10.3 Методичні основи вибору інноваційних рішень з урахуванням факторів ризику

 

 

Основою будь-якої оцінки ризиків є аналіз ризиків: якісний і кількісний. Метою якісного аналізу є ідентифікація ризиків – виявлення основних видів ризиків та їх факторів. Виділяють, також, систематичні та несистематичні ризики. До методів кількісної оцінки ризиків відносять:

- розрахунково-аналітичні методи (встановлюють ступінь імовірності виникнення ризиків залежно від значень планових показників діяльності);

- економіко-статистичні методи (на основі використання математичного апарату теорії ймовірності);

- аналогові методи (на базі застосування аналогових моделей);

- експертні методи оцінки (на основі опитувань кваліфікованих фахівців з подальшою математичною обробкою їх результатів).

Інформацію, що використовується в процесі аналізу ризиків, умовно об’єднують у дві групи:

статистична (об'єктивна);

експертні оцінки (суб'єктивна).

Існує багато підходів до кількісної оцінки невизначеності та спричиненого нею ризику [361], але переважна більшість з них у чистому вигляді є неприйнятними для обчислення інноваційних ризиків, а саме:

статистичний метод – один із найбільш розповсюджених методів, базується на аналізі змін певного показника (втрат), який характеризує результативність дій підприємства за певний період часу, потребує добірки інформації про впроваджені проекти, що не можливе для інновацій, адже вони вперше застосовуються і статистики не існує;

метод аналогій – також, неприйнятний через відсутність аналогічних проектів, можливі лише часткові порівняння у випадках співпадіння проектних характеристик, але сумнівним є результуючий показник;

аналітичний метод – на основі традиційних показників оцінки ефективності інвестиційних і інноваційних проектів (період окупності, внутрішня норма прибутковості, індекс рентабельності, чистий приведений доход) порівнюють альтернативні проекти, визначають їхній ступінь ризику, але метод не дозволяє точно оцінити всі ризики проектів;

метод фінансової стійкості – на основі аналізу достатності обігових коштів для запасів і витрат інноваційного проекту відносять фактичний або прогнозований (у результаті впровадження проекту) стан підприємства до певної області фінансової стійкості і відповідної області ризику, дозволяє проаналізувати лише фінансові показники;

нормативний метод – передбачає порівняння розрахованої системи фінансових коефіцієнтів з їх нормативними значеннями, але прогнозне визначення більшості показників для інноваційної діяльності є сумнівним;

метод експертних оцінок – ґрунтується на знаннях, досвіді та інтуїції експертів, єдиний метод для оцінки ступеня ризику різних видів діяльності підприємств при дефіциті інформації;

метод з застосуванням дерева рішень може бути використаний, але потребує значних зусиль через багатоваріантність розвитку подій (а значить, велику кількість рішень і розрахунків) та однобічність результатів (дозволяє визначити лише ступінь впевненості в настанні чи не настанні події);

метод аналізу чутливості проекту (критичних значень) - полягає у виявленні чутливості оціночних показників проекту при зміні значень інших вхідних показників;

Таким чином, порівняльний аналіз основних характеристик розповсюджених методів кількісної оцінки ризиків дозволяє визначити ступінь їх прийнятності для оцінки саме інноваційних ризиків промислових підприємств (табл. 10.7).

Критеріями вибору методів оцінки ризиків може бути рівень інформаційного забезпечення на даному підприємстві і кваліфікація фахівців. У разі невідповідності інформаційного забезпечення доцільно використовувати метод експертних оцінок. При цьому аналіз кон'юнктури повинен становити основу кількісної оцінки ризику. Показники коливання та усталеності основних параметрів ринку, характеристики тенденцій його розвитку доцільно використовувати в аналізі як міру ризику.

Отже, єдиний метод, який би повністю відповідав вимогам до оцінки інноваційних ризиків, виокремити важко і потрібно використовувати їх комбінацію, в залежності від особливостей сфери чи видів діяльності промислових підприємств.

Добірка складових для комбінування становить проблему та певний науковий інтерес. Найрозповсюдженішими серед економістів-практиків в оцінці ризиків будь-якої діяльності є ймовірнісний підхід та підхід на основі визначення коефіцієнта ризику.

 

Таблиця 10.7 - Порівняльна характеристика методів кількісної оцінки інноваційних ризиків промислових підприємств

 

Показники     Методи кількісної оцінки ризиків

            Статистичний           Аналітичний Фінансової стійкості            Нормативний           Експертних оцінок            Аналогій        Дерево

рішень            Аналізу чутливості  Комбінований

Переваги       наявність методики розрахунків    наявність методики розрахунків    точна загальна оцінка фінансової стійкості і ризику підприємства        простота й оперативність розрахунків, однозначність висновків      універ-сальність       одно-значність          наявність методики розрахунків    визначає діапазон припустимих змін вхідних параметрів     універ-сальність

Недоліки        відсутність вихідної інформації для інновацій    не враховує вплив конкретних факторів ризику            не враховує вплив конкретних факторів на зміну ступеня ризику проекту   не враховує впливу окремих факторів ризику    наявність експертів відповідного рівня    відсутність аналогів складнощі виділення варіантів і оцінки  ступеня їх впливу на події          не дозволяє визначити фактичні зміни показників     самостійна розробка скомбінованої методики

Відповідність методу вимогам оцінки інноваційних ризиків  

---       

+--      

+--      

---       

++-     

+--      

+--      

+--      

+++

Примітка: +++ повністю вдовольняє,

                  ++- достатньо вдовольняє,

                  +--  частково вдовольняє,

                  ---   не вдовольняє.

До переваг імовірнісної оцінки ризиків належать наявність методики аналізу і математичної бази. Ймовірнісний підхід полягає в обчисленні очікуваного показника на основі розрахунку середньозваженого значення за варіантами за формулою:

                                                (10.1)

де Pi – очікуване значення показника; Wi – ймовірність настання і-ї ситуації; Bi – значення показника за умови настання і-ї ситуації.

Припустимо, що ймовірність настання ризикової ситуації в усіх випадках становила 0,95, а безризикової, відповідно, 0,05. Отримане очікуване значення збитків порівняємо з прибутком підприємства від інших видів діяльності (тобто коштами, якими підприємство може ризикнути) і визначимо управлінські рішення, які необхідно прийняти за результатами розрахунків. Результати подані в табл. 10.8.

Отже, всі проекти можуть бути реалізовані за результатами розрахунків за цим методом, адже їх вартість (тобто можливі втрати в разі реалізації ситуації ризику) значно менша від розміру прибутку, отримуваного підприємством від інших видів діяльності в одному періоді.

Підхід на основі визначення коефіцієнта ризику передбачає розрахунки за формулою:

 

Ср=Вп / Вк                                                    (10.2)

 

де: Ср- коефіцієнт ризику; Вп – проектні витрати; Вк – власний капітал, з подальшим визначення можливих втрат за певною шкалою.

 

Таблиця 10.8 -  Розрахунки та відповідні управлінські рішення для інноваційних проектів за ймовірнісним підходом

Назва підприємства, на якому реалізовувався

інноваційний проект           Розрахунки можливих збитків

від реалізації інноваційного проектів

за ймовірнісним підходом  Порівняння отриманих результатів з припустимим розміром втрат (прибутком підприємства)           Відповідні управлінські

рішення

”Машдеталь” Рі=370000•0,95+0•0,05=351500      351500<<900000       реалізовувати проект

”Южгідромаш”         Рі=3 340000•0,95+0•0,05=3173000 3173000<<2400000   реалізовувати проект

”Варіант-Гермотехніка”      Рі=275000•0,95+0•0,05=261250      261250<<1100000     реалізовувати проект

”СтальХХІ”   Рі=398000•0,95+0•0,05=378100      378100<<700000       реалізовувати проект

”Променергомаш”    Рі=70000•0,95+0•0,05=66500          66500<<1410000       реалізовувати проект

ТОВ ”Конструкторське бюро ”Укрспецмаш”      Рі=74000•0,95+0•0,05=70300          70300<<780000            реалізовувати проект

Європейські вчені і практики розподіляють ризики за наступною шкалою [361]:

не заслуговують уваги (відсутня загроза матеріальному становищу),

другорядні (відчутної втрати благополуччя немає),

критичні (відчутні матеріальні втрати),

катастрофічні (матеріальному благополуччю нанесена невідшкодовувана втрата).

Існує і інший поділ на зони, застосовуваний вітчизняними вченими:

безризикова зона (носить в значній мірі суб’єктивний характер),

зона низького ризику (область, в межах якої даний вид інноваційної діяльності зберігає свою економічну доцільність, тобто втрати мають місце, але вони менше очікуваного прибутку),

зона середнього ризику (область, яка характеризується можливістю втрат, які перевищують розмір очікуваного прибутку аж до валового доходу від діяльності підприємства),

зона високого ризику (область втрат, які перебільшують критичний рівень).

Пропонуємо скористатись наступною шкалою (табл. 10.9), яка є розповсюдженою і застосовується в практиці [356].

 

Таблиця 10.9 - Шкала можливих втрат за коефіцієнтом ризику

Діапазон

значень Сі      Рівень

ризику            Можливі втрати

Сі =0   Безризиковий           Відсутні

0,00 < Сі ≤ 0,25         Мінімальний             Недоотриманий прибуток

0,25 < Сі ≤ 0,50         Підвищений Прибуток

0,50 < Сі ≤ 0,75         Критичний    Дохід

0,75 < Сі ≤ 1,00         Неприпустимий       Власні кошти.

Сі> 1,00          Катастрофічний        Банкрутство підприємства

 

 

Таким чином, ці рівні ризику спричиняють недоотримання або неотримання прибутку, тобто, маємо загальний висновок, що всі ці проекти можна впроваджувати. Але, як вже відомо, всі вони виявились збитковими. Отже, даний підхід не є універсальним і його можна використовувати лише на етапі „відсікання” проектів, а послуговуватись ним як основним, особливо на етапі кризового розвитку економіки, недоцільно взагалі.

Найбільш прийнятним для аналізу інновацій для малих та середніх промислових підприємств є експертний метод. Проблему добору експертів та довіри їх висновкам можна частково вирішити за рахунок визначення коефіцієнту конкордації їх думок.

Ситуація впровадження інноваційного проекту – багатоваріантна, через невизначеність/неповну визначеність впливу окремих факторів. Якщо будь-який варіант прийняття управлінських рішень розглядати як ймовірність поєднання певним чином наявних ресурсів і можливостей, за умов впливу на них зовнішніх та внутрішніх факторів, то можна визначити всі варіанти і обрати найкращий (за певними параметрами).

Для визначення можливих варіантів розвитку ризикової ситуації, а також, прийняття правильних управлінських рішень, пропонуємо застосувати правило морфологічного синтезу, яке дозволяє аналізувати ланцюгові поєднання чинників і робити висновки на основі врахування всього їх комплексу

Правило морфологічного синтезу засновується на тім, що на основі аналізу поєднання двох чинників (наприклад, факторів, або потреб чи ризиків) може бути визначений (або не визначений) третій чинник, який може бути оцінений математично і в поєднанні (наприклад, сумі) з іншими подібними чинниками бути покладеним в основу прийняття обґрунтованого управлінського рішення.

 

Таблиця 10.10 - Розрахунки та відповідні управлінські рішення для інноваційних проектів за підходом на основі визначення коефіцієнта ризику

Назва підприємства, на якому реалізовувався інноваційний проект   Розрахунки можливих збитків

від реалізації інноваційного проектів

на основі визначення коефіцієнта ризику            Порівняння отриманих результатів зі шкалою    Область ризику            Відповідні управлінські

рішення

”Машдеталь” С”Машдеталь” = 370 000 / 1 290 000 = 0,2868     0,25 < 0,2868 ≤ 0,50  підвищений рівень ризику            реалізовувати проект

”Южгідромаш”         С”Южгідромаш” = 3 340 000 / 16 340 000 = 0,2044         0,00 < 0,2044 ≤ 0,25  мінімальний рівень ризику            реалізовувати проект

”Варіант-Гермотехніка”      С”Варіант-Гермотехніка”=275 000/ 1 010 000 = 0,2722  0,25 < 0,2722 ≤ 0,50            підвищений рівень ризику реалізовувати проект

”СтальХХІ”   С”СтальХХІ” = 398 000 / 1 364 000 = 0,2917       0,25 < 0,2917 ≤ 0,50  підвищений рівень ризику            реалізовувати проект

”Променергомаш”    С”Променергомаш” = 70 000 / 2 342 000 = 0,0298          0,00 < 0,0298 ≤ 0,25  мінімальний рівень ризику            реалізовувати проект

ТОВ ”Конструкторське бюро ”Укрспецмаш”      С”Укрспецмаш” = 74 000 / 1 160 000 = 0,0637     0,00 < 0,0637 ≤ 0,25  мінімальний рівень ризику реалізовувати проект

Таким чином, для аналізу інноваційного проекту потрібно:

Проаналізувати споживацький попит (Пс): існуючі потреби і вимоги споживачів та їх купівельну спроможність (готовність платити), тобто запити;

Проаналізувати готовність підприємства до даної інновації (Пп): його потенціал (тобто можливості і ресурси);

Визначити відповідність запитів споживачів (П1) і потреб підприємства (П2), тобто наявність точок перетину.

4. Якщо остання умова виконується, то проводити подальший факторний аналіз та оцінку:

- впливу факторів на споживацький попит,

- впливу факторів на потреби підприємства,

- впливу факторів на сам інноваційний проект.

5. За отриманими результатами приймають управлінські рішення щодо реалізації проекту.

Пропонуємо проводити перевірку відповідності інновації одночасно запитам споживачів (П1) і потребам підприємства (П2), а також, проаналізувати вплив факторів зовнішнього середовища (Ф11і) та внутрішнього середовища (Ф2і), які ми розглядали (рис. 10.1 - 10.2) на відповідність інновації вимогам і потребам споживачів (Пс) за допомогою поля матриці (табл. 10.11).

За результатами аналізу змін споживацьких переваг можуть бути обрані певні управлінські рішення (А1-А2). Потреби підприємства можуть також змінюватись під впливом різних факторів, що потребує відповідних управлінських рішень (Б1 - Б3).

Як зазначалось вище, інноваційні проекти потребують поглибленого аналізу результатів взаємного впливу зовнішніх і внутрішніх факторів інноваційного ризику (В1 - В596), який може бути покладений в основу вибору управлінських дій (Д1 – Д3). Отже, кожний крок аналізу пов’язаний з визначенням результату на основі поєднання двох параметрів системи.

 

Таблиця 10.11 - Матриця морфологічного синтезу впровадження інноваційного проекту

 

            Результати дослідження      Факторний аналіз     Резуль-тат      Управлінські

рішення

            Пс       Пп       Ф1101 Ф1102 Ф1103 Ф1104 Ф1105 Ф1106 Ф1107 Ф1108 Ф1109 Ф1110 Ф1111 Ф1112            Ф1113 Ф1201 Ф1202 Ф1203 Ф1204 Ф1205 Ф1206 Ф1207 Ф1208 Ф1209 Ф1210 Ф1211 Ф201   Ф202   Ф203            Ф204   Ф205   Ф206   Ф207   Ф208   Ф209   Ф210   Ф211   ∑         Уі        Уі        Уі

Результати дослідження      Пс                   П1       З1        З2        З 3       З 4       З 5       З 6       З 7       З 8       З 9            З 10     З 11     З 12     З 13     З 14     З 15     З 16     З 17     З 18     З 19     З 20     З 21     З 22     З 23     З 24            З 25     З 26     З 27     З 28     З 29     З 30     З 31     З 32     З 33     З 34     З 35     З∑       А1       -           А2

            Пп       П2                   С1       С2       С3       С4       С5       С6       С7       С8       С9       С10     С11     С12            С13     С14     С15     С16     С17     С18     С19     С20     С21     С22     С23     С24     С25     С26     С27            С28     С29     С30     С31     С32     С33     С34     С35     С∑      Б1        Б2        Б3

Факторний аналіз     Ф1101                                    В1       В2       В3       В4       В5       В6       В7       В8       В9            В10     В11     В12     В13     В14     В15     В16     В17     В18     В19     В20     В21     В22     В23     В24            В25     В26     В27     В28     В29     В30     В31     В32     В33     В34    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д3

            Ф1102                                                В35     В36     В37     В38     В39     В40     В41     В42     В43     В44            В45     В46     В47     В48     В49     В50     В51     В52     В53     В54     В55     В56     В57     В58     В59            В60     В61     В62     В63     В64     В65     В66     В67                                       

            Ф1103                                                           В68     В69     В70     В71     В72     В73     В74     В75     В76            В77     В78     В79     В80     В81     В82     В83     В84     В85     В86     В87     В88     В89     В90     В91            В92     В93     В94     В95     В96     В97     В98     В99                                       

            Ф1104                                                                       В100   В101   В102   В103   В104   В105   В106   В107            В108   В109   В110   В111   В112   В113   В114   В115   В116   В117   В118   В119   В120   В121   В122            В123   В124   В125   В126   В127   В128   В129   В130                                     

            Ф1105                                                                                   В131   В132   В133   В134   В135   В137   В138            В139   В140   В141   В142   В143   В144   В145   В146   В147   В148   В149   В150   В151   В152   В153            В154   В155   В156   В157   В158   В159   В160   В161                                     

            Ф1106                                                                                               В162   В163   В164   В165   В166   В167            В168   В169   В170   В171   В172   В173   В174   В175   В176   В177   В178   В179   В180   В181   В182            В183   В184   В185   В186   В187   В188   В189   В190                                     

            Ф1107                                                                                                          В191   В192   В193   В194   В195            В196   В197   В198   В199   В200   В201   В202   В203   В204   В205   В206   В207   В208   В209   В210            В211   В212   В213   В214   В215   В216   В217   В218                                     

            Ф1108                                                                                                                      В219   В220   В221   В222            В223   В224   В225   В226   В227   В228   В229   В230   В231   В232   В233   В234   В235   В236   В237            В238   В239   В240   В241   В242   В243   В244   В245                                     

            Ф1109                                                                                                                                  В246   В247   В248            В249   В250   В251   В252   В253   В254   В255   В256   В257   В258   В259   В260   В261   В262   В263            В264   В265   В266   В267   В268   В269   В270   В271                                     

            Ф1110                                                                                                                                              В272   В273            В274   В275   В276   В277   В278   В279   В280   В281   В282   В283   В284   В285   В286   В287   В288            В289   В290   В291   В292   В293   В294   В295   В296                                     

            Ф1111                                                                                                                                                         В297            В298   В299   В300   В301   В302   В303   В304   В305   В306   В307   В308   В309   В310   В311   В312            В313   В314   В315   В316   В317   В318   В319   В320                                     

            Ф1112                                                                                                                                                                     В321   В322   В323   В324   В325   В326   В327   В328   В329   В330   В331   В332   В333   В334   В335            В336   В337   В338   В339   В340   В341   В342   В343                                     

            Ф1113                                                                                                                                                                                 В344   В345   В346   В347   В348   В349   В350   В351   В352   В353   В354   В355   В356   В357            В358   В359   В360   В361   В362   В363   В364   В365                                     

            Ф1201                                                                                                                                                                                            В366   В367   В368   В369   В370   В371   В372   В373   В374   В375   В376   В377   В378            В379   В380   В381   В382   В383   В384   В385   В386                                     

            Ф1202                                                                                                                                                                                                        В387   В388   В389   В390   В391   В392   В393   В394   В395   В396   В397   В398            В399   В400   В401   В402   В403   В404   В405   В406                                     

            Ф1203                                                                                                                                                                                                                    В407   В408   В409   В410   В411   В412   В413   В414   В415   В416   В417            В418   В418   В420   В421   В422   В423   В424   В425                                     

            Ф1204                                                                                                                                                                                                                                В426   В427   В428   В429   В430   В431   В432   В433   В434   В435            В436   В437   В438   В439   В440   В441   В442   В443                                     

            Ф1205                                                                                                                                                                                                                                            В444   В445   В446   В447   В448   В449   В450   В451   В452            В453   В454   В455   В456   В457   В458   В459   В460                                     

            Ф1206                                                                                                                                                                                                                                                       В461   В461   В462   В463   В464   В465   В466   В467            В468   В469   В470   В471   В472   В473   В474   В475                                     

            Ф1207                                                                                                                                                                                                                                                                   В476   В477   В478   В479   В480   В481   В482            В483   В484   В485   В486   В487   В488   В489   В490                                     

            Ф1208                                                                                                                                                                                                                                                                               В491   В492   В93     В494   В495   В496            В497   В498   В499   В500   В501   В502   В503   В504                                     

            Ф1209                                                                                                                                                                                                                                                                                          В505   В506   В507   В508   В509            В510   В511   В512   В513   В514   В515   В516   В517                                     

            Ф1210                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В518   В519   В520   В521            В522   В523   В524   В525   В526   В527   В528   В529                                     

            Ф1211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В530   В531   В532            В533   В534   В355   В536   В537   В538   В539   В540                                     

            Ф201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                В541   В542            В543   В544   В545   В546   В547   В548   В549   В550                                     

            Ф202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           В551            В552   В553   В554   В555   В556   В557   В558   В559                                     

            Ф203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       В560   В561   В562   В563   В564   В565   В567   В568                                     

            Ф204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   В569   В570   В571   В572   В573   В574   В575                                     

            Ф205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              В576   В577   В578   В579   В580   В581                                     

            Ф206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В582   В583   В584   В585   В586                                     

            Ф207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В587   В588   В589   В590                                     

            Ф208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В591   В592   В593                                     

            Ф209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             В594   В595                                     

            Ф210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         В596                                     

 

Для побудови матриці морфологічного синтезу впровадження інноваційного проекту введемо умовні позначення (табл. 10.12).

 

Таблиця 10.12 - Умовні скорочення в матриці морфологічного синтезу

Умовні

скорочення    Пояснення

1          2

Пс       Відповідність інновації вимогам і потребам споживачів

Пп       Відповідність інновації вимогам і потребам підприємства-інноватора

Ф1       Фактори впливу зовнішнього середовища

Ф2       Фактори впливу внутрішнього середовища

Ф11     Фактори безпосереднього впливу зовнішнього середовища

Ф12     Фактори опосередкованого впливу зовнішнього середовища

Ф11і    Конкретний фактор безпосереднього впливу зовнішнього середовища

Ф1101 Конкуренція

Ф1102 Дії контрагентів

Ф1103 Темпи росту ринку

Ф1104 Структура попиту і пропозиції

Ф1105 Лояльність споживачів

Ф1106 Дії з боку місцевих ЗМІ

Ф1107 Розвиток НТП в світі

Ф1108 Розвиток НТП в країні

Ф1109 Бюджетна, фінансово-кредитна та податкова системи

Ф1110 Тіньова економіка, корупція, рекет

Ф1111 Законодавство

Ф1112 Екологічна ситуація в регіоні

Ф1113 Дії з боку влади, органів місцевого самоврядування

Ф1201 Міжнародна торгівля

Ф1202 Міжнародний імідж держави

Ф1203 Форс-мажорні обставини

Ф1204 Стихійні та техногенні катастрофи

Ф1205 Вплив міжнародного середовища

Ф1206 Політична ситуація

Ф1207 Демографічна ситуація

Ф1208 Економічне становище в країні (в т.ч. інфляція)

Ф1209 Соціальна ситуація

Ф1210 Економічне становище в галузі

Ф1211 Екологічне становище в світі

Ф2і      Конкретний фактор впливу внутрішнього середовища

Ф201   Гнучкість і ступінь адаптації до змін умов господарювання

Ф202   Інформаційне забезпечення підприємства

Продовження табл. 10.12

1          2

Ф203   Організація виробничого процесу, управління підприємством

Ф204   Характер НДДКР

Ф205   Стан впровадження нової техніки, технологій

Ф206   Ступінь диверсифікації виробництва, збуту

Ф207   Психологічний клімат і характер мотивації персоналу

Ф208   Відповідність організаційної структури характеру діяльності

Ф209   Стан робіт з підвищення якості продукції, послуг

Ф210   Просування продукції на ринку

Ф211   Організація ринкових досліджень

Уі        Варіанти управлінських рішень

У1       Реалізовувати інноваційний проект, прийнявши ступінь ризику (Р1)

У2       Реалізовувати інноваційний проект за умови додаткових заходів мінімізації певних підвидів інноваційного ризику, прийнявши ступінь ризику (Р2)

У3       Відмовитись від реалізації проекту

 

Матриця морфологічного синтезу варіантів розвитку ситуації впровадження інноваційного проекту (табл. 10.11) виглядає переобтяженою і може бути виконана з окремих блоків (рис. 10.3):

1-й блок – результати маркетингового дослідження ринку щодо готовності сприйняття інновації (крім відповідності споживацьким вимогам і потребам підприємства можуть бути дослідженні «можливості ринку», «можливості контрагентів» тощо а інші);

2-й блок – факторний аналіз (SWOT-аналіз, як основа);

3-й блок – управлінські рішення відповідно до визначених меж ризику.

 

 

Аналіз окремими блоками дозволяє відсікти найризиковіші проекти, але для тих проектів, які отримали позитивні результати, потрібно будувати всю матрицю, адже саме вона передбачає аналіз взаємного впливу всіх чинників інноваційного ризику.

Матриця дозволяє виявити (умовні пояснення на полі матриці подані втабл. 10.13), які окремі параметри (або їх сума) системи, тобто фактори ризику, є важливими (або не важливими) для конкретного підприємства.

 

Таблиця 10.13 - Опис умовних пояснень до позначень на полі матриці морфологічного синтезу

Умовні

скорочення    Пояснення

П1       Перевірка відповідності інновації потребам споживачів і можливостям підприємства

П2       Перевірка відповідності інновації одночасно потребам підприємства і запитам споживачів

З1 – З35          Перевірка стійкості запитів споживачів за умов впливу певних факторів 

С1 – С35        Перевірка стійкості потреб підприємства за умов впливу певних факторів

В1 – В596      Поглиблений аналіз результатів взаємного впливу зовнішніх і внутрішніх факторів інноваційного ризику

А1 – А2          Вибір управлінських рішень, відповідно до стійкості запитів споживачів

Б1 – Б3           Вибір управлінських рішень, відповідно до стійкості потреб підприємства

Д1 – Д3          Визначення управлінських дій, відповідно до результатів взаємного впливу зовнішніх і внутрішніх факторів інноваційного ризику

 

Визначення ризиків інноваційних проектів за допомогою матриці морфологічного синтезу дозволяє приймати зважені управлінські рішення на основі співвіднесення ґрунтовних розрахунків з припустимими межами ризиків для підприємства-інноватора. Варіанти управлінських рішень можуть бути зведені до трьох основних напрямків:

Ризики можуть бути мінімізовані/нейтралізовані самим підприємством-інноватором;

Ризики можуть бути нейтралізовані за рахунок додаткових дій (страхування ризику, ф’ючерсних та опціонних угод тощо);

Ризики не відповідають припустимим межам і змушують „відсікти” неприйнятні інноваційні проекти на етапі їх розгляду.

У формалізованому вигляді потреби споживачів можна розглядати як:

 

Пс={пс1, …, псn}                                             (10.3)

 

А потреби підприємства як множину:

 

Пп={пп1, …, ппm}                                           (10.4)

 

Тоді, в результаті поєднання цих множин, можна отримати у загальному вигляді два результати:

є спільні інтереси споживачів і підприємства-товароиробника:

 

Пс,п= Пс ∩ Пп =Ø                                          (10.5)

 

немає спільних інтересів:

 

Пс,п= Пс ∩ Пп ≠Ø                                          (10.6)

 

На наступному етапі аналізують можливі відхилення від очікуваного результату (вдалого впровадження інновації) внаслідок несприятливого впливу  факторів (Фі), тобто ризики. Загальний вигляд функції ризику (Р):

 

Рі= f (Ф1, …Фк)                                           (10.7)

Вплив кожного фактору на параметр системи (запит споживачів, потребу підприємства, інший фактор) оцінюється експертами у діапазоні від 0 (не впливає) до 1 (максимально впливає) і проставляється у відповідну клітину матриці. Прийняття управлінських рішень здійснюється за результатами обчислень величини:

 

                                                  (10.8)

 

де n – загальна кількість факторів.

Рфакт  порівнюється з Рmax=n. Залежно від їх співвідношення виділяють ситуації ризику і відповідних їм управлінських рішень (табл.10.14), яка визначена автором по аналогії з аналогічними шкалами та доведена на основі практичних прикладів.

 

Таблиця 10.14 - Рівні ризику та управлінські рішення залежно від отриманих  результатів аналізу

Діапазон

значень Рі      Рівень

ризику            Управлінські

рішення

0,00 < Рфакт ≤ 0,25•Рмах    Мінімальний             Реалізовувати інноваційний проект, прийнявши рівень ризику

0,25 •Рмах< Рфакт ≤ 0,50•Рмах      Прийнятний 

0,50 •Рмах< Рфакт ≤ 0,75•Рмах      Припустимий           Реалізовувати інноваційний проект за умови додаткових заходів мінімізації певних підвидів інноваційного ризику, прийнявши рівень ризику

0,75•Рмах< Рфакт ≤ Рмах    Неприпустимий       Відмовитись від реалізації проекту

 

Рішення про відмову від реалізації проекту може бути прийняте і за одиничним фактором, якщо його значення виходить за межі критичних значень для даного фактору, що є неприпустимим для даного підприємства:

 

                                                 (10.9)

У загальному вигляді схема аналізу інноваційних проектів (ІП) на основі матриці морфологічного синтезу представлена на рис. 10.4.

 

 

 

Схема аналізу інноваційних проектів (ІП) на основі матриці морфологічного синтезу

За результатами цього аналізу приймаються управлінські рішення.

Отримані результати дозволяють зробити наступні висновки:

Вперше запропоновано та обґрунтовано науково-методичний підхід до аналізу та оцінки інноваційних проектів на основі матриці морфологічного синтезу, яка дозволяє проаналізувати всі варіанти розвитку ситуації впровадження інноваційного проекту і може бути покладена в основу вибору адекватних управлінських рішень;

Удосконалено методичний підхід до оцінки інноваційного ризику, що на відміну від традиційних підходів враховує взаємодію комплексу факторів зовнішнього та внутрішнього впливу і дозволяє отримати більш виважену оцінку та порівнювати такі оцінки для різних проектів.

Дані пропозиції можуть бути покладені в основу аналізу менеджерами малих та середніх промислових підприємств інноваційних проектів з метою визначення можливості/доцільності їх впровадження.