Список літератури

 

Господарський кодекс України, від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної

Ради. - 2003. - № 18-22. - ст. 144.

Цивільний кодекс України, від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40-44. - ст. 356.

Закон України «Про аудиторську діяльність» вiд 22.04.1993  № 3125-XII.

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вiд 14.05.1992 № 2343-XII.

Постанова КМУ «Про порядок здійснення контролю за виконанням функції в управлінні об’єктами державної власності» № 832 від 19.06.2007.

Положення про порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерних товариств, затверджене рішенням державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 лютого 2007 року № 12.

Положення про порядок проведення досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 25 відсотків, та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, наказ №1865 від 12.10.01 р.

Порядок проведення досудової санації державних підприємств, затверджений Постановою КМУ № 515 від 17.03.2000.

Типовий план реструктуризації та досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків, наказ ФДМУ № 2502 від 17.11.04 р.

Методичні рекомендації з виявлення ознак неплатоспроможності підприємств і ознак дій  з прихованого банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджені Наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 року № 14 зі змінами та доповненнями.

Методичні рекомендації застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності, затверджені Наказом Міністерства економіки України  від 20.09.2007 року № 314.

Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств з метою уніфікації розрахунку вартості чистих активів, затверджені Рішенням ДКЦПФР №485 від 17.11.2004.

 Методические положения по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса. – Утв. Российским Федеральным управлением по делам о несостоятельности (банкротстве) распоряжением от 12.08.94, № 31-р. 

 Александренко Т. Эффективная реструктуризация: от чего зависит успех // Антикризисный менеджмент.- 2007.-№.2- с. 9-13.

 Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. / З.Є.Шершньова, В.М. Багацький, Н.Д. Гетманцева; За заг. ред. З.Є. Шершньової. – К.: КНЕУ, 2007. – 680 с.

 Белых Л.П., Федотова М.А. Реструктуризация предприятия: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 399 с.

 Благодєтєлєва-Вовк С.Л. Управління фінансовою санацією підприємств: Навчальний посібник. - К.: Ніка-Центр, 2006. – 248 с.

 Бланк И.А. Управление финансовой стабилизацией предприятия. – К. : Эльга, 2003. – 483с.

 Бойко С. Реструктуризація підприємства та запровадження ринкової моделі управління // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. – №9. – С. 15-17.

 Василенко В.О. Антикризове управління: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 504 с.

 Великий Ю.М., Проскура О.Ю. Особливості кризового стану вітчизняних підприємств і методів його оцінки // Фінанси України, – 2002. – №10. – С. 29-34.

 Голощапов Н.А. Словарь-справочник аудитора / Под ред. В.И.Осипова. – М.:Экзамен, 1999. – 384 с.

 Гончаров В. Реструктуризация как инструмент антикризисного управления предприятием // Бизнес Информ. – 2000. – №1. – с. 78-82.

 Дж. Ван Хорн и др. Основы финансового менеджмента. Пере. с англ.- 11-е изд.: – М.: Издат. дом «Вильямс», 2003. – 992 с.

 Зуєва Л.С., Архипчук С.І. Економічний механізм реструктуризації підприємств // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – №9. – с. 3-8.

 Іванюта С.М. Антикризове управління: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 288 с.

 Кальниченко Л., Мендрул А. Реструктуризация предприятий в условиях становления рыночной среды // Экономика Украины. – 2000. – №10. – с. 27-33.

 Карлик А., Гришпун Е. Реструктуризация в стратегии развития промышленных предприятий // Проблемы теории и практики управления. – 2000. – №6. –  с.87-91.

 Коваленко Д.І. Методичні особливості управління процесом реструктуризації промислових підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2006. –  №4(58). – с. 151-157.

 Комарецька П.В. Реструктуризація промислових підприємств в системі антикризового фінансового управління // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – №6(73). – с. 61-64.

 Константінова А.В. Реструктуризація як ефективний засіб виведення підприємств з кризового стану// Формування ринкових відносин в Україні. – 2002. – №1. – с. 117-119.

 Корінько М.Д. Диверсифікація у життєвому циклі підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2008.– №2(80). – С. 82-88.

 Красюк Р.В. Технологія проведення процесу реструктуризації на підприємстві // Фінансова консультація. – 2000. – №43-44. – с. 44-48.

 Криворучко А.В., Озерський І.В. Проблеми реструктуризації і банкрутства // Економіка. Фінанси. Право. – 2003.– №7. – с. 26-29.

 Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: Підручник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 824 с.

 Маниловский Р. Г., Юлкина Л. С., Колесникова Н. А., Маневич П. Б., Мельник М. В. Бизнес- план: Метод. материалы / Р.Г. Маниловский (ред.). – 2.изд., доп. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 160с.

 Мильнер Б.З. Теория организаций. – М.: ИНФРА-М, 1998 . – 336 с.

 Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. – К.: ТОВ «УВПК ЕксОб», 2004. – 560 с.

 Одинцов М., Ежкин Л. Реструктуризация – путь повышения конкурентоспособности производства // Экономист. – 2000. – №10. – с. 58-65.

 Реструктуризація підприємства: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / За ред. В.М. Заболотного. – К.: Міленіум, 2001. – 440 с.

 Салженицин С.А. Механизмы и мотивации реструктуризации предприятий // Финансы. – 2000. – №2. – с. 60-61.

 Слов'янська Н.Г. Єріс Л.М. Фінансова реструктуризація підприємств як засіб стабілізації їх фінансового стану // Регіональні перспективи. – 2001. – №5-6(18-19). – с. 121-123.

 Смирнов Э.А. Основы теории организации: Учеб. пособие для вузов.– М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 375 с.

 Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: Монографія. – 2-ге вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 268с.

 Терещенко О.О. Санація балансу АТ у контексті стандартизації фінансової звітності в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000.– №10.– С. 49-54.

 Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.

 Федулова Л.І. Методологічні підходи до управління реструктуризацією підприємств // Проблеми науки. – 2002. - №5. – с. 54-59.

 Фінанси підприємств: Підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д.Буряк та ін.; Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 6-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2006. – 552 с.

 Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 343 с.

 Швиданенко Г.О., Олексюк О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002.– С. 21-23.

 Штангрет А.М., Копилюк О.І. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 335 с.

 Экономика хозяйствующего субъекта: Учебник для вузов/ В.Я.Горфинкель, Е.М. Купряков, В.П. Паросолова и др. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 367 с.

 Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. А.П. Градова. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Специальная литература, 1999.– 589 с.

 Franchon G., Romanet Y. Finance de l’etreprise. Comprendre et maitrise l’evolution commerce., Sent. 1990, pp. 36-38.

Навчальне видання

 

 

 

 

 

Боронос Вікторія Георгіївна

Плікус Ірина Йосипівна

Кобушко Ігор Миколайович

 

 

 

 

 

 

 

Управління фінансовою санацією

підприємств

 

 

 

Навчальний посібник

 

 

 

 

 

 

Дизайн обкладинки О.П. Дєдова

Редактори: Н.А. Гавриленко, Н.В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання К.В. Савченка

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до друку 07.05.2010.

Формат 60х84/16. Ум.друк.арк. 25,58. Обл.-вид.арк. 28,79

Тираж 300 прим. Зам. №

Собівартість видання        грн    к.

 

 

 

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.