10.2 Облік факторів ризику при управлінні інноваційними проектами

 

 

Сучасні підприємства в господарській діяльності постійно стикаються з багатьма видами ризиків. Узагальнено їх поділяють на дві категорії:

ризики, пов’язані з поточними подіями, проявами стихійних сил;

ризики, пов’язані з можливостями досягнення бажаних результатів (отримання доходу, прибутку) при прийнятті певних управлінських рішень.

Існують і інші підходи до поділу ризиків [356]:

за сферами прояву (економічний, політичний, екологічний і .т.д),

за видами діяльності (ресурсний, виробничий, фінансовий і т.д.),

за природою виникнення (господарський, залежно від природи самої людини, спричинений діями природний факторів т.д.),

за масштабами впливу (країнний, регіональний, галузевий і т.д.),

за джерелами виникнення (систематичний, несистематичний),

На наш погляд, інноваційні ризики можна узагальнено поділити за типами інновацій:

продуктові (пов'язані із змінами в продукції);

технологічні (пов’язані з виробничим процесом);

соціальні (пов’язані з менеджментом інновацій);

організаційні (пов’язані формами господарської діяльності);

економічні (пов’язані зі станом розвитку).

Ризики інновацій виникають в результаті дії багаточисельних факторів. Вони можуть бути притаманні як всім суб’єктам підприємницької діяльності, так і окремі, особливі. Через різноманітність і різноплановість останніх інноваційна діяльність є найбільш ризиковою і непривабливою для підприємців, особливо для малих підприємств, які обмежені фінансово. Але надприбутки, що можна отримати завдяки інноваціям, спокушають йти на ризик (в більшості випадків не виправданий). Визначення можливих втрат якомога раніше – надзавдання і для підприємств, і для науковців.

Для точної кількісної оцінки інноваційних ризиків має бути проведена докладна якісна оцінка, яка передбачає факторний аналіз. Науковці по-різному групують фактори ризику через відсутність чітких меж їх впливу та плинність. Так, С. Дорогунцов [357] виділяє такі 5 груп факторів ризику:

Техногенні – зумовлені функціонуванням техногенно небезпечних об’єктів як технічних систем чи особливостями технологічних процесів,

Природні – визначаються гідрометеорологічними, кліматичними, біологічними та іншими характеристиками території,

Економічні - визначаються підприємницьким аспектом розвитку господарської діяльності, загостренням ресурсно-сировинного становища,

Соціальні – які характеризують прояв людського фактору,

Політичні – мілітаризація, ресурсна експансія тощо.

До цього переліку можна додати: нормативні, демографічні, ринкові, суто інноваційні фактори ризику та форс-мажорні обставини.

Ризик має об’єктивну основу через непевність оточуючого середовища, що пов’язане з впливом великої кількості факторів – непередбачуваних впливів зовнішнього середовища, цілеспрямованих зусиль самого підприємства, випадкових впливів та закономірних і передбачуваних тенденцій тощо. Але важливим є визначення результуючого вектору впливу всіх цих факторів, а значить, їх оцінка і визначення ризиків підприємства.

Всі фактори узагальнено розділяють на зовнішні (рис. 10.1) і внутрішні (рис. 11.2) [358]. Система зовнішніх факторів, які впливають на рівень ризиків  інноваційних проектів, поділяється на фактори прямого і опосередкованого впливу. Авторська систематизація зовнішніх факторів інноваційного ризику ґрунтується на групуванні їх за сферами прояву (маркетингові, інноваційні, економічні, форс-мажорні тощо).

Визначну частку серед факторів зовнішнього впливу становлять маркетингові. Серед маркетингових факторів прямого впливу можна виділити:

конкуренція (її вид, рівень);

дії контрагентів (постачальників, посередників, партнерів, представників контактних аудиторій (місцеві жителі та громадські організації, банки і кредитори);

темпи росту ринку;

структура попиту і пропозиції;

лояльність споживачів;

дії з боку місцевих ЗМІ та деякі інші.Серед суто інноваційних факторів можна відзначити: розвиток НТП в світі і в країні.

Серед економічних факторів прямого впливу:

бюджетна, фінансово-кредитна та податкова системи;

тіньова економіка, корупція.

Впливають і інші фактори: політичні (законодавство), екологічні (екологічна ситуація в регіоні), організаційні (дії з боку влади, органів місцевого самоврядування) та деякі інші.

Серед факторів опосередкованого впливу, також, є частка маркетингових:

міжнародна торгівля (вплив діяльності Всесвітньої організації торгівлі, міжнародної конкуренції);

міжнародний імідж держави та деякі інші.

До інноваційних можна віднести:

розвиток інноваційної діяльності в галузі.

До економічних відносять:

економічне становище в країні (в т.ч. інфляція),

економічне становище в галузі.

