ВСТУП

 

Спрямованість, структура та ефективність інноваційних процесів визначають рівень конкурентоспроможності економіки і значно впливають на її подальший розвиток. Структура інноваційних витрат на вітчизняних підприємствах суттєво відрізняється від існуючої практики фінансування інноваційних процесів у економічно розвинених країнах. Це призводить до зниження ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств та конкурентоспроможності економіки України. На сьогодні в Україні пріоритетним напрямом фінансування залишається сфера традиційного інвестування: основна частина витрат підприємств спрямовується на придбання машин та устаткування при зменшенні обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт. На загальному фоні позитивних змін в інноваційній активності вітчизняних підприємств спостерігаються диспропорції у фінансуванні інноваційних процесів, які надають тимчасові конкурентні переваги, але в майбутньому гальмуватимуть розвиток економіки України на інноваційній основі.

Сучасні умови господарювання в конкурентному середовищі потребують від підприємств безперервного вдосконалення науково-технічної та оновлення матеріальної бази виробництва на основі останніх досягнень науково-технічного прогресу та реалізації результатів останнього у формі інновацій. Конкурентна позиція підприємства на сьогодні перш за все залежить від спрямованості та ефективності здійснюваних інноваційних процесів, які в цілому відображають стратегію його розвитку.

Метою роботи є вдосконалення методичних підходів до управління інноваційними процесами на підприємствах машинобудівної галузі на основі дослідження закономірностей інноваційного відтворення.

Реалізація поставленої мети передбачає виконання наступних завдань:

систематизувати існуючі підходи до управління інноваційним процесом на підприємстві.

виявити особливості інноваційного розвитку економіки України і на цій основі визначити напрями вдосконалення системи управління інноваційним процесом на підприємстві;

розробити теоретико-методичні підходи до управління інноваційним процесом на підприємстві на основі регулювання структури його витрат;

розробити науково-методичні підходи до формування структури витрат інноваційного процесу на підприємстві на основі врахування економічної інерційності його результатів

надати рекомендації щодо формування ефективного фінансового механізму управління інноваційним відтворенням.