РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 2 частини, 741 с., 175 рис., 125 табл., 122 формули, 460 джерел.

Об’єкт дослідження – процеси маркетингового забезпечення інноваційного розвитку господарюючих суб’єктів.

Мета роботи – наукове обґрунтування і розробка теоретико-методологічних та методичних засад маркетингу інновацій, як концепції ринкової діяльності господарюючих суб’єктів на шляху інноваційного розвитку.

Методи дослідження – системний підхід, діалектичний метод наукового пізнання, фундаментальні положення сучасної економічної теорії, ризикології, маркетингу, сучасні концепції управління інноваційною діяльністю, наукові праці вітчизняних та зарубіжних фахівців. Для вирішення завдань дослідження були використані: системно-структурний аналіз, порівняльний аналіз, статистичний аналіз, абстрактно-логічний аналіз, економіко-математичний аналіз, факторний аналіз, кореляційно-регресійний аналіз, матричний аналіз, методи експертних оцінок, структурно-логічного моделювання.

Досліджено передумови формування концепції маркетингу інновацій,  окреслено роль маркетингу та інновацій у забезпеченні економічного розвитку, висвітлено сутність та завдання маркетингу інновацій. Розглянуто теоретико-методичні основи стратегічного управління інноваційним розвитком у руслі концепції маркетингу інновацій. Розроблено підходи до формування теоретико-методичних основ комплексу маркетингу інновацій, зокрема, товарної і розподільчої політики, політики просування, політики комунікацій. Розроблено теоретико-методичні основи механізму оцінки результативності (з урахуванням ризику) маркетингу інновацій.

Теоретичні положення звіту доведені до рівня конкретних методик. Результати дослідження можуть використовуватись у практичній діяльності підприємств різних галузей та форм власності.

МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ, ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК, ІННОВАЦІЇ, ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС, РИЗИКИ, КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ, ПОТЕНЦІАЛ.