СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Аакер Д.. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга /. Д. Аакер, Э. Йохимштайлер. – М. : Издательский дом Гребенникова, 2003. - 380 с.

Азарян О. М. Маркетинг: принципи і функції : навч. посібник для вищих навч. закладів / О. М. Азарян, І. Х. Баширов, Б. З. Воробйов [та ін.] ; за ред. О. М. Азаряна. – 3-тє вид., перероб. і доп. - Харків : Студцентр, 2002.- 320 с. 

Бажеріна К. В. Управління формуванням та використанням торгових марок підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / К. В. Бажеріна. – Київ, 2004. 

Барлоу Дж. Якщо за брендом не доглядати, він просто загине... [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.management.com.ua/ events/ barlow.html 

Белешев C.Д. Математико-cтатиcтичеcкие методы экcпертных оценок. [2 изд.]. – М. : Cтатиcтика, 1980. – 263 c.

Бельских И. Е. Корпоративные коммуникации промышленного предприятия: в поисках эффективной национальной стратегии / И. Е. Бельский // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. - №5. – С. 24-31. 

 Бєлявцев М. І. Маркетинг : навч. посібник / М. І. Бєлявцев, Л. М. Іваненко. - К. : ЦНЛ, 2005. - 328 с. 

 Бізнес-адміністрування : магістерський курс : підручник / за ред. д-ра. екон. наук, проф. Л. Г. Мельника, д-ра екон. наук, проф. С. М. Ілляшенка, канд. екон. наук, доц. І. М. Сотник. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 896 с.  

Божкова В. В. Реклама та стимулювання збуту : навч. посібник. / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник. — К. : ЦУЛ, 2009. — 200 с. 

 

Бойетт Д. Гуру маркетинга / Д. Бойетт. – М. : Изд-во «Эксмо», 2004. - 320 с. 

 Бондаренко І. В. Сучасний маркетинг (у схемах, малюнках, таблицях, термінологічних поясненнях) : навч. посібник / І. В. Бондаренко, В. І. Дубницький. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток Лтд», 2002. – 326 с. 

Бонтур А. Омоложение бренда : пер. с франц. /А. Бонтур, Лейю Жан-Марк. - К. : Companion Group, 2008. – 320с 

 Борошсова В. Г. Адміністративний менеджмент : навч.-метод. посібник / В. Г. Борошсова, М. А. Ажажа, Н. І. Вельчева, Є. С Коваленко. – Запоріжжя : ЗДІА, 2008. – 195 с.

 Бренд & Брендинг. Можливості та небезпеки [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://uam.in.ua/ukr/content/mark_osvita/trenings/ 04_brand_and_brending.php

Бренд [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Бренд 

Брукинг Э. Интеллектуальный капитал : пер. с англ. / Э. Брукинг ; под ред. Л. Н. Ковалик. – СПб. : Питер, 2001.- 288 с. 

 Будякова О. Концепція позиціонування брендів / О. Будякова. // Маркетинг в Україні. – 2005. - №2. – С. 30-32.

 Бук Л. М. Оцінювання і розвиток брендингової діяльності підприємств : автореф. дис. … . канд. екон. наук : 08.06.01 /Л. М. Бук. – Львів, 2006. – 26 с.  

 Вакалюк А. Обсяг рекламно–комунікаційного ринку України у 2009 р. і прогноз на 2010 р. Експертна оцінка Всеукраїнської рекламної коаліції / А. Вакалюк, М. Лазабник // Маркетинг в Україні. – 2009. - №6. – С. 30-33. 

 Вітчизняними машинобудівними підприємствами освоєно та виготовлено більше 500 найменувань нової техніки та устаткування, що до недавнього часу не виготовлялося в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://industry.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=66942& cat_id=42652  

 Владимирська Г. О. Реклама : навч. посібник / Г. О. Владимирська, П. О. Владимирський. – К : Кондор, 2006. – 334 с.

  Власенко О. О.  Новітні підходи до створення нового бренду та виведення його на ринок / О. О. Власенко // Проблеми науки. – 2007. - №2. – С. 39-42.  )

 Всеукраїнський щорічний конкурс-рейтинг «Бренд Року» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.brendroku.ua/ua/index.html

 Гевко О. Брендинг у машинобудуванні: стан і перспективи / О. Гевко // Маркетинг в Україні. – 2008. - № 6. – С. 53-57.

 Голова А. Г.  Интегрированные маркетинговые коммуникации / А. Г. Голова // Маркетинг в России и за рубежом. - 2006. - №3. – С. 37-46. 

 Горбанюк О. Структура ассоциаций  с брендами среди украинских потребителей / О. Горбанюк, В. Размус // Маркетинговые исследования в Украине. – 2009. - №1. –С. 76-89.  

 Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений / Я. Гордон. ; пер.с англ. под ред. О.А.Третьяк. – СПб. : Питер, 2001.- 384 с. 

 Гречков В. Ю. Еще раз про маркетинг-микс, или не оставить ли в покое концепцию 4р? / В. Ю. Гречков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. – № 3(41). – С. 121–130. 

 Гринев В. Ф. Инновационный менеджмент : учеб. пособие / В. Ф. Гринев. - К. : МАУП, 2000. - 148 с. 

 Данилишин Б. Підвищення конкурентоспроможності української економіки є одним з комплексних наслідків інтеграції в європейський економічний простір [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=145668&cat_id=38461 

 Данько Т. К. Количественные методы анализа в маркетинге / Т. К. Данько под ред. Т. П. Данько, И. И. Скоробогатых. - СПб. : Питер, 2005. - 384 с. : - (Серия «Маркетинг для профессионалов»).  

 Демидов А. EFFIEктивные бренды // Рекламный мир. – 2001. – №108. – С. 10. 

 Демченко Т. С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз) : монографія / Т. С. Демченко. – К. : Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України, 2004. - 184 с. 

 Денисенко Н. А. Брендирование российской промышленности: пора начинать [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://209.85.129.132/search?q=cache:IxgwvYPPqbcJ:212.164.106.163/confer/reklama/doklad7.doc+промышленный+бренд&cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=ua  

 Джефкінс Ф. Реклама : практичний посібник / Ф. Джефкінс ; пер. з 4-го англ. вид. [допов. і ред. Д. Ядіна]. – 2-ге укр. вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 565 с. 

 Діброва Т. Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика : [навчальний посібник] Т. Г. Діброва. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2009. – 320 с.  )

 Діденко В. М.  Менеджмент : підручник / В. М. Діденко. – К. : Кондор, 2008. – 584 с.  

 Добрянська О. В Україні ціна розробки бренду завищена чи не вдвічі / О. В. Добрянська // Галицькі контракти. – 2001. – № 25. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.kontrakty.com.ua/ukr/gc /nomer/2001/25/19

  Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость / П. Дойль; пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб. : Питер, 2001. – 480 с. : ил. -(Сер. "Маркетинг для профессионалов").

 Домнин В. Н. Брендинг: новые технологии в России / В. Н. Домнин. - 2-е изд. доп. – СПб. : Питер, 2004. – 381 с. – (Серия «Маркетинг для профессионалов»). 

 Економічна енциклопедія : у трьох томах / [за заг. ред. С. В. Мочерного]. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – Т.3. - 952 с. 

 Єранкін О. Формування нової парадигми маркетингу в умовах глобалізації / О. Єранкін // Маркетинг в Україні. – 2008. - № 4. - С. 43-50.  

 Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3689-12  

 Закон України «Про рекламу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=270%2F96-%E2%F0)

 Закон України «Про телебачення і радіомовлення» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg =3759-12 

 Зозулев А. В. Промышленный маркетинг: рыночная стратегия : учеб. пособие / А. В. Зозулев. – К.: Центр учебной литературы, 2010. – 576 с. 

 Зозульов О. Бренд як нематеріальний актив у постіндустріальному суспільстві / О. Зозульов, Ю. Нестерова // Економіка України. - 2008. - №3. – С. 4-11. 

 Зозульов О. В. Брендинг чи антибрендинг: Що вибрати в Україні? / О. В. Зозульов // Маркетинг в Україні. - 2002. - №4. –С. 26-28. 

 Зозульов О. Сучасні проблеми менеджменту українських підприємств / О. Зозульов, А. Длігач, Н. Писаренко // Економіка України. – 2002. - №6. – С. 41-46. 

 Івашова Н. В. Алгоритм створення бренда промислового підприємства / Н. В. Івашова // Механізми регулювання економіки. - 2008. - № 4, Т.1. - С. 238-245. 

 Івашова Н. В. Маркетинговий підхід до планування діяльності підприємства як фактор ефективного розвитку НТП на підприємстві : у 2 т. / Н. В. Івашова // Вісник Хмельницького національного ун-ту. Економічні науки. - 2005. - № 3.- Т.2. - С. 139-144. 

 Івашова Н. В. Методика оцінки комунікативного впливу системи бренд-комунікацій підприємства / Н. В. Івашова : матеріали Восьмої міжнародної наук.-практ. конф. студентів, аспірантів, молодих вчених [«Науково-технічний розвиток : економіка, технології, управління»], (15-18 червня 2009 р., Київ) / М-во освіти і науки України, Київський політехнічний ін.-т. – Київ : Вид-во НТУУ «КПІ», 2009. - С. 237-238. 

 Івашова Н. В. Методика розрахунку комунікативного впливу бренда промислового підприємства на споживачів / Н. В. Івашова // Проблеми науки. - 2009. - №10. - С. 35-40. 

 Івашова Н. В. Механізм формування портфеля брендів промислового підприємства / Н. В. Івашова, С. Н. Ілляшенко : матеріали Другої міжн. наук.–практ. конф. студентів та молодих вчених [«Маркетинг у сферах та галузях економіки регіону»], (13-14 квітня 2007 р., Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2007. – С. 44-47.  

 Івашова Н. В. Особливості промислового брендингу / Н. В. Івашова : матеріали Першої міжнародної наук.-практ. конф. [«Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу»], (21-22 вересня, 2007р., Суми) / М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. - С. 67-69. 

 Івашова Н. В. Особливості ребрендингу промислових підприємств / Н. В. Івашова : матеріали Другої міжнародної наук.-практ. конф. [«Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу»], (19-20 вересня 2008 р., Суми) / М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. - С. 69-70. 

 Івашова Н. В. Особливості формування марочних стратегій промислових підприємств на українському ринку / Н. В. Івашова // Маркетинг в Україні. – 2006. - № 5. - С. 51-57.  

 Ивашова Н. В. Отдел маркетинга предприятия и маркетинговое агентство: партнеры или конкуренты? / Н. В. Ивашова // Маркетинг и реклама. – 2007. - № 2. - С. 61-65. 

 Івашова Н. В. Оцінка ефективності системи комунікацій промислового підприємства / Н. В. Івашова // Механізм регулювання економіки. – 2007. - № 1. – С. 152-162. 

 Ивашова Н. В. Построение системы эффективных коммуникаций промышленных предприятий / Н. В. Ивашова // Маркетинг и реклама. - 2006. - № 9. - С. 56-59. 

 Івашова Н. В. Проблеми побудови ефективних бізнес-комунікацій промислових підприємств / Н. В. Івашова, Є. П. Серебряков // Механізм регулювання економіки. - 2005. - № 2. - С. 23-26.  

 Івашова Н. В. Проблеми формування брендів промисловими підприємствами України / Н. В. Івашова : матеріали наук.-техн. конф. викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту [«Економічні проблеми сталого розвитку»], (17-25 квітня 2007р., Суми) / М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 176-177. 

 Івашова Н. В. Ребрендинг промислових підприємств / Н. В. Івашова : матеріали Другої наук.-практ. конф. [«Промислова реклама-2007»], (23-24 квітня 2007 р., Алушта) : - Алушта, 2007. - С. 14-17. 

 Івашова Н. В. Ринково-орієнтована стратегія як ключовий фактор забезпечення інноваційного конкурентного розвитку підприємства : у 3 т. / Н. В. Івашова : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. [«Проблеми організації та планування інноваційної діяльності на підприємстві»], (21-22 квітня 2005 р., Харків) / М-во освіти і науки, Харківський національний економічний ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2005. – Т. 2. - С. 25-26. 

