6.1.2 Способи вмикання й режими роботи біполярних транзисторів

                Під час вмикання БТ в електронну схему один його електрод вважають вхідним, другий – вихідним, а третій, щодо якого вимірюють вхідну і вихідну напруги, - спільним. Розрізняють наступні схеми вмикання БТ: схема зі спільною базою ССБ (рисунок 6.3, а), схема зі спільним емітером ССЕ (рисунок 6.3, б) і схема зі спільним колектором ССК (рисунок 6.3, в).

                   a)                                б)                                  в)

 

Рисунок 6.3Схема вмикання  БТ

 

              Залежно від величини та полярності напруг на електродах приладу розрізняють наступні режими роботи БТ:

1  Режим відсічення (РВ). Обидва переходи вмикаються у зворотному напрямі. Запірні шари переходів розширюються, їхні опори зростають, і через переходи проходять зворотні струми колектора  та емітера . Це струм неосновних носіїв емітерної та колекторної областей – електронів, й оскільки концентрація цих носіїв невелика, струми ці незначні. Внаслідок різниці площ переходів для сплавних БТ . БТ закритий, вихідний струм некерований;

2  Режим насичення (РН). БП і КП вмикаються в прямому напрямі. Дірки інжектують до  бази з емітера і колектора, створюючи великі струми насичення  та , що визначаються рухом основних носіїв областей. У базі відбувається накопичення неосновних нерівноважних носіїв, опір бази і всього БТ різко знижується, Транзистор у цьому режимі вважають  відкритим і насиченим, вихідний струм некерованим;

3  Активний режим (АР). ЕП увімкнено в прямому напрямі, КП – у зворотному. Полярність напруги на електродах БТ, зображених на рисунку 6.3, відповідоє цьому режиму. В колі емітера транзистора проходить струм  за рахунок інжекції дірок з емітера до бази, а колекторний струм  залежить від струму емітерного. Це основний режим роботи БТ як підсилювального приладу, коли вихідним струмом можна управляти за допомогою зміни вхідного струму;

4  Інверсний режим. Це також режим керованого вихідного струму, однак ЕП увімкнено у зворотному напрямі, КП – прямо.