Вступ

Актуальність теми

Характер змін демографічних показників в Україні диктує необхідність більш пильної уваги до факторів, що впливають на народжуваність, серед яких провідне місце займає безплідний шлюб. Незважаючи на значні успіхи в діагностиці і лікуванні порушень репродуктивної функції, проблема безплідності, як і раніше, залишається однією з найважливіших у сучасній медицині. За даними ВООЗ, частота неплідного шлюбу коливається в широких межах, але тенденції до зниження не спостерігається. І хоч показники офіційної статистики безпліддя не є високими (2,8-3%) соціологічні обстеження свідчать, що з безпліддям стикаються 10-15% сімей. Безплідний шлюб значно впливає на демографічні показники, через що дана проблема набуває не тільки медико-біологічного, але й важливого соціального значення: неплідний шлюб з частотою понад 15% впливає на демографічні показники вагоміше, ніж невиношування та пренатальні втрати разом узяті. Отже, неплідність слід відносити до найбільш значимих проблем медицини. Нині в Україні проживає приблизно мільйон неплідних подружніх пар. Це безперечно впливає на генофонд нації та залишається чи не найбільшою медичною та соціальною державною проблемою. Актуальність проблеми неплідного шлюбу незаперечна в умовах зниження рівня народжуваності, високого рівня загальної смертності, економічної нестабільності, низького рівня соціального забезпечення населення та недоступності кваліфікованої медичної допомоги. За даними обстеження репродуктивного здоров’я 6,8 міл українських жінок дітородного віку – безплідні.

        Для покращення організації медичної допомоги сім’ям, що страждають на безпліддя, необхідне вивчення не тільки поширеності безплідності, але і взаємозв'язок його з комплексом факторів, умов життя, праці і побуту населення в різних районах країни.

 

 

Мета та завдання дослідження

                 Мета дослідження: розробити рекомендації щодо покращення методів діагностики, профілактики безпліддя у жінок Сумського регіону.

               Завдання дослідження:

Визначити структуру безплідного шлюбу в місті і сільській місцевості в Сумському регіоні

Виявити фактори ризику розвитку жіночого безпліддя з урахуванням віку, професійної належності, перенесених захворювань, оцінити їх вплив на формування різних форм безпліддя і розробити критерії ранньої діагностики.

Розробити прогностичну карту и сформувати класифікатор груп ризику для прогнозування жіночої інфертильності з урахуванням регіональних особливостей.

На основі отриманих результатів розробити методи профілактики, діагностики та лікування безпліддя у жінок Сумського регіону, які дадуть  можливість знизити частоту порушень репродуктивної функції.

                Об’єкт дослідження: жінки з безпліддям.( 70, що мешкають в місті і 30 в сільській місцевості. Контрольна група- 50 фертильних здорових жінок.

                Предмет дослідження: розповсюдженість та етіологічна структура                   

безпліддя, фактори ризику розвитку безплідного шлюбу у жінок Сумського регіону.

                Методи дослідження: анамнестичний, клініко-лабораторний, функціональний, соціологічний та статистичний.

                Наукова новизна дослідження: вперше в Сумському регіоні всебічно вивчені частота, структура, методи діагностики безпліддя у жінок. Визначено взаємозв'язок різних екзо- та ендогенних чинників із розвитком неплідності, виявлені основні чинники ризику розвитку неплідності загалом та первинної і вторинної неплідності зокрема, проведена порівняльна оцінка структури безпліддя в місті і сельській місцевості, запропоновані оптимальні методи профілактики та групи ризику розвитку безпліддя у жінок Сумського регіону.

                 Практичне значення дослідження: Визначена розповсюдженість неплідного шлюбу в регіоні, виявлені чинники ризику розвитку неплідності, досліджена етіологічна структура даної патології. Рекомендовано розроблену методику розрахунку ризику розвитку неплідності у жінок на основі клініко-анамнестичних даних та статистичного аналізу для виявлення груп ризику неплідності та її профілактики. Розрахована вага кожного з ушкоджуючих чинників, що впливають на репродуктивне здоров'я, що дозволяє проведення індивідуального прогнозу безпліддя.

Виявлені відмінності репродуктивного потенціалу та їх причини в міській і сільській популяції Сумського регіону дозволяють планувати дієві заходи по збереженню репродуктивного здоров'я в регіоні.