Хоча, в цій добірці велику роль відіграють фактори випадкових не прогнозованих обставин:

форс-мажорних обставин,

стихійні та техногенні катастрофи,

Але більшість з них, все ж, можна визначити ще на етапі задуму інновації:

соціальний фактор,

демографічний фактор та інші.

Звичайно, не можна зменшувати роль інших (не виділених) факторів впливу на інноваційну діяльність підприємств – ступінь впливу кожного з факторів потрібно оцінювати, враховуючи особливості конкретної ситуації. При цьому враховують їх взаємний вплив (загальний результат може бути меншим, але в більшості випадків – він більший).

Зовнішні фактори, на які окреме підприємство не може безпосередньо впливати і змінювати їх дію, але які повинне враховувати, важко проранжувати. Вони тісно взаємопов’язані і щорічно чисельно збільшуються. Їх розділяють на дві групи (див. рис. 10.1): перші безпосередньо впливають на рівень ризику, а другі не спроможні здійснювати прямий вплив, але сприяють його зміні і повинні враховуватися. 

Внутрішні фактори автори [359] поділяють на чотири групи: стратегія підприємства, характер інноваційної діяльності, ресурси, маркетинг. Автором ці групи конкретизовані та деталізовані, з огляду на особливості інноваційної діяльності промислових підприємств. Це в подальшому дозволяє точніше визначати та враховувати їх дію (рис. 10.2).

Так, до внутрішніх факторів менеджменту підприємства можна віднести:

гнучкість і ступінь адаптації до змін умов господарювання,

інформаційне забезпечення,

організація виробничого процесу,

відповідність обраної стратегії,

відповідність організаційної структури характеру інноваційної діяльності;

До факторів вибору характеру інноваційної  діяльності автором віднесені:

характер НДДКР на підприємстві,

стан впровадження нової техніки, технологій,

ступінь диверсифікації виробництва, збуту,

психологічний клімат і характер мотивації персоналу до діяльності;

До ресурсного забезпечення інноваційної діяльності включені:

наявність кадрів відповідної кваліфікації,

відповідність підготовки менеджерів характеру інновації,

наявність/ можливість вивільнення коштів,

наявність відповідних основних фондів,

відповідність організаційної структури вимогам інновації,

відповідність виробничих потужностей характеру інновації,

наявність відповідної сировини;

До характеристики якості та рівня маркетингу:

стан робіт з підвищення якості продукції, послуг,

просування продукції на ринку,

організація ринкових досліджень,

стан роботи з контрагентами.

Кожний з означених факторів за певних умов може відігравати вирішальне значення в настанні ризикової ситуації. Наприклад, фактор організації ринкових досліджень: якщо неточно (або неправильно) визначити потенційний попит на інноваційну (а, значить, невідому для більшості) продукцію – можна не повернути вкладені кошти. Аналогічна ситуація і з мотивацією споживачів щодо придбання та використання продукції.

Отже, нами розглянуті зовнішні фактори (безпосереднього та опосередкованого впливу) та внутрішні фактори інноваційного ризику, який притаманний інноваційній діяльності підприємства. Визначення всіх можливих факторів інноваційного ризику дозволить врахувати їх при прийнятті відповідних управлінських рішень і мінімізувати можливість настання ризикової ситуації.

З огляду на результати аналізу інформації про невдалі інновації нами зроблений висновок про недостатність простого якісного факторного аналізу, який має на меті визначення факторів та наслідків їх впливу. Потрібен детальніший і точніший аналіз впливу і взаємовпливу факторів ризику.

Всі розглянуті фактори по-різному впливають на загальний рівень інноваційного ризику: збільшують, зменшують, не змінюють (в разі нейтралізації дій один одного або взагалі відсутності дії). З метою мінімізації помилок подвійного врахування дії окремих ризиків або неврахування деяких з них розглянемо класифікацію інноваційних ризиків.

Науковці по-різному називають і класифікують самі ризики та їх комбінації (наприклад: екологічний, економічний, еколого-економічний).

Так, [360] інноваційний ризик пропонує розділяти на наступні підвиди:

відносно учасників інноваційної діяльності (ризик розроблювача інновацій, ризик інвестора в інновації, ризик одержувача інновацій ризик споживача інновацій, ризик суспільства в цілому тощо),

за сферами інвестування в інновації (реального інвестування, фінансового інвестування),

за джерелами інвестування інновацій (ризик інвестування з внутрішніх джерел, ризик інвестування за рахунок позикових коштів, ризик інвестування за рахунок залучених коштів),

за механізмами інвестування інновацій (ризик реінвестування прибутку, ризик інвестування за рахунок амортизаційних відрахувань тощо).

Отже, підвиди інноваційного ризику науковцями виділяються з позицій різних суб’єктів процесу, різних аспектів інвестування.

Ми пропонуємо інноваційний ризик поділяти на підвиди, залежно від комбінації впливу різних факторів, притаманних конкретній ситуації.

Визначимо можливі підвиди інноваційного ризику, спричинені зовнішніми факторами, як найважливішими, адже некерованими з боку промислового підприємства (табл. 10.4).

 

Таблиця 10.4 - Можливі підвиди інноваційного ризику, спричинені зовнішніми факторами

Групи факторів         Підвиди

інноваційного ризику         Різновиди інноваційного ризику

1          2          3

Законодавчі   інноваційно- нормативний зміни в законодавчій та нормативній базі

                        перехід на інші стандарти

                        прийняття  більш жорстких санітарних вимог

Ринкові          інноваційно-комерційний  неприйняття інновації споживачами

                        неприйняття інновації іншими суб’єктами ринку

                        поява товарів-аналогів-конкурентів за нижчою ціною (у т.ч. імпортних, у зв’язку зі вступом в СОТ, наприклад)

Форс-мажорні           інноваційно- катастрофічний         природні катастрофи (обумовлені стихійними лихами)

                        катастрофи та аварії техногенного характеру

                        економічні катаклізми

Соціальні       інноваційно- соціальний     непередбачуваність формування і розвитку соціальної сфери

                        непотрібність виробленої продукції через суспільні акції

Політичні      інноваційно- політичний    прийняття нових рішень регіональними органами влади

                        прийняття нових державних політичних програм,

можливість ресурсної експансії

                        політичні катаклізми в країні (революція, криза тощо)

Демографічні            інноваційно- демографічний          відсутність кадрів відповідної кваліфікації для впровадження інновації

                        професійні захворювання робітників через інновацію

Промислові   інноваційно- промисловий неможливість реалізації задуму через відсутність відповідної промислової бази в регіоні

                        неможливість реалізації задуму через відсутність відповідної промислової бази в країні

Економічні    інноваційно- економічний  загострення ресурсно-сировинного становища в регіоні, країні

                        інфляційний

                        економічний стан підприємства

                        економічний стан замовників інноваційної продукції

 

Продовження таблиці 10.4

1          2          3

                        відмова в державній підтримці інноваційної діяльності

                        збільшення країнного ризику для інвесторів

Технологічні інноваційно- технологічний          поява кращих інновацій, ніж інновація даного підприємства

                        непотрібність інновації через технологічний прорив

Екологічні     інноваційно- техногенний  забруднення НПС через інноваційну діяльність

                        забруднення НПС через утилізацію інноваційних продуктів

 

Аналогічно представимо підвиди ризиків, спричинені внутрішніми чинниками підприємств-інноваторів. Їх різноманітність залежить від особливостей виробничо-комерційної діяльності малих та середніх підприємств і перелік буде різним для кожного конкретного випадку. Пропонуємо, як мінімальний перелік, виокремлювати ті з них, які ми визначили на основі зібраної інформації про невдалі впроваджені інноваційні проекти (табл. 10.5).

В основу систематизації підвидів інноваційного ризику, спричинених внутрішніми факторами, автором покладена система внутрішніх факторів, які впливають на рівень ризиків інноваційних проектів (рис. 10.3), запропонована вище. Внутрішні ризики можуть бути враховані і мінімізовані/ліквідовані самим підприємством.

Особливість інноваційної діяльності полягає ще й в тім, що на кожному наступному етапі реалізації потребує значно (на порядок) вищих витрат, ніж на попередньому. Отже, проблема визначення неприйнятного ризику якомога раніше актуалізує розгляд можливих підвидів інноваційних ризиків (табл.10.5) поетапно (на кожному з етапів інноваційного циклу проекту).

Як свідчать дані табл. 10.6, більшість з ризиків інноваційних проектів (спричинених і зовнішніми і внутрішніми факторами) проявляються на стадії виведення продукції на ринок, коли основні витрати вже понесені і з’ясовуються на практиці всі переваги і недоліки інновації.

 

Таблиця 10.5 - Можливі підвиди інноваційного ризику, спричинені внутрішніми факторами

Групи факторів         Підвиди

інноваційного ризику         Різновиди інноваційного ризику

1          2          3

Структурні    інноваційно- стратегічні     неадекватність обраної стратегії потенціалу підприємства

                        неадекватність обраної стратегії зовнішнім умовам господарювання

            інноваційно- інформаційні невідповідність інформаційного забезпечення потребам інноваційного проекту

                        недостатність інформації про перспективи інновації

            інноваційно- організаційні низький ступінь гнучкості і адаптації до змін умов господарювання

