9.2.3  Схема з температурною стабілізацією в емітерному колі.

                Схему зображено на рисунку 9.7. В ній з метою стабілізації емітерного (колекторного) струму при зміні температури використовується резистор негативного зворотного зв’язку за струмом . Для схеми рисунку 9.49 справедлива рівність

.                                 (9.6)

Рисунок 9.7Транзисторний каскад з температурною стабілізацією

 

Оскільки температурні зміни опорів  та  незначні, то спад напруги на опорі  при зміні температури практично не змінюється. Збільшення струму  при збільшенні температури приводить за формулою (9.6) до зменшення напруги на ЕП . Це, у свою чергу, призводить до зменшення струмів бази  та колектора . Таким чином, автоматично стабілізується також струм емітера .

Величина зменшення напруги на резисторі зворотного зв’язку  вибирається в межах . Формули для розрахунку опорів ,   і   мають вигляд:

 ;                                      (9.7)

;                                      (9.8)

                                                         (9.9)

 

Оскільки негативний зворотний зв’язок за змінною складовою приводить до зменшення коефіцієнта підсилення каскаду, то з метою усунення цього зв’язку резистор  шунтується конденсатором .