Висновки

Основні результати дослідження:

На основі проведених досліджень в даній роботі:

Генеровані випадкові числа, які приведено до нормованої досліджуваної точності.

На основі істинної моделі і генерованих істинних похибок побудована спотворена модель залежності екзаменаційних оцінок і функціональних ознак результатів анкетування студентів, які отримали ту чи іншу оцінку.

Математична модель апроксимована по способу найменших квадратів  поліномом першого степеня.

Отримана формула

залежності  екзаменаційних оцінок   і факторних ознак Xi .

             5.   Встановлено, що середня квадратична похибка  одиниці ваги

                   за результатами зрівноваження складає µ =0,472133  бала.

        Середні квадратичні похибки виведених нами коефіцієнтів

 

2,895444         ma0

0,298263         ma1

0,542238         ma2

0,091649         ma3

0,177414         ma4

0,350532         ma5

0,138767         ma6

0,08396           ma7

0,368537         ma8

 

Статистична значимість встановлених нами коефіцієнтів

 

  t=a/ma          

18,62688        

18,03737         Інтерес

9,482368         Роб.викл.

0,694451         Трудність

5,915502         Наук.пош.

18,55349         Зв'яз.спец

1,024309         Моногр.1

28,98166         Моногр.2

7,842755         Наук.школ

           Наукова значимість досілдження:

6.  Встановлені середні квадратичні похибки 

                 зрівноваженої функції m φ.

           7.  Розроблена методика підготовки істинних похибок наперед заданої

               точності.

           8.   Дана робота відкриває дорогу для проведення досліджень методом  

                 статистичних випробувань Монте Карло.   Вона дає можливість   

                 охопити велику аудиторію, тому що генеруються похибки   

                 індивідуально і вони не повторюються в других   

                 моделях.

9. Результатом   даної   магістерської дисертації є  розробка   програмного  продукту.    Розроблена  програма  дає можливість  виконати  необхідні розрахунки, що виникають не тільки при побудові педагогіко-математичної моделі, а і взагалі при  апроксимації функції методом   множинної регресії. Програма відповідає  вимогам   простоти, зручністі і дружності стосовно користувача,  проста в освоєнні і  не потребує спеціального навчання.

Рекомендації: Необхідно будувати математичні моделі по кожній навчальній дисципліні.

Наукові публікації: Результати проведених досліджень в даній магістерській дисертації опубліковані у вигляді монографії: Павленко Р.М. Побудова і дослідження математичної моделі якості засвоєння базової дисципліни методом статистичних  випробувань Монте Карло. Множинний регресійний аналіз. Модель         ІН91М – 14. МЕГУ, Рівне,2010,-86 с. І знаходяться в Науковому електронному архіві бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»:

http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/6328. Монографія захищена авторським

правом. Всі права застережено.