3.2 Матеріали для перевірки вихідного рівня знань

Питання для самоконтролю.

1 Визначення та групи пологових травм.

2 Етіологія пологового травматизму.

3 Патогенез пологової травми.

4 Класифікація пологової травми. Типи внутрішньо-черепних крововиливів.

 

5 Типові клінічні прояви ВЧК.

 

 

6 Клініко- діагностичні критерії внутрішньошлуночкового крововиливу.

7 Клініко- діагностичні критерії субарахноїдального крововиливу.

8 Клініко- діагностичні критерії субдурального крововиливу (супратенторіальний та субдуральний крововилив).

9Клініко-діагностичні критерії епідурального крововиливу.

10 Клініко-діагностичні критерії ураження спинного мозку та периферичної нервової системи в залежності від рівня ураження.

11 Визначення та клініко- діагностичні критерії краніоспінальної пологової травми.

12 Особливості лікування ВЧК.

13 Принципи лікування пологової травми спинного мозку, периферичної нервової системи та краніоспінальної пологової травми.

14 Реабілітація та диспансеризація дітей, що перенесли пологову травму.

15 Принципи профілактики пологового травматизму.

3.3 Тести та задачі для самоконтролю

Щоб з’ясувати, чи відповідає вихідний рівень ваших знань-умінь необхідному, виконайте такі тести та задачі. Правильність розв’язання  задач та тестів перевