з питань банкрутства і приймає рішення про виконання (невиконання) плану санації.

6.4. У разі, якщо Комісією прийнято рішення про незадовільне виконання плану санації, нею може бути внесена пропозиція керівництву Фонду щодо вжиття необхідних заходів.

6.5. За п'ятнадцять днів до закінчення санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення санації керуючий санацією подає до Фонду письмовий звіт про результати санації.

Звіт керуючого санацією повинен містити:

відомості про виконання заходів з усіх розділів затвердженого Фондом плану досудової санації;

баланс підприємства-боржника на останню звітну дату;

рахунок прибутків і збитків підприємства-боржника;

відомості про наявність у підприємства-боржника грошових коштів, які можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів боржника;

відомості про дебіторську заборгованість підприємства-боржника на дату подання звіту та про нереалізовані права підприємства-боржника;

інші відомості про можливості погашення незадоволених вимог кредиторів.

6.6. Наданий керуючим санацією звіт про результати санації у десятиденний термін розглядається у відділі з питань банкрутства та санації та відділі фінансового аналізу.

6.7. Після отримання висновків усіх співвиконавців відділ з питань банкрутства та санації готує і подає на розгляд Комісії аналіз звіту про результати досудової санації підприємства-боржника.

6.8. Комісія на своєму засіданні розглядає подані матеріали і приймає рішення про виконання (невиконання) плану санації. Це рішення є підставою про завершення досудової санації підприємства-боржника.

 

Начальник Головного управління з питань державної корпоративної власності          Й. Войцеховський

Додаток Ж

(обов’язковий)

 

Типовий план реструктуризації та досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків, наказ ФДМУ № 2502 від 17.11.04 р.

 

План реструктуризації, розроблений у відповідності до Типового плану реструктуризації та досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків (далі - План), є основним документом, згідно з яким органи управління господарських товариств (далі - товариства), щодо яких прийнято рішення про приватизацію, у межах своїх повноважень, визначених статутом, та відповідно до чинного законодавства здійснюють реструктуризацію товариств.

 

1. Вимоги до Плану

 

1.1. План повинен враховувати індивідуальні особливості конкретного товариства таким чином, щоб виконання заходів, передбачених планом, забезпечило можливість вирішення як наявних проблем в товаристві, так і створювало умови для стабільної та ефективної роботи цього товариства в подальшому.

1.2. До Плану додаються план заходів з реструктуризації товариства, окремі переліки майна товариства, яке ввійшло до статутного фонду товариства та підлягає списанню, продажу, консервації, переданню в оренду, комунальну власність, переліки майна товариства, яке увійшло до статутного фонду та підлягає переданню до статутних фондів новостворюваних юридичних осіб, бізнес-плани новостворюваних юридичних осіб, розподільчі баланси (у разі проведення реорганізації товариства) за останній звітний період.

 

2. Структура та склад Плану

Розділ 1. Загальні положення

 

1.1. Реквізити товариства:

повна та скорочена назва;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження товариства;

номери поточних рахунків, найменування та реквізити банків, які обслуговують товариство;

номер і дата державної реєстрації товариства;

організаційно-правова форма;

класифікація за групою об'єктів приватизації;

особливі ознаки товариства (монопольне становище на ринку продукції (робіт, послуг), стратегічне значення для економіки та безпеки держави тощо - за наявності).

1.2. Загальна інформація про товариство:

основні види діяльності;

основні види продукції (товарів, робіт, послуг);

кількість працівників;

дані про фінансові інвестиції, спільну діяльність, стосунки оренди, державне майно, що не увійшло до статутного фонду товариства;

структура та характеристика статутного фонду (капіталу) товариства;

інша інформація щодо діяльності товариства.

 

 

 

Розділ 2. Аналіз фінансового стану товариства

 

2.1. Аналіз фінансового стану товариства здійснюється за останні три роки.

Додаються копії форм фінансової та статистичної звітності, інших документів, які використані в процесі аналізу фінансового стану.

2.2. Структурний аналіз активів, пасивів та оцінка майнового стану товариства, у тому числі детальний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості товариства.

2.3. Аналіз фінансових результатів діяльності товариства:

аналіз ліквідності товариства;

аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) товариства;

аналіз ділової активності товариства;

аналіз рентабельності товариства;

аналіз собівартості та рентабельності основних видів продукції;

визначення точки беззбитковості при наявних закупівельних та відпускних цінах.

