Анотація

Побудова і дослідження математичної моделі якості засвоєння базової дисципліни методом імітаційного моделювання - Павленко Р. М

 

 

Міністерство освіти і науки України

Міжнародний економіко-гуманітарний університет 

імені академіка Степана Дем’янчука

 

Кафедра математичного моделювання МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

 

на тему: ПОБУДОВА І ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ БАЗОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ МЕТОДОМ

ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

 

Модель  ІН 91М-14

 

Робота допущена до захисту

Протокол №            від  “       “               20   р

Завідувач кафедри   

математичного моделювання 

д. ф.-м. н., професор Джунь Й.В.

 

    

           (підпис)                                                                                                

            Студента магістратури    

факультету кібернетики  

групи ІН-91М       

спеціальності 8.080201

„Інформатика”  

Павленка Руслана Миколайовича                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                        Науковий керівник:                                                                                                                  к. т. н., доцент

Літнарович Р.М.

 

           (підпис)

                                                                                

 

 

 

 

 

 

Рівне – 2011

 

 

 

 Побудова і дослідження математичної моделі якості засвоєння базової дисципліни методом імітаційного моделювання - Павленко Р. М

Модель ІН 91М – 14. МЕГУ, Рівне, 2011, -119 с.

 

     Pavlenko  R. M. Construction and research of mathematical model of quality of mastering of base discipline by the method  a simulation technique.

Model of IN 91M - 14. IEGU, Rivne, 2011 -119 p.

 

Рецензент: С. В. Лісова, доктор педагогічних наук, професор.

 

Відповідальний за випуск: Й. В. Джунь, доктор фізико-математичних наук, професор.

 

На основі результатів педагогічного експерименту побудована математична модель залежності якості здачі екзамену у бальній системі по шкалі EСST (У) і результатів анкетування студентів після здачі екзамену (Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6,Х7,Х8)  у вигляді  множинної регресії по способу найменших квадратів.

В даній роботі генеруються середні квадратичні похибки, які приводяться до заданих нормованих, будується спотворена модель, зрівноважується по способу найменших квадратів. Знаходяться ймовірніші значення коефіцієнтів А множинної регресії апроксимуючої математичної моделі.

Робиться оцінка точності і даються узагальнюючі висновки. Застосований метод статистичних випробовувань Монт嬬¬¬¬–Карло дав можливість провести широкомасштабні дослідження і набрати велику статистику.

Для студентів і аспірантів педагогічних вузів.

Ключові слова: математична модель, базова дисципліна, якість.

           

On the basis of results of pedagogical experiment the mathematical model of dependence of quality of handing over is built to examination in the ball system on the scale of ECST (Y) and results of questionnaire of students after handing over to examination (X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8)  as  multiple regression on the method of leastsquares.

Middle quadratic errors which over are brought to set rationed are generated in this work, the disfigured model is built, counterbalanced on the method of leastsquares. There are more credible values of coefficients And multiple regression of approximating mathematical model.

The estimation of exactness is done and summarizings are given conclusions. The method of statistical tests of Monte Karlo is applied enabled to conduct large-scale researches and collect large statistics.

For students and graduate students of pedagogical institutes of higher.

Key words:  mathematical model, base discipline, quality.