Анотація

Металознавство високотемпературної  технології нерознімних  з єднань - В. М. Радзієвський, А. Ф. Будник, В. Б. Юскаєв

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

 

 

 

 

Монографія

 

 

 

 

 

Суми

Сумський державний університет

2011

УДК 621.791

ББК 30.36я73

          Р 60

 

Рецензенти:

В. Б. Тарельник – доктор технічних наук, професор Сумського національного аграрного університету;

А. А. Бондарєв – доктор технічних наук, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

 

Рекомендовано до друку  вченою радою Сумського державного

 університету

(протокол № 7  від 9 грудня  2010 р.)

 

                Радзієвський  В.М.

Р 60         Металознавство високотемпературної технології нерознімних

            з’єднань:  монографія  /В. М. Радзієвський,  А. Ф. Будник,

            В. Б. Юскаєв.  – Суми: Сумський  державний  університет, 2011.

            – 255 с.

               ISBN 978-966-657-395-0

 

            У монографії розглянуто наукові основи дослідження і формування в капілярних і некапілярних зазорах металу у високотемпературному  паяному  з’єднанні, яке забезпечує рівнозначні властивості основного металу і шва.

            Основну увагу зосереджено на процесах взаємодії розплаву припою з твердою фазою металу, що приводить до дифузійного розчинення, осадження, диспергування, утворення дрібнодисперсних сфероїдів, зрощування поверхонь і епітаксіальної кристалізації.

            Наведені дані про вплив розміру зазору на формування структури з’єднання. Розглянуті методи нестандартних випробувань механічних властивостей з’єднань та дослідження при високій температурі впливу  розплаву на міцність основного металу.

            Монографія  може  бути  корисною  для  магістрів, аспірантів, науковців, інженерів машинобудівних спеціальностей.

            У  монографії  систематизовані   результати    багаторічних  досліджень,    проведених    у    лабораторії    вакуумного    паяння  ВНДІкомпресормаш і СумДУ.

 

УДК 621.791

ББК 30.36я73   

                                                  © Радзієвський В. М., Будник А. Ф.,

                                                      Юскаєв В. Б., 2011