2.4. У разі потреби, яка визначається комісією з реструктуризації товариства, проводиться оцінка ринкової вартості активів товариства у відповідності до Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 N 1440, та Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891, за трьома методичними підходами:

витратним;

доходним;

порівняльним.

2.5. Загальний висновок за результатами аналізу фінансового стану товариства:

загальна оцінка фінансового стану та результатів діяльності товариства за період, що аналізується;

динаміка змін фінансового стану за період, що аналізується;

основні проблеми щодо фінансового стану товариства, які були виявлені в результаті фінансового аналізу.

2.6. Рекомендації за результатами аналізу фінансового стану щодо змісту заходів з реструктуризації товариства.

 

Розділ 3. Аналіз організаційної структури товариства

 

3.1. Загальна характеристика організаційної структури товариства:

схема діючої організаційної структури товариства;

дані про межі, розмір, місце розташування земельної ділянки товариства та його структурних підрозділів;

дані щодо ефективності діяльності структурних підрозділів товариства;

наявність об'єктів загального користування;

характеристика основного та допоміжного виробництва.

3.2. Загальна характеристика організаційної структури управління товариством:

діюча організаційна структура управління товариством (схема);

аналіз функцій управління;

рівень механізації та автоматизації управлінських робіт:

а) інформаційно-технічна структура товариства:

канали зв'язку;

сервери;

локальна мережа;

кількість персональних комп'ютерів;

б) структура програмного забезпечення товариства в таких функціональних областях:

виробниче планування та облік;

конструкторська і технологічна підготовка виробництва;

бухгалтерський та складський облік;

кадри та заробітна плата;

управління фінансами і бюджетування;

документообіг.

3.3. Висновки щодо аналізу організаційної структури товариства та структури управління товариством та рекомендації щодо їх удосконалення:

відповідність організаційної структури товариства його стратегії;

необхідні зміни в організаційній структурі товариства;

схема організаційної структури товариства, що пропонується;

відповідність структури управління товариством стратегії товариства та необхідні зміни в організаційній структурі управління товариством;

необхідні зміни в інформаційно-технічній структурі та структурі програмного забезпечення товариства;

схема організаційної структури управління товариством, що пропонується.

 

Розділ 4. Аналіз ринків збуту товарів (робіт, послуг), які випускаються (надаються) товариством

 

4.1. Інформація про продукцію товариства:

основні види продукції, її технічні характеристики тощо;

частка товариства на ринку основного виду продукції;

патентоспроможність та авторські права;

необхідність ліцензування діяльності;

сфери використання продукції;

види сервісного та післягарантійного обслуговування;

основні показники якості продукції;

обмеження щодо продажу;

конкурентоспроможність (конкурентні переваги) тощо.

4.2. Аналіз галузі:

ключові параметри привабливості галузі;

аналіз характеру галузевої конкуренції;

аналіз ринкової влади споживачів і постачальників;

державне регулювання галузі;

оцінка кон'юнктурних тенденцій та прогноз розвитку галузі.

4.3. Аналіз споживачів:

характеристика споживачів;

аналіз рівня задоволення потреб споживачів;

аналіз каналів та процесу збуту продукції;

аналіз створення доданої вартості в галузі, оцінка прибутковості кожного етапу створення доданої вартості;

основні тенденції споживання на ринку збуту.

4.4. Аналіз конкурентів:

характеристика основних конкурентів;

характеристика продукції конкурентів;

характеристика обсягів продажів конкурентів;

аналіз цінової політики основних конкурентів;

аналіз можливості збільшення цін на ринку (спільно з конкурентами);

рекламна політика конкурентів та стратегії просування продукції;

визначення сильних та слабких сторін конкурентів;

аналіз можливості створення горизонтальної та вертикальної інтеграції з метою отримання контролю над ринком збуту.

4.5. Прогноз розвитку ринку збуту товарів (робіт, послуг) та відповідні рекомендації щодо забезпечення збільшення обсягів збуту продукції (виконання робіт, надання послуг).

 

 

Розділ 5. Заходи з реструктуризації товариства

 

5.1. Заходи з реструктуризації визначаються за результатами аналізу фінансового стану товариства, організаційної структури товариства, ринків збуту, висновків та пропозицій щодо вирішення проблем товариства.

