ЗМІСТ

 

 

8 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ МАРКЕТИНГУ      368

8.1 Кадрова складова інноваційного потенціалу як основний елемент розвитку інноваційної системи  368

8.2 Методичний підхід до взаємного узгодження складових ринкової, виробничої та інноваційної діяльності підприємства            373

8.3 Управління відносинами з економічними контрагентами підприємства-інноватора     392

9 ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД            401

9. 1 Організаційно-економічний механізм інвестиційного забезпечення інноваційної політики підприємств            401

9.2 Методичні підходи до обґрунтування вибору методів інвестування інноваційної пропозиції 418

9.3 Оптимізація процесу інвестиційного забезпечення інноваційної політики підприємства        430

10 УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ         449

10.1 Наукові підходи до забезпечення економічної безпеки вітчизняних      449

машинобудівних підприємств-інноваторів         449

10.2 Облік факторів ризику при управлінні інноваційними проектами         455

10.3 Методичні основи вибору інноваційних рішень з урахуванням факторів ризику        468

10.4 Управління стратегіями розвитку з урахуванням їх результативності і ризику 485

 

11 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ           495

11.1 Види ефектів маркетингової діяльності промислових підприємств        495

11.2 Теоретико-методичні засади оцінки ефективності маркетингових комунікацій           508

11.3 Підходи до визначення синергетичного ефекту взаємодії інструментів маркетингових комунікацій інноваційної продукції        521

11.4 Оцінка синергетичного ефекту комплексу маркетингу інновації (прикладні аспекти)           533

12 ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МАРКЕТИНГОВІЙ ТА ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 537

12.1 Торгова марка як інтелектуальний актив інноваційно-орієнтованого підприємства   537

12.2 Проблеми вартісної оцінки та комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності в контексті маркетингу інновацій       545

12.3. Оцінка ринкових позицій бренду та визначення стратегічних орієнтирів його розвитку     554

12.4 Проблеми і перспективи брендингу територій на прикладі бренд-концепції Сумськой області«Сумщина – територія для життя!»          563

13 ЗБУТОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО РОЛЬ У ПРОСУВАННІ ПРОДУКТОВИХ ІННОВАЦІЙ            583

13.1 Визначення стратегій стимулювання збуту продукції різними учасниками каналів збуту     583

13.2 Управління збутовим потенціалом промислового підприємства            596

13.3 Особливості урахування функцій дистрибуції в оцінці збутового потенціалу  610

13.4 Методичні основи оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств       624

14 МАРКЕТИНГ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ          647

14.1 Концептуальні основи екологічного маркетингу   647

14.2 Екологічні потреби й екологічні товари      652

14.3 Управління екологізації інновацій в системі маркетингу 664

14.4 Підходи до оцінки ринкових перспектив екологічних інновацій           683

14.5 Стимулювання попиту на екологічні інновації      691

ВИСНОВКИ 700

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ      702