ЗМІСТ

 

Частина 1

ВСТУП          11

1 ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ  ІННОВАЦІЙ  14

1.1 Інновації та інноваційна діяльність та їх роль у соціально-економічному розвитку       14

1.2 Маркетинг та інновації як головні фактори розвитку бізнесу        25

1.3 Маркетинг інновацій та інноваційний маркетинг, їх місце серед концепцій ведення бізнесу 32

1.4 Проблеми маркетингу інновацій та підходи до їх розв’язання      44

1.5 Реабілітаційний маркетинг: еволюція концепцій маркетингу в умовах зміни соціо-еколого-економічного стану суспільства     57

2 ІННОВАТИКА ТА МАРКЕТИНГ У ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСАХ    69

2.1 Маркетинг змін та інноватика в маркетингу 69

2.2 Інноваційні комплекси в умовах сучасного господарювання        75

3 СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ У РУСЛІ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ            81

3.1 Прогнозування стратегічних напрямків науково-технологічного інноваційного розвитку      81

3.2 Концептуальні основи управління інноваційним розвитком підприємства на основі приведення у відповідність його внутрішніх можливостей зовнішнім           91

3.3 Методичні основи обґрунтування стратегічного вектору ринково-орієнтованого інноваційного розвитку підприємства            106

3.4 Стратегічне управління інноваційною діяльність підприємства на засадах маркетингу інновацій     119

3.5 Удосконалення теоретичних основ прийняття інноваційних рішень в системі стратегічного менеджменту підприємства    129

3.6 Маркетингово-орієнтоване стратегічне управління технологічними  інноваціями        140

4 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У РУСЛІ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ       150

4.1 Сутність та принципова відмінність системи управління підприємством, що керується концепцією інноваційного маркетингу 150

4.2 Підходи до визначення напрямків інноваційного розвитку ринкових можливостей машинобудівних підприємств  168

4.3 Обґрунтування проектів інноваційного розвитку ринкових можливостей         181

4.4 Позиціонування підприємства на основі оцінки рівня його маркетингової привабливості в процесі формування успішного бренду      202

4.5 Нові засади комунікаційної політики промислових підприємств 211

5 ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА         218

5.1 Теоретико-методичні засади товарної інноваційної політики сучасного підприємства 218

5.2 Оцінка ринкової адекватності продуктових інновацій на ранніх етапах інноваційного циклу           234

5.3 Оптимізація продуктового портфеля підприємства за критерієм ризик-результат         246

5.4 Взаємодія трендвотчінгу та процесу створення інновацій  254

6 РИНКОВЕ ТЕСТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ            264

6.1 Організаційно-економічні передумови необхідності впровадження процедури маркетингового тестування     264

6.2 Сутність та місце маркетингового тестування на етапах створення інноваційної продукції    279

6.3 Методика розрахунку комплексного показника оцінки готовності нового товару до виходу на ринок            293

7 ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ        304

7.1 Сутність та основні завдання маркетингової політики розподілу інноваційної продукції        304

7.2 Канали розподілу інновацій у маркетинговому середовищі підприємства          307

7.3 Теоретико-методичні  підходи до вибору маркетингової політики та каналів розподілу на ринку інновацій       324

7.4 Управляння просуванням інноваційних продуктів підприємств промисловості на ринку       346

7.5 Вибір стратегії просування нової продукції в харчовій промисловості    357

 

Частина 2

8 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ МАРКЕТИНГУ      368

8.1 Кадрова складова інноваційного потенціалу як основний елемент розвитку інноваційної системи  368

8.2 Методичний підхід до взаємного узгодження складових ринкової, виробничої та інноваційної діяльності підприємства            373

8.3 Управління відносинами з економічними контрагентами підприємства-інноватора     392

9 ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД            401

9. 1 Організаційно-економічний механізм інвестиційного забезпечення інноваційної політики підприємств            401

9.2 Методичні підходи до обґрунтування вибору методів інвестування інноваційної пропозиції 418

9.3 Оптимізація процесу інвестиційного забезпечення інноваційної політики підприємства        430

10 УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: ПРИКЛАДНІ  АСПЕКТИ        449

10.1 Наукові підходи до забезпечення економічної безпеки вітчизняних      449

машинобудівних підприємств-інноваторів         449

10.2 Облік факторів ризику при управлінні інноваційними проектами         455

10.3 Методичні основи вибору інноваційних рішень з урахуванням факторів ризику        468

10.4 Управління стратегіями розвитку з урахуванням їх результативності і ризику 485

11 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ           495

11.1 Види ефектів маркетингової діяльності промислових підприємств        495

11.2 Теоретико-методичні засади оцінки ефективності маркетингових комунікацій           508

11.3 Підходи до визначення синергетичного ефекту взаємодії інструментів маркетингових комунікацій інноваційної продукції        521

11.4 Оцінка синергетичного ефекту комплексу маркетингу інновації (прикладні аспекти)           533

12 ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МАРКЕТИНГОВІЙ ТА ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 537

12.1 Торгова марка як інтелектуальний актив інноваційно-орієнтованого підприємства   537

12.2 Проблеми вартісної оцінки та комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності в контексті маркетингу інновацій       545

12.3. Оцінка ринкових позицій бренду та визначення стратегічних орієнтирів його розвитку     554

12.4 Проблеми і перспективи брендингу територій на прикладі бренд-концепції Сумськой області«Сумщина – територія для життя!»          563

13 ЗБУТОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО РОЛЬ У ПРОСУВАННІ ПРОДУКТОВИХ ІННОВАЦІЙ            583

13.1 Визначення стратегій стимулювання збуту продукції різними учасниками каналів збуту     583

13.2 Управління збутовим потенціалом промислового підприємства            596

13.3 Особливості урахування функцій дистрибуції в оцінці збутового потенціалу  610

13.4 Методичні основи оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств       624

14 МАРКЕТИНГ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ          647

14.1 Концептуальні основи екологічного маркетингу   647

14.2 Екологічні потреби й екологічні товари      652

14.3 Управління екологізації інновацій в системі маркетингу 664

14.4 Підходи до оцінки ринкових перспектив екологічних інновацій           683

14.5 Стимулювання попиту на екологічні інновації      691

ВИСНОВКИ 700

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ      702