5.2. Заходи з реструктуризації розробляються за напрямками:

5.2.1. Формування ефективної структури активів товариства шляхом здійснення заходів щодо його майна, у тому числі:

продажу майна, незадіяного у виробничому процесі;

списання майна;

консервації майна;

передання майна в оренду;

передання об'єктів соціальної сфери до комунальної власності;

передання майна в статутні фонди новостворюваних юридичних осіб;

здійснення заходів щодо об'єктів незавершеного будівництва.

5.2.2. Удосконалення організаційної структури товариства та структури його управління за рахунок:

створення дочірніх підприємств та юридичних осіб за участю інвесторів на базі майна товариства (виключно після повного погашення заборгованості із заробітної плати). Частка товариства у статутних фондах новостворюваних юридичних осіб повинна перевищувати 50 відсотків;

створення нових структурних підрозділів для забезпечення ефективного управління виробничим процесом на товаристві;

реорганізації або ліквідації підрозділів в існуючій організаційній структурі;

реорганізації дочірніх підприємств;

удосконалення організаційної структури управління товариства;

оптимізації кількісного складу працівників товариства;

інших заходів.

5.2.3. Реалізація заходів щодо погашення кредиторської заборгованості та заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості, у тому числі:

списання заборгованості з простроченим терміном позивної давності, відповідно до чинного законодавства;

реструктуризація заборгованості перед основними кредиторами;

зниження вартості кредитного фінансування;

інші заходи.

5.2.4. Упорядкування документів щодо прав товариства на землекористування:

продаж земельних ділянок;

передання земельних ділянок в оренду;

передання земельних ділянок, які не використовуються у виробничій діяльності, органам місцевого самоврядування;

інші заходи.

5.2.5. Реорганізація товариства (злиття, приєднання, поділ, перетворення):

обґрунтування доцільності проведення реорганізації;

бізнес-план проведення реорганізації товариства.

У разі прийняття рішення про проведення досудової санації товариства заходи з досудової санації здійснюються з урахуванням обмежень, зазначених у статті 140 Закону України "Про Державну програму приватизації".

 

Розділ 6. Прогноз соціально-економічних наслідків реструктуризації

 

6.1. Прогноз соціально-економічних наслідків повинен бути розроблений за такими напрямками:

а) витрати на розроблення Плану та здійснення заходів, які будуть ним передбачені, у тому числі:

на проведення експертної оцінки майна товариства, яке підлягає відчуженню, проведення конкурсів з його продажу;

на підготовку об'єктів соціальної сфери для передання їх до комунальної власності;

на розроблення проекту консервації об'єктів, впровадження заходів щодо їх консервації тощо;

б) збитки, пов'язані зі списанням майна, об'єктів незавершеного будівництва та проектно-вишукувальних робіт;

в) прогнозні показники економії коштів за рахунок здійснення заходів з реструктуризації;

г) прогнозні показники надходження коштів при реалізації заходів з реструктуризації;

ґ) прогноз соціально-економічних наслідків передання об'єктів соціальної сфери до комунальної власності, якщо передання передбачене Планом;

д) напрямки використання залучених від реалізації заходів з реструктуризації коштів;

е) очікувана динаміка погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей товариства за рахунок впровадження заходів з реструктуризації;

є) прогноз зростання надходжень до бюджету у вигляді податків та зборів унаслідок проведення реструктуризації товариства;

ж) очікувані кількісні та якісні показники - результати реструктуризації товариства, такі, як:

розрахунок економічного ефекту від оптимізації структури майна товариства;

розрахунок збільшення обсягів виробництва;

розрахунок підвищення рентабельності товариства за рахунок здійснення заходів з реструктуризації;

очікуваний чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності товариства;

з) соціальні наслідки реструктуризації товариства:

прогнозні показники збільшення (зменшення) кількості робочих місць на товаристві завдяки впровадженню заходів з реструктуризації;

очікуване збільшення (зменшення) розміру заробітної плати працівників товариства внаслідок реалізації проекту реструктуризації;

розрахунок терміну погашення простроченої заборгованості із виплати заробітної плати працівникам товариства тощо;

и) прогноз зростання ринкової вартості активів товариства внаслідок проведення реструктуризації.

 

Директор Департаменту з питань управління корпоративними правами держави у ВАТ А. Гудзь