Додаток И

(обов’язковий)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А

 

 від 19 червня 2007 р. N 832

 Київ

 

Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  N 297 ( 297-2008-п ) від 02.04.2008 }

 Відповідно до статті 5 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (185-16) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

 1. Затвердити такі, що додаються:

 Порядок здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності;

 критерії визначення ефективності управління об'єктами державної власності.

 2. Міністерству економіки протягом трьох місяців розробити та затвердити методичні рекомендації застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності.

 

 Прем'єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ

 

 

 Інд. 25

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 постановою Кабінету Міністрів України

 від 19 червня 2007 р. N 832

 

ПОРЯДОК

 здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності

 

 1. Контроль за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності здійснюється шляхом проведення моніторингу додержання законності та оцінки ефективності виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими органами, які здійснюють управління об'єктами державної власності (далі - суб'єкт управління), обов'язків, визначених відповідно до законодавства (далі - моніторинг).

 2. Завданням моніторингу є збір, накопичення, аналіз інформації про виконання суб'єктами управління функцій з управління об'єктами державної власності.

 3. Відповідальним за проведення моніторингу є Мінекономіки.

 4. Для проведення моніторингу протягом 45 днів після закінчення звітного кварталу та до 15 квітня року, що настає за звітним, подають Мінекономіки інформацію: { Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ N 297 ( 297-2008-п ) від 02.04.2008 };

 1) суб'єкти управління:

 про діяльність суб'єктів господарювання державного сектору економіки (далі - суб'єкт господарювання), а саме їх майновий стан ( у частині вартості та збереження цілісності активів), показники фінансово-господарської діяльності, стан виконання фінансового плану та платоспроможності, виконання керівником суб'єкта господарювання умов контракту;

про прийняті рішення стосовно реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб'єктів господарювання, передачі державного майна до статутних фондів господарських товариств, відчуження основних фондів суб'єктів господарювання, передачі державного майна в оренду, лізинг, концесію, заставу, укладення договорів про спільну та спільну інвестиційну діяльність; призначення (звільнення) керівника суб'єкта господарювання, проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління корпоративними правами держави, а також призначення представників держави в органах господарських товариств;

 про ефективність управління об'єктами державної власності, визначену відповідно до її критеріїв;

 2) Фонд державного майна - про ефективність управління корпоративними правами держави згідно з критеріями ефективності управління корпоративними правами держави, визначеними ним відповідно до статті 7 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ); { Підпункт 2 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 297 ( 297-2008-п ) від 02.04.2008 }

 3) Держкомстат - про перелік державних комерційних та казенних підприємств, державних акціонерних товариств;

 4) Державний департамент з питань банкрутства - про суб'єкти господарювання, стосовно яких порушено провадження у справі про банкрутство;

 5) Мінфін - про моніторинг погоджених (затверджених) фінансових планів суб'єктів господарювання.

 Фонд державного майна подає Мінекономіки протягом 75 днів після закінчення звітного кварталу та до 15 травня року, що настає за звітним, інформацію про наявність і поточний стан об'єктів державної власності та будь-які зміни їх стану за даними Єдиного реєстру об'єктів державної власності. { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 297 ( 297-2008-п ) від 02.04.2008 }

 Зазначена інформація подається за формами, встановленими Мінекономіки разом з Фондом державного майна, Мінфіном та Держкомстатом.

 5. Мінекономіки узагальнює та аналізує інформацію, надіслану йому відповідно до пункту 4 цього Порядку, і подає:

 Кабінетові Міністрів України:

 до 1 липня року, що настає за звітним (фінансовим) роком, звіт про ефективність управління об'єктами державної власності; { Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 297 ( 297-2008-п ) від 02.04.2008 }

 у разі погіршення показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання внаслідок неефективного управління об'єктами державної власності пропозиції щодо внесення змін до законодавства, приватизації об'єктів державної власності, зміни суб'єкта їх управління, передачі в комунальну власність, закріплення в державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств або їх відчуження;

 Голов КРУ:

 до 10 липня року, що настає за звітним, інформацію про ефективність управління об'єктами державної власності;

{ Абзац шостий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 297 ( 297-2008-п ) від 02.04.2008 }

 у разі погіршення показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання внаслідок неефективного управління об'єктами державної власності пропозиції щодо доцільності проведення державного фінансового аудиту або інспектування певних суб'єктів господарювання;

 правоохоронним органам - у разі погіршення показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання внаслідок неефективного управління об'єктами державної власності пропозиції щодо доцільності перевірки фактів порушень законодавства у сфері управління об'єктами державної власності посадовими особами, відповідальними за стан фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, та уповноваженими особами, які виконують функції з управління корпоративними правами держави.

ЗАТВЕРДЖЕНО

 постановою Кабінету Міністрів України

 від 19 червня 2007 р. N 832

 

КРИТЕРІЇ

 визначення ефективності управління об'єктами державної власності

 

 1. Критерії визначення ефективності управління об'єктами державної власності встановлюються з метою оцінки ефективності виконання за звітний період центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими органами, які здійснюють управління об'єктами державної власності (далі - суб'єкт управління), обов'язків, визначених відповідно до законодавства.

 2. Критеріями визначення ефективності управління об'єктами державної власності є результати фінансово-господарської діяльності, стан використання та збереження державного майна суб'єктів господарювання державного сектору економіки (далі - суб'єкт господарювання), які належать до сфери управління суб'єктів управління.

 3. Критерії ефективності управління корпоративними правами держави визначаються Фондом державного майна відповідно до статті 7 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ).

 4. Для оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання застосовуються некомерційні та комерційні показники, а також показники рентабельності, фінансової стійкості, покриття, платоспроможності, зносу основних засобів.

 5. До некомерційних показників належать фактичні показники середньооблікової чисельності працюючих, середньої заробітної плати, заборгованості із заробітної плати, витрат на соціальні заходи порівняно з показниками попереднього періоду.

 6. До комерційних показників належать фактичні обсяги (темпи зростання) чистого доходу (виручки) від реалізації продукції, робіт, послуг, чистого прибутку, частини прибутку (доходу), що перераховується до державного бюджету, дивідендів, нарахованих на акції (частки), що належать державі в статутному фонді господарських товариств, порівняно із затвердженими обсягами згідно з фінансовим планом суб'єктів господарювання.

 7. Суб'єкт управління до кінця року, що передує звітному, залежно від особливостей фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання визначає показники, які будуть застосовуватися для оцінки діяльності відповідного суб'єкта господарювання протягом звітного (фінансового) року.

 8. Суб'єкти управління аналізують діяльність суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, згідно з методичними рекомендаціями застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності, затвердженими Мінекономіки, та подають Мінекономіки інформацію про ефективність управління об'єктами державної власності відповідно до Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності.

 9. Управління об'єктами державної власності вважається позитивним, якщо понад 75 відсотків суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління суб'єкта управління, за звітний період виконали встановлені для них показники, задовільним - від 50 до 75 та негативним - до 50 відсотків.

 10. У разі, коли управління об'єктами державної власності оцінено як задовільне або негативне, Мінекономіки аналізує причини, що призвели до такого стану, та подає відповідні висновки і пропозиції Кабінетові Міністрів України та іншим органам відповідно до Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності.