ВИСНОВКИ

 

 

Підводячи підсумки, слід зазначити, що у звіті розроблені і науково обгрунтовані методологічні основи та теоретико-методичні підходи до вирішення декількох комплексів першочергових завдань маркетингу інновацій:

- стратегічних, які орієнтовані на формування стратегічного бачення розвитку підприємства або організації на перспективу: аналіз стратегічних ринкових позицій; визначення ринкових можливостей інноваційного розвитку та вибір найбільш прийнятних з них; розробку інноваційної стратегії;

- тактичних, які орієнтовані на формування портфеля товарно-ринкових інноваційних пропозицій та складання графіку їх впровадження-виведення з ринку, в т.ч. розробку конкретних інновацій в межах обраних варіантів інноваційного розвитку та оцінку їх комерційних перспектив (враховуючи можливості багатоваріантного розвитку подій на ринку, і викликані цим ризики);

- оперативних, які спрямовані на розробку заходів комплексу маркетингу інновацій: товарної інноваційної політики; цінової політики; формування збутової мережі; формування первинного попиту; виведення і просування інновацій на ринок; управління інноваціями на етапах життєвого циклу і т.п.

Результати дослідження в сукупності представляють наукове обгрунтування концептуальних основ маркетингу інновацій та теоретико-методичних підходів до формування його інструментарію. Їх практична реалізація дозволить, з одного боку, сформувати систему оперативного пошуку нових способів і сфер реалізації потенціалу підприємств та установ, які спираються на нові товари, технології, методи організації виробництва і збуту, з метою підвищення конкурентоспроможності, зміцнення ринкових позицій, забезпечення умов сталого розвитку національної економіки в цілому. З іншого боку, вони формують систему інструментів маркетингового супроводу інноваційної діяльності на всіх етапах інноваційного циклу.

Це свідчить про те, що маркетинг інновацій у звіті розглядається з двух точок зору, тобто має місце певний дуалізм його тлумачення. В одних випадках він розглядається як функція інноваційного менеджменту, яка спрямована на визначення можливих напрямів інноваційної діяльності, їх матеріалізацію і комерціалізацію. В інших, інноваційний менеджмент розглядається як функція маркетингу інновацій, спрямована на втілення досягнень науки і техніки в нові продукти, здатні задовольнити існуючі та перспективні (в т.ч. латентні) потреби та запити споживачів і забезпечити підприємству-інноватору прибуток.

Такий підхід дозволяє всебічно розкрити сутність і зміст маркетингу інновацій, повніше реалізувати його потенціал як методології і одночасно практично-орієнтованого інструментарію управління ринковою діяльністю підприємства розвивається інноваційним шляхом. Необхідно зазначити, що викладені у звіті розробки не суперечать існуючим методологічним і теоретико-методичним підходам до формування наукових основ маркетингу інновацій, а доповнюють і розвивають їх з позицій сьогоднішнього дня і доступних для огляду перспектив економічного розвитку. У сукупності, вони розвивають теорію інноватики та маркетингу в частині обгрунтування ролі маркетингу та інновацій як основних чинників економічного розвитку.

Основні результати досліджень пройшли практичну апробацію на підприємствах та установах України.

Подальші дослідження повинні бути орієнтовані на розробку формалізованих підходів до прогнозування та обгрунтуванню перспективних (в середньостроковому і довгостроковому періодах) напрямів інноваційного розвитку підприємств з урахуванням різноспрямованого імовірнісного впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, оцінку ринкового потенціалу продуктових інновацій, формування механізму управління маркетингом інновацій.

Автори не претендують на безперечність результатів, висновків і рекомендацій і будуть вдячні за критичні зауваження незаангажованих колег.