5.1. Засоби розробки програмного продукту

Бурхливий розвиток обчислювальної техніки, потреба в ефективних засобах розробки програмного забезпечення привели до появи систем програмування, орієнтованих на так звану “швидку розробку”, серед яких можна виділити Borland Delphi. В основі систем швидкої розробки (RAD- систем, Rapid Application Development- середовище швидкої розробки додатків) лежить технологія візуального проектування і подійного програмування, сутність яких заключається в тому, що середовище розробки бере на себе велику частину генерації кода програми, залишаючи програмісту роботу по конструюванню діалогових вікон та функцій обробки подій. Delphi являє собою достатньо могутню систему візуального об”єктно- орієнтованого програмування, в якій в якості мови програмування використовується Object Pascal. Використовуючи Delphi можна створювати віконні інтерфейси, що будуть задовольняти стандарти Windows, причому швидко і легко. Спектр галузей в яких можливе використання Delphi достатньо широкий: інженерні, офісні, торгові та ін. Використовуючи Delphi, можна розробляти бібліотеки .DLL компонентів, форм, функцій, працювати з віддаленими та локальними базами даних будь- яких типів. Поширене також використання Delphi при розробці різних компонентів програмного забезпечення. Прикладом категорій програмних продуктів можуть бути: утиліти, інформаційне забезпечення в Інтернеті, веб-проектування, музичне оформлення, інженерне програмне забезпечення, створення баз даних і ін.

Саме тому для розробки даного програмного продукту  обрано технологію роботи в середовищі Delphi. Простота мови та ефективність (невеликі розміри і висока продуктивність) створюваних за його допомоги програм зробили Delphi незамінним засобом розробки додатків. Використовуючи засоби  Delphi, програміст має можливість встановлювати зв”язок між особистими додатками та такими продуктами Microsoft, як World, Exel та іншими, використовуючи їх можливості, створювати могутні системи допомоги. Робота з Delphi здійснюється  на таких платформах, як GNU/Linux, Mac OS X і Windows.     Багато в чому Delphi став основою для створення такої мови програмування як С#.

Опис  програмного продукту

 

При  розробці   програмного  продукту  „Побудова і дослідження ЕММ залежності ціни товару і попиту на нього”  створена головна управлінська форма, яка  забезпечує  виклик   окремих  програмних    модулів: 

генерування ;

побудова істинної моделі;

розрахункова таблиця;

 довідка;

про програму.

Модулі    чітко  визначені   і кожний з них можна  використовувати окремо.  Кожний  модуль має  один  вхід і один вихід , має не великий  обсяг і може  викликати  тільки  модулі беспосередньо наступного  рівня. Модулі мають однаковий інтерфейс, що спрощує навчання роботи з програмою, і в подальшому вносить простоту і зручність в її використанні.

 

Головна форма має вигляд:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Функції програмних  модулів:

Генерування чисел, розрахунок похибок:

генерування випадкових чисел;

підпорядкування випадкових чисел нормальному розподілу;

розрахунок попередніх значень істинних похибок, квадратів істинних похибок, середньоквадратичної похибки попередніх  значень похибок, середньої квадратичної похибки істинних похибок.

 

 

 

 

 

 

 

 

Побудова спотвореної моделі:

розраховуються Х спотворене;

 

 

 

 

Розрахункова таблиця:

розрахунок х0 , х2 , х3 , х4, х5 , х6 , ху, х2у , х3у , у зрівноважене;

розраховуються коефіцієнти апроксимуючого поліному;

робиться контроль зрівноваження;

проводиться оцінка точності зрівноважених елементів, а саме, розраховуються: середня квадратична похибка ваги, середні квадратичні похибки коефіцієнтів  a, b, c, d;

будуються графіки функцій;

збереження даних.

 

 

 

Продовження форми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будуються графіки:

істинна модель;

спотворена модель;

істинні та абсолютні похибки;

обернені ваги вункції:

середні квадратичні похибоки;

абсолютні і середні квадратичні похибки;

середні квадратичні похибки коефіцієнтів;

друк графіків.

 

 

 

 

Про програму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка