3.3 Тести та задачі для самоконтролю

Щоб з’ясувати, чи відповідає вихідний рівень ваших знань-умінь необхідному, виконайте такі тести та задачі. Правильність розв’язання  задач та тестів перевірте, зіставивши з еталоном відповідей.

А Тести для самоконтролю

1 Використовуйте "І" чи "X", щоб засвідчити, що твердження істинне або хибне.

1) ____Розвиток асфіксії призводить до погіршення функції міокарда і зменшення серцевого викиду.

2) ____Коли немовля народжується в асфіксії, звичайно важко визначити, з яким апное ми маємо справу, первинним чи вторинним.

3) ____Під час вторинного апное оксигенотерапія і тактильна стимуляція звичайно відновлюють самостійне дихання.

4)            Вирішення про початок реанімації слід приймати на підставі результатів оцінки новонародженого за шкалою Апгар на першій хвилині життя.

5)            Зростання легеневого кровообігу відразу після народження дитини не є обов'язковим для забезпечення адекватної оксигенації.

2 Використовуйте "І" чи "X", щоб засвідчити, що твердження істинне або хибне.

1)            До мішка, що самостійно наповнюється, слід приєднати кисневу трубку, щоб проводити реанімацію новонародженого з  використанням збагаченої киснем повітряної суміші.

2)            Мішок, що самостійно наповнюється, з виходом для манометра не треба приєднувати до останнього, щоб забезпечити його правильне функціонування .

3)            Мішок, що самостійно наповнюється, не треба приєднувати до джерела кисню, щоб він наповнився.

4)            Оскільки мішок, що самостійно наповнюється, має клапани, які відкриваються лише при його стисканні, його не слід використовувати для подавання вільного потоку.

 

3 Назвіть 2 показання до штучної вентиляції легень під позитивним тиском в новонароджених.

 

4  Назвіть 2 показання до непрямого масажу серця в новонароджених.

 

5 Опишіть 2 ситуації, в яких потрібно застосовувати адреналін під час реанімації новонародженого.

 

В Задачі для самоконтролю

1              У новонародженої дитини, яка потребувала проведення реанімаційних заходів, спостерігається центральний ціаноз, незважаючи на проведення оксигенотерапії вільним потоком 100% кисню через маску протягом 10 хв., а також частоту серцевих скорочень 140/хв і наявність адекватного самостійного дихання. Який з перелічених заходів слід вважати найбільш відповідним у цей момент ?

А Підвищення температури променевого обігрівача.

Б Проведення тактильної стимуляції.

В Проведення ШВЛ.

Г Введення налоксону.

Д Введення адреналіну.

 

2              Немовля, якому проводиться ШВЛ, має частоту серцевих скорочень >100/хв і дихає самостійно. Подальшим відповідним заходом слід вважати:

А Продовження ШВЛ.

Б Інтубацію трахеї і продовження ШВЛ.

В Припинення ШВЛ.

Г Припинення ШВЛ і призначення вільного потоку кисню.

Д Введення налоксону

 

3 Які з названих категорій новонароджених вимагають безумовного проведення інтубації трахеї?

А Немовлята, при народженні яких в амніотичній рідині спостерігався густий меконій.

Б Новонароджені з підозрою на діафрагмальну килу.

В Новонароджені з оцінкою за Апгар на 1 хв. 3 бали і менше.

Г Немовлята, які потребуватимуть тривалої штучної вентиляції легень під позитивним тиском.

Д  Новонароджені, яким за допомогою мішка і маски не вдається забезпечити адекватну вентиляцію.

 

Відповіді до завдань:

А Тести для самоконтролю

1  1) І, 2) І, 3) Х, 4) Х, 5) Х.

2  1) І, 2) Х, 3) І, 4) І.

3  Апное/ дихання типу гаспінг, ЧСС < 100/хв., персистувальний ціаноз.

4   Якщо після 15-30 с ШВЛ 100% киснем, ЧСС менше 60/хв.

5   Відсутнє серцебиття, якщо після 30 с проведення непрямого масажу серця та ШВЛ 100% киснем ЧСС < 60/хв.

 

В Задачі для самоконтролю

1 - В, 2 - В, 3- А, Б, Г, Д.

 

Інформацію, яка необхідна для  поповнення базисних знань-умінь, можна знайти в таких джерелах:

 

Конспект лекції з даної теми.

Фізіологія і патологія новонароджених/в кн. “Медицина дитинства” / За ред. П.С.Мощича.- Київ: Здоров'я, 1994.- С.385-536.

Госпітальна педіатрія/ За ред. І.С.Сміяна, В.Г.Майданника. – Тернопіль; Київ, 1997.- С.15-25.

Шабалов Н.П. Неонатология: Учебник для студентов, интернов и резидентов педиатрических факультетов медицинских институтов. - Т.1 – СПб.: Специальная литература, 2002.- С.215-247.

Практическая неонатология //  Маркевич В.Э., Пилипец И.В., Зайцев И.Э. и др. - Сумы, 2003.- С. 33-65.

Зайко Н.Н., Быц Ю.В. Патологическая физиология. – Киев: Логос, 1996. –  648 с.

Линденбратен А.Д., Королюк И.П.  Медицинская радиология. – М.: Медицина, 2000. – 672 с.

Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. – К., 1999. – 578 с.

Чекман  І.С. Фармакологія. – К., 2001. – 560 с.

 

Після засвоєння необхідних базисних знань вивчіть таку додаткову літературу:

 

Наказ МОЗ України №312 “Про затвердження клінічного Протоколу з первинної реанімації та післяреанімаційної допомоги новонародженим” від 08.06.2007 р.

Підручник з реанімації новонароджених / Американська кардіологічна асоціація, Американська академія педіатрії/ За ред. Дж.Катвінкела/Перекл. з англ. - Львів: Галицька видавнича спілка, 2004.- 264 с.

Барашнев Ю.И. Перинатальная неврология. – М.: Триада Х., 2001. – 640 с.

Диментьева Г.М., Колонтаев А.С., Малышев В.С. Первичная и реанимационная помощь новорожденным. – М.: Медицина, 1999. – 77 с.

Пальчик А.Б., Шабалов Н.П. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденных. - С.Пб.: Питер, 2000.- 217с.

Кривопустов С.П., Черній О.Ф., Логінова І.О. та ін. Гіпоксичні ураження серцево-судинної системи у новонароджених: сучасні підходи до діагностики та лікування // Мистецтво лікування.-2005.-№ 2.- С.24-34.

 

                Якщо ви пересвідчилися, що ваш вихідний рівень знань-умінь відповідає  вимогам цілей початкового рівня, переходьте до  засвоєння змісту навчання.