Літературні джерела

Максименко С.Д., Е.Л. Носенко Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус). Навчальний посібник –К.: МАУП, 2004, -128 с.

Літнарович Р.М. Теоретико-методологічні аспекти і базові принципи функціонування наукової школи в рамках професійної освіти. Монографія.МЕГУ, Рівне,- 383 с.

Літнарович Р.М. Побудова і дослідження істинної моделі якості засвоєння базової дисципліни. Апроксимація поліномом першого степеня.. МЕГУ, Рівне, 2009, –32с.

Літнарович Р.М. Основи математики. Дослідження результатів психолого-педагогічного експерименту експоненціальною функцією. Частина 4. МЕГУ, Рівне, 2006, –17с.

Літнарович Р.М. Основи математики. Дослідження результатів психолого-педагогічного експерименту степеневою функцією. Частина 5. МЕГУ, Рівне, 2006, - 17с.

Літнарович Р.М. Дослідження точності апроксимації результатів психолого-педагогічного експерименту  методом статистичних випробувань Монте Карло.Ч.1.МЕГУ, Рівне,2006,-45с.

Ермаков С. Метод Монте-Карло в вычислительной математике. Вводный курс // Невский Диалект, Бином. Лаборатория знаний, 2009 .- 192 с.

Соболь И.М. Метод Монте-Карло// Наука, 1978,- 64с.

Михайлов Г.А. Оптимизация весовых методов Монте-Карло // Наука, 1987. – 240с.

Сабельфельд К. К. Отв. ред. Г. А. Михайлов Методы Монте-Карло в краевых задачах //Новосибирск Наука Сиб. 1989.-  280 с.

Биндер К., Хеерман Д.В.Моделирование методом Монте-Карло в статистической физике: Введение // Наука. Физматлит, - 1995. – 144 с.

Б. Л. Грановский, С. М. Ермаков, Метод Монте-Карло // Итоги науки и техн. Сер. Теор. вероятн. Мат. стат. Теор. кибернет., - 1976, 59–108 с.

В.Ф.Ситник. Н.С.Орленко. Імітаційне моделювання: Навч.-метод. посібник для самост.вивч.дисц.-К.:КНЕУ, 1999.-208с.

П.Е.Данко. А.Г.Попов. Высшая математика в упражнениях и задачах. Ч.2. Изд.2-е. Учеб.пособие для втузов. М., Высшая школа», 1974.-464с.

В.А.Кудрявцев. Б.П.Демидович. Кратний курс высшей математики: Учебное пособие для вузов.-7-е изд., испр.- М.: Наука. Гл.ред.физ.-мат.лит., 1989.-656с.

Р.М.Літнарович. Основи наукових досліджень. Частина 1. Курс лекцій. МЕГУ, 2008.-75с.

Р.М.Літнарович. Алгебра матриць. Курс лекцій. МЕГУ,Рівне, 2007.-109 с.

Р.М.Літнарович. Конструювання і дослідження математичних моделей. Множинний аналіз.Частина 1. МЕГУ, Рівне, 2009.-127 с.

Р.М.Літнарович. Конструювання і дослідження математичних моделей. Поліноміальна апроксимація. Частина 2. МЕГУ, Рівне, 2009.-36 с.

Р.М.Літнарович Р.М. Конструювання і дослідження математичних моделей. Онтодидактика поліноміальної апроксимації. Частина 3. МЕГУ, Рівне, 2009.-32 с.

С.В. Глушаков, А.Л. Клєвцов. Програмування в середовищі Delphi 7.0. –Харків: Фоліо, 2003.- 528с.

В.Є. Гофман, А.Д. Хомоненко. Delphi 6.-2001.-1152с.

     23. Павленко Р.М. Побудова і дослідження математичної моде-

           лі якості засвоєння базової дисципліни методом статистичних

      випробувань Монте Карло. Множинний регресійний аналіз. Модель         ІН91М – 14. МЕГУ, Рівне,2010,-86 с. Науковий архів бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»:

http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/6328.

 ДЖЕРЕЛА МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

24. http://www.piter-press.ru

25. http://www.riskglossary.com.monte-karlo

26. http://www.devoid.com.ua/

27. http://www.programmersclub.ru