 Имидж [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://ru.wikipedia.org/wiki/Имидж

 Каніщенко О. Ідентифікація бренда: юридичне визнання і маркетингові реалії / О. Каніщенко, О. Сухомліна // Маркетинг в Україні. - 2009. - №6. – С. 62-67. 

 Капферер. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда : пер. с англ. / Капферер, Жан-Ноэль ; под общей редакцией В. Н. Домнина. – Москва : Вершина, 2007. – 448 с. 

 Карягин Н. Б. Марочный ингредиент в товарах производственного назначения / Н. Б. Карягин // Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. - №1. – С. 109-113. 

 Кеворков В. В. Практический маркетинг – 2. : руководство по внедрению / В. В. Кеворков. - М. : РИП-холдинг, 2002.-С. 254-(Серия «Академия рекламы»).  

 Кислинська В. О. Корпоративна культура підприємства – один із факторів його конкурентоздатності [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.rusnauka.com/CCN/Economics/10_kislins_ka%20v.o.doc.htm 

 Ключевые тренды в маркетинге и рекламе // Маркетинговые исследования в Украине. – 2009. - № 5. – С. 48-52. 

 Корпоративный стиль [Электронный ресурс]. – Режим доступа : еhttp://ru.wikipedia.org/wiki/Корпоративный_стиль   

 Котлер Ф. Маркетинговий менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. - К. : Хімджест, 2008. - 720 с. 

 Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – Санкт-Петербург. : АО «Коруна», АОЗТ «Литера плюс», 1994. – 697 с.

 Крамаренко В. І. Маркетинг : навч. посібник / В. І. Крамаренко. - К. : ЦУЛ, 2003. - 258 с. 

 Кревенс Д. Стратегический маркетинг : пер. англ. / Д. Кревенс. - 6-е изд. доп.. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003.- 752 с.  

 Крикавський Є. Промисловий маркетинг : підручник / Є. Крикавський, Н. Чухрай. - 2-ге вид. доп. – Львів : Львівська політехніка, 2004. - 472 с. 

 Круглов М. И. Стратегическое управление компанией / М. И. Круглов. – М. : Русская деловая литература, 1998. – 767 с.

 Круглова Н. Ю. Инновационный менеджмент : учеб. Пособие / Н. Ю. Круглова. - М.: Издательство РДЛ, 2001. —  352 с.  

 Кузьмін О. Є. Основи менеджменту : підручник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – 2-е вид., виправлене, доповнене. – Київ: - «Академвидав», -2007. – 451 с. 

 Купчинська М. Що бренд прийдешній нам готує? / М. Купчинська, В. Орлов // Маркетинг в Україні. – 2004. – №5. – С. 41–43. 

 Курбан А. В. Коммуникационный аудит в системе современной практики маркетинговых коммуникаций / А. В. Курбан // Маркетинг и реклама. – 2009. - №12(160). – С. 36-42. 

 Кутлалиев А. Эффективность рекламы / А. Кутлалиев, А. Попов. – М. : Изд-во «Эксмо», 2005. - 416 с. – (Профессиональные издания для бизнеса). 

 Кучмеева О. Когда у бренда вырастают крылья. К вопросу о внутреннем брендинге / О. Кучмеева. – Маркетинг и реклама. –. – 2008. – №3С. 23-29. 

 Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг / Ж.-Ж. Ламбен. – СПб. : Питер, 2007. – 800 с. 

 Липчук В. В. Маркетинг: основи теорії та практики : навч. посібник / В. В. Липчук, А. П. Дудяк, С. Я. Бугіль . – Львів : «Новий світ -2004», 2004. – 288 с. 

 Литовченко І. Інтернет – маркетинг як інструмент антикризових програм підприємства / І. Литовченко // Маркетинг в Україні. – 2009. - №5. – С. 49-53. 

 Ліфанов С. Який шанс дає В2В маркетингу? / С. Ліфанов // Маркетинг в Україні. – 2009. - №3. – С. 4-8. 

 Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент : навч. посібник / Т. І. Лук’янець. - 2-ге вид., доп. - К. : КНЕУ, 2003. - 440 с. - (Гриф МОН)

 Луков С. В. Человек в зеркале организационных культур // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». — 2010. — № 7. - Биоэтика и комплексные исследования человека. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/7/Lukov/ 

 Максимова Т. Особливості формування маркетингової стратегії та маркетингової політики на українських промислових підприємствах в умовах кризи / Т. Максимова, О. Жданова, Є. Івченко // Маркетинг в Україні. – 2009. - №6. – С. 22-27. 

 Маркетинг бакалаврський курс : навч. посібник / за заг. ред. С. М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. – 976 с. 

 Маркетинг для магістрів : навч. посібник / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 928 с. 

 Маркетинговий менеджмент : навч. посібник / за ред. Л. В. Балабанової. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2004. - 354 с.

 Мельник Л. Г. Информационная экономика : учеб. пособие / Л. Г. Мельник. - Сумы : ИТД «Университетская книга», 2003. - 288 с. 

 Мельников В. И. Новые инструменты управления: бренд-менеджмент / В. И. Мельников, В. А. Дадонов, О. Б. Ветрова [и др.] // Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. - №3. - С. 43-47. 

 Менеджмент для бакалаврів : підручник : у 2 т / за ред. О. Ф. Балацького, О. М. Теліженка. - Суми : Університетська книга, 2009. – Т. 1. 605 с. 

 Менеджмент для бакалаврів : підручник : у 2 т. / за ред. О. Ф. Балацького, О. М. Теліженка. - Суми : Університетська книга, 2009. – Т.2. - 592 с.

 Менеджмент організацій : підручник / за заг. ред. Л. І. Федулової. – К. : Либідь, 2003. – 448 с.

 Менеджмент та маркетинг інновацій : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. - 616 с.

 Миллер Стив. Как использовать торговые выставки с максимальным эффектом : пер. с англ. / Стив Миллер. – М. : Издательский дом «Довгань», 1998. - 126 с. 

 Минетт С. В2В-маркетинг: разные подходы к разным типам клиентов. Полное руководство : пер с англ. / С. Минетт. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2004. – 208 с. 

 Михайлик Г. В. Конкурентні переваги та шляхи їх формування на машинобудівних підприємствах України / Г. В Михайлик. // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - № 11. - С. 130-136. 

 Міжнародний практикум «Промисловий маркетинг» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://uam.in.ua/ukr/ content/nashi_proekti/arhiv_konf/2006_07_09_ prom_mark/prom_market.php 

 Мороз О. В. Теорія сучасного брендингу : монографія / О. В. Мороз, О. В. Пашенко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 104 с.

 Мостенська Т. Л. Основи маркетингу : навч. посібник / Т. Л. Мостецька. – К. : Кондор, 2005. – 240 с. 

 Нерсенян М. Корпоративная преданность / М. Нерсенян // ГVардия. Рейтинг социально ответственных компаний. –.2009. апрель. - С. 64-67. 

 Норіцина Н. І. Маркетингова політика комунікацій : курс лекцій / Н. І. Норіцина. – К. : МАУП, 2003. – 120 с. : іл. – Бібліогр. : с. 117.

Осентон Том. Новые технологии в маркетинге : золотой ключик к лояльности потребителей : пер. с англ. / Том Осентон. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003.- 304 с. : ил.- Парал. тит. англ. 

 Основні показники економічного та соціального розвитку України (жовтень 2009 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/makro_pokazniki/ukr/2667.html  

 Основні показники економічного та соціального розвитку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/ uk/publish/article?art_id=78200&cat_id=78198   

 Оценка бренда в Украине [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.euro-centre.com.ua/ru/article/publications/202/  

Павленко А. Ф. Маркетинг : підручник / А. Ф. Павленко, І. Л. Решетнікова, А .В. Войчак ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АПН України А. Ф. Павленка ; кер. авт. кол. д-р екон. наук, проф. І. Л. Решетнікова. – К. : КНЕУ, 2008. – 600 с. 

Павленко А. Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика : монографія / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак, Т.О. Примак. – К. : КНЕУ, 2005. – 408 с.

Павлюченко А. Модель BRAVO: рост стоимости компании за счет увеличения стоимости портфеля брендов / А. Павлюченко, В Стрижикура // Маркетинг и реклама . – 2008. - №10(146). – С. 24-27. 

 Панасюк А. Ю. Имидж. Энциклопедический словарь.  / А. Ю. Панасюк. — М. : РИПОЛ классик, 2007. — 768 с.

Пашутин С. Б. Биологические предпосылки брендинга и феномены поведения потребителей / С. Б Пашутин. // Маркетинг в России и за рубежом. -2006. - №5. – С. 38-47. 

Перция В. Анатомия бренда / В. Перция, Л. Мамлеева. – Москва : Вершина, 2007. - 288 с. + [1] CD.-ISBN 5-9626-0282-X. Агентство CIP РГБ.   

Перция В. М. Брендинг: курс молодого бойца / В. М. Перция – СПб. : Питер, 2005. – 208 с. : ил. – (Сер. «Маркетинг для профессионалов»). 

 Петруня Ю. Є. Маркетинг : навч. посібник / Ю. Є. Петруня. – Київ : Знання, 2007. – 325 с.

 Пилипчук В. П. Промисловий маркетинг : навч. посібник / В. П. Пилипчук, О. Ф. Оснач, Л. П. Коваленко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 264 с. 

Поліщук Т. В. Методологічні підходи до визначення сутності та призначення глобального бренда / Т. В. Поліщук // Актуальні проблеми економіки. – 2007. - №6(72). – С. 100-106. 

Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Г. Г. Почепцов. - М. : «Руфл-бук»; К. : «Ваклер», - 2001. – 352 с.  (141)

Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. -М. : «Руфл-бук»; К. : «Ваклер», - 2001. – 656 с. 

 Примак Т. О. Маркетингові комунікації : навч. посібник / Т. О. Примак. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 280 с. 

 Прингл Х. Энергия торговой марки : пер. с англ. / Х. Прингл, М. Томпсон ; под ред. И. В. Крылова. – СПб. : Питер, 2001. – 288 с. 

Приходченко Я. В. Бренд-менеджмент торговельних підприємств в умовах маркетингової орієнтації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Я. В. Приходченко. – Донецьк, 2009. 

 Промисловий маркетинг. Формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів : підручник / за ред. М. В. Вачевського. – К. Кондор, 2009. – 486 с.

 Пустотин В. Брендинг в Украине: пройденные этапы и перспективы / В. Пустотин // Маркетинг и реклама. – 2008. - № 10. – С. 19-21.

 Пустотин В. Бренд-консалтинг : главные особенности и тенденции развития / В. Пустотин // Маркетинг и реклама. – 2006. - № 1.– С. 31-34. 

Работа в Украине: бренд-менеджер [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.rabota-ua.com.ua/search/rabota/index.phtml?action= search&keyword=%C1%F0%E5%ED%E4%EC%E5%ED%E5%E4%E6%E5%F0 

Разработка бренда  [Електронный ресурс]. - Режим доступа:  http://brand.maxcreative.ru/  

Райская М. Маркетинговые исследования эффективности рекламы / М. Райская // Маркетинговые исследования в Украине. – 2009. - № 5. – С. 39-44. 

 Реєстрація прав на об’єкти інтелектуальної власності [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.sdip.gov.ua/t /docs/zvit_ua8.pdf  

Рейтинг самых дорогих корпоративных брендов в Украине // ГVардия. – 2009. - июль. – 80 с. 

Решетнікова Г. С. Товарна стратегія підприємства на прикладі стратегії марки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Г. С. Решетнікова. – Київ, 2007. 

 Риченко И. Фирменное пиратство: в Украине чужой товарный знак иногда регистрируется как собственный промышленный образец / И. Риченко // Компаньон. – 2000. – № 20. – С. 20–21. 

 Романко О. П. Чинники формування конкурентоспроможності машинобудівного підприємства / О. П. Романко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №3. - С. 112-125. 

 Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. - СПб. : Питер, 2001. – С. 11.  

Росситер Дж. Р. Реклама и продвижение товаров : пер. с англ. / Дж. Р. Росситер, Л. Перси. ; [под ред. Л. А. Волковой]. – СПб. : «Издательство «Питер», 2000. – 656 с. 

Рыбалова Т. Как стать брэндом // Провиант. – 2000. – №10 (http://www.ikar.ru/other/statii_brand). 

Савельєв Є. В. Новітній маркетинг : навч. посібник / Є. В. Савельєв, С. І. Чеботар, Д. А. Штефаніч ; за ред. Є. В. Савельєва. – К. : Знання, 2008, - 420 с. 

 Святненко В. Ю. Промисловий маркетинг : навч. посіб. / В. Ю. Святненко. – К. : МАУП, 2001. – 264 с.

Семенов В. М. Сервис промышленных товаров / В. М. Семенов, О. Е. Васильева. - М. : Центр экономики и маркетинга, 2001- 208 с.  

 Сергеева О. Закупка и поведение покупателей во время осуществления промышленной покупки / О. Сергеева // Маркетинг и реклама. – 2005. - № 1. - С. 18-25. 

Серегина Е. В.  Трансакционные издержки формирования института бренда / Е. В. Серегина // Маркетинг в России и за рубежом. -2006. -№2. – С. 42-51. 

Славин Б. Информационное общество и рыночные отношения / Б. Славин // Проблемы теории и практики управления. - 2007. - №7. – С. 55-63. 

 Сладкая П. Тест на взрослость /П. Сладкая // ГVардия. Рейтинг социально ответственных компаний. – 2009. - С. 42-45. 

 Союз хіміків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://chemunion.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id =5&Itemid=39  )

 Старостіна А. О. Маркетинг : навч. посібник / А. О. Старостіна, Д. М. Черваньов, О. В. Зозульов. – К. : Знання-Прес, 2002. – 191 с. 

Старостіна А. О. Промисловий маркетинг : Теорія, світовий досвід, українська практика : підручник / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, В. А. Кравченко ; за ред. А. О. Старостіної. – К. : Знання, 2005. – 764 с. 

 Стратегические коммуникации и брендинг [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://marketingart.com.ua/ communications.php5?pid=5  

 Сэх  Н. С брендом на потребителя  / Н. Сэх // Корреспондент. – 2003. – №42. – С. 28–30. 

Тамбовцев В. Товарный знак как капитальный нематериальный актив // Вопросы экономики. – 1999. – №3. – С. 87–96. 

 Тєлєтов О. С. Маркетинг у промисловості : підручник / О. С. Тєлєтов. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 248 с. 

Тєлєтов О. С. Оцінка якості інструментів комунікацій промислових підприємств на прикладі хімічної галузі / О. С. Тєлєтов, Н. В. Івашова // Маркетинг в Україні. - 2009. - № 4. – С. 17-21.  

 Тєлєтов О. С. Рекламний менеджмент : підручник. / О. С. Тєлєтов. - Суми : Університетська книга, 2009. - 365 с.

Траут Дж. Новое позиционирование / Дж. Траут. –СПб. : Питер, 2001.- 192 с. 

Трофимов Я. Конкуренция в обществе информации. Размышления на тему / Я. Трофимов // Маркетинг и реклама. - 2009. – №11. - С. 61-67. 

Україна: підприємства, товари, послуги [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ua.all-biz.info/  

Український видавничий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://who-is-who.com.ua/project/13.html 

 Ульянова К. М. Торгова марка як основа марочного капіталу  / К. М. Ульянова // Маркетинг в Україні. – 2002. – №3. – С. 41–42. 

 Уолкер-мл. О. Маркетинговая стратегия : курс МВА : пер. с англ. / О. Уолкер-мл., И. Клюева. – М. : Вершина, 2006. 

Уэллс У. Реклама: принципы и практика / У. Уэллс, Дж. Бернет, С. Мориарти. - СПб. : ЗАО «Издательство «Питер», 1999. - 736 с.  

Феофанов О. А. Реклама: новые технологи в России / О. А. Феофанов. –СПб. : Питер, 2001.-  384 с.  

Хаєт Г. Л. Корпоративна культура : навч. посібник / Г. Л. Хаєт, О. Л. Єськов, Л. Г. Хаєт, та ін. – Київ. : Центр навчальної літератури, 2003. — 403 с.  

Хаустова В. Е. Моделирование маркетинговой стратегии предприятия на рынках продукции производственно-технического назначения : монография / В. Е. Хаустова, Ю. А. Лидовский. - Х. : Издательский дом «ИНЖЕК», 2004.-176 с. 

 Хим-курьер [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.him-kurier.ru/he/Site.nsf/doc_view/contacts.html

 Хімічна промисловість України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//chemunion.org.ua/index.php?option=com_content&task =view&id=8&Itemid=44  

Холмогоров В. Интернет-маркетинг. Краткий курс / В. Холмогоров. - СПб. : Питер, 2001.- 208 с. 

Хотинская Г. И. Нематериальные активы как фактор повышения конкурентоспособности компании: финансово-экономический аспект / Г. И. Хотинская // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. - №5(55). – С. 94-100. 

Чармэссон Г. Торговая марка: как создать имя, которое принесет тебе миллионы / Г. Чармэссон. - СПб. : Питер, 2000.- 224 с. 

Челенко Ю. В. Побудова моделі маркетингового комунікаційного процесу / Ю. В. Челенко //Актуальні проблеми економіки. – 2008. -№6. – С. – 257-261.  

 Чернова І. Скористаємося кризою, або як увійти у двері, що відкрили? / І. Чернова // Маркетинг в Україні. - 2009. - №3. - С. 9-10.  

 Четвертий міжнародний форум «Промисловий маркетинг»: який шанс криза дає b2b маркетингу? // Маркетинг в Україні. – 2009. - № 3. – С. 4-9. 

 Чухно А. Актуальні проблеми розвитку економічної теорії на сучасному етапі / А. Чухно // Економіка України. - 2000. - № 4. – С. 14-28. 

 Шегда А. В. Основы менеджмента : учеб. пособие / А. В. Шегда. – К. : Товариство «Знання», КОО. - 1998. – 512 с.  

 Штовба О. В. Товарний брендинг підприємств та шляхи його ефективності : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.01 / О. В. Штовба. – Львів. 2003. – 41 с. 

Шубін О. О. Промисловий маркетинг : навч. посібник / О. О. Шубін, О. М. Азарян. – Харків : Студцентр, 2002. – 320 с.

Щербань В. М. Маркетингові інноваційні компоненти брендингових технологій / В. М. Щербань // Проблеми науки. – 2006. - №10. – С. 44-47.  

 Щербинина Ю. Время ответственности / Ю. Щербинина // ГVардия. Рейтинг социально ответственных компаний.. – 2009. - апрель. - С. 10-14. 

 Щирін Ю. Маркетинг для обраних, або особливості національного промислового маркетингу / Ю. Щирін // Маркетинг в Україні. – 2005. -№ 6. - С. 12-14. 

 Экономика предприятия : учеб. пособие; под общ. ред. д. э. н., проф. Л. Г. Мельника. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2002. – 632 с. 

Энджел Дж. Ф. Поведение потребителей / Дж. Ф. Энджел,Р. Д. Блэкуэлл, П. У. Миниард. – СПб. : Питер Ком, 2000.- 759 с.

 Яцюк А. В КСО за свой счет / А. Яцюк // ГVардия. Рейтинг социально ответственных компаний. – 2009. – апрель. - С. 16-19. 

Яцюк Д. В. Управління рекламною діяльністю в системі брендингу на ринку продовольчих товарів : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Д. В. Яцюк. – Київ, 2008.-20 с.  

Kirmani Anma. The Effect of Perceived Advertising Cost on Brand Perceptions / Anma Kirmani Journal of Consumer Research 17. - Septmber 17. – 1990. – P. 160-171.

 Lynch J.E. Effective Industrial Marketing. London : Kogan Page. – 1994.  

 Osgood C. E. The Principles of Congruity in the Prediction of Attitude Change / C. E Osgood, P. H. Tannenbaum. // Psychological Review 62. - 1955. – P. 42-55

Rackham N Major accounts sales strategy. New York : McGraw-Hill Inc. - 1989. – С. 43-58.