РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 47 с., 7 табл., 15 рис., 37 джерел.

Об'єкт дослідження: фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням та фінансово-економічні відносини, що виникають в системі управління інноваційними процесами на підприємстві.

Метою роботи є – удосконалення теоретико-методичних підходів до формування ефективної системи управління інноваційним відтворенням.

Методами дослідження є системно-еволюційний підхід, діалектичний метод, метод логічного узагальнення, економіко-математичні методи.

Результатом роботи є розробка методичних підходів до оцінки ефективності фінансово-економічного механізму управління інноваційними процесами на підприємстві.

Новизна результатів роботи: поглиблені теоретико-методологічні основи управління інноваційними процесами, зокрема запропоноване визначення сутності категорій «інноваційний процес», «система управління інноваційними процесами на підприємстві»; систематизовані та розвинені методичні підходи до моделювання динаміки процесу інноваційного відтворення з урахуванням горизонту інноваційності нової продукції та методичні підходи до визначення економічної ефективності інноваційних проектів.

Взаємозв'язок з іншими роботами: окремі результати доповідалися на науково-практичних конференціях, публікувалися в наукових виданнях.

Рекомендації по використанню результатів роботи: на підставі проведеного аналізу можуть бути запропоновані науково-методичні підходи до подальшого дослідження можливостей удосконалення фінансового механізму управління інноваційним відтворенням у відповідності до закономірностей інноваційного розвитку.

Галузь застосування: для управління інноваційним та науково-технічним розвитком вітчизняного машинобудування.

Значущість роботи і висновки: створює теоретико-методичну базу для прийняття ефективних нормативно-законодавчих рішень в сфері управління інноваційним розвитком держави.

Прогнозні припущення про розвиток об’єкту дослідження: удосконалення інноваційної моделі розвитку держави з метою формування ефективного механізму управління відтворювальними процесами у вітчизняній економіці, зокрема у галузі виробництва машин та устаткування.

Інноваційний процес, інноваційне відтворення, управління нддкр, інноваційний розвиток, науково-технічний прогрес.