8.2.1 Оцінка властивостей транзистора

                Властивості транзистора в АР оцінюються за допомогою диференційних, або малосигнальних, параметрів.

                Розглянемо гібридні диференційні параметри транзистора ( - параметри), оскільки саме вони найчастіше використовуються на практиці.

                У діапазоні низьких частот  - параметри установлюють відповідність між малими амплітудами (приростами) струмів і напруг чотириполюсника (рисунок 7.1). Ця відповідність описується такою системою рівнянь:

,                                      (8.7)

де  - вхідний опір БТ, Ом;

 - коефіцієнт зворотного зв’язку БТ за напругою;

 - коефіцієнт передачі струму БТ;

 - вихідна провідність БТ, Ом.

                На відношення параметра до відповідної схеми вмикання БТ вказують індекси: “Б” – ССБ, “Е” – ССЕ, “К” – ССК.

                За рівнянням (8.7) на рисунку 8.4а зображена формальна еквівалентна схема БТ в системі  - параметрів.

Рисунок 8.4а – Формальна еквівалентна схема БТ в системі  - параметрів

 

                Оскільки -параметри належать до однієї, з гібридними характеристиками, системи, то вони добре узгоджені з характеристиками, легко можуть бути визначені з останніх. З цією метою в системі (8.7) малі амплітуди , , ,   треба замінити приростами амплітуди , , , . Одержимо систему рівнянь:

                                  (8.8)

з якої аналогічним чином можна знайти -параметри, фіксуючи той чи інший аргумент (=0, тобто , або =0, тобто ).

                Для прикладу знайдемо -параметри у схемі зі спільним емітером, використовуючи статичні характеристики цієї схеми.

                Параметри  та  знаходять за вхідними характеристиками (рисунок 8.4б):

;

.

Рисунок 8.4б – Знаходження параметрів  та  за вхідними статичними характеристиками БТ в ССЕ

 

                Параметри  та  знаходять за вихідними характеристиками (рисунок 8.5):

;

.

Таблиця 8.1        

 

Рисунок 8.5Знаходження параметрів  та  за вихідними      статичними характеристиками БТ в ССЕ

 

Для правильного знаходження  - параметрів необхідно, щоб величини  (-5В) та  і для вхідних, і для вихідних характеристик брались однаковими.

Знак “-” у формулі для знаходження  береться тому, що напрям струму  у транзисторі протилежний до напряму струму  у чотириполюснику.