                        невідповідність організації виробничого процесу

                        невідповідність управлінської структури підприємства характеру інновації

                        неправильний вибір постачальників

Ресурсні         інноваційно-фінансовий     відсутність вільних коштів

                        неможливість вивільнення коштів

            інноваційно-кадровий         відсутність (не достатність) кваліфікованих кадрів

                        невідповідність ступеня підготовки менеджерів характеру інновації

            інноваційно-виробничий    невідповідність основних фондів характеру інновації

                        ступінь відповідності виробничих потужностей характеру інновації

                        неможливість реалізації задуму через невідповідність потенціалу підприємства

            інноваційно-сировинний    відсутність відповідної сировини

 

Характер інновацій  інноваційно-специфічні      невідповідність характеру НДДКР на підприємстві

                        невідповідність стану впровадження нової техніки, технологій на підприємстві вимогам

                        ступінь диверсифікації виробництва, збуту

                        психологічний клімат і характер мотивації персоналу до інноваційної діяльності

Продовження таблиці 10.5

1          2          3

Маркетингові           інноваційно-маркетингові              невідповідність стану робіт з підвищення якості продукції, послуг

                        невідповідність рівня просування продукції на ринку

                        невідповідність рівня організації досліджень

                        невідповідність стану роботи з контрагентами

                        невідповідність цінової політики очікуванням споживачів

                        невідповідність рівня дистрибуційних каналів

 

Але, окремі з ризиків можна мінімізувати ще на стадії розробки, чому і потрібно приділити увагу.

Вважаємо, що розгляд всіх можливих підвидів інноваційних ризиків (навіть, якщо на перший погляд здається, що деякі з них не притаманні даній інновації) обов’язковий.

 

Таблиця 10.6 - Класифікація підвидів ризиків інновацій за етапами життєвого циклу

Етапи життєвого циклу інновації Підвиди інноваційних ризиків

            спричинені зовнішніми

факторами     спричинені внутрішніми факторами

1          2          3

Розробка        -інноваційно-проектний ризик,

-інноваційно-прогнозний ризик (в т.ч. маркетингового прогнозування),

-інноваційно-контрактний ризик,

-інноваційно-технологічний ризик,

- ризик інвесторів     -інноваційно-стратегічний,

- інноваційно-інформаційний,

-інноваційно-специфічний,

 

Продовження таблиці 10.6

1          2          3

Виведення на ринок            -інноваційно-технологічний ризик,

-інноваційно-організаційний ризик,

-інноваційно-виробничий ризик,

-інноваційно-ресурсний ризик

-інноваційно-економічний ризик,

-інноваційно-екологічний ризик,

-інноваційно-політичний ризик,

-інноваційно-соціальний ризик,

-інноваційно-демографічний ризик,

-інноваційно-техногенний ризик,

-інноваційно-нормативний ризик,

-інноваційно-конкурентний ризик,

- інноваційний ризик суспільства,

- інноваційний ризик споживачів -інноваційно-стратегічний,

- інноваційно-інформаційний,

- інноваційно-організаційний,

-інноваційно-фінансовий,

-інноваційно-кадровий,

-інноваційно-виробничий,

-інноваційно-сировинний,

-інноваційно-специфічний,

-інноваційно-маркетинговий

Росту продаж            -інноваційно-торговельний ризик,

-інноваційно-політичний ризик,

-інноваційно-економічний ризик,

-інноваційно-екологічний ризик,

-інноваційно-конкурентний ризик           -інноваційно-маркетинговий 

 

Зрілості          -інноваційно-конкурентний ризик,

-інноваційно-ціновий ризик          -інноваційно-маркетинговий 

Вихід з ринку           - ризик втрати коштів через невірно визначений (надто великий) термін виведення продукції з ринку     -інноваційно-маркетинговий 

 

 

Отже, враховуючи потреби детального і точного аналізу впливу і взаємовпливу факторів ризику, автором:

Визначено складові систем зовнішніх та внутрішніх факторів, які впливають на загальний рівень ризиків  інноваційних проектів;

Запропоновано інноваційний ризик поділяти на підвиди, залежно від комбінації дії інноваційного та інших ризиків, притаманних конкретній ситуації;

Визначено можливі підвиди інноваційного ризику, спричинені зовнішніми та внутрішніми факторами;

Запропоновано класифікувати підвиди інноваційних ризиків відповідно до етапів життєвого циклу інновації, що дозволить покращити якісну і кількісну оцінки ризиків інноваційних проектів;

Дістали подальшого розвитку класифікаційні ознаки підвидів і різновидів інноваційного ризику, спричиненого зовнішніми та внутрішніми факторами, які, на відміну від існуючих, враховують можливість комбінації факторів впливу та дозволяють точніше їх виокремлювати і враховувати.

Отримані результати можуть бути покладені в основу оцінки інноваційних ризиків малих та середніх промислових  підприємств ще на стадії прийняття рішення про впровадження інновації, що сприятиме підвищенню точності такої оцінки і мінімізації втрат вітчизняних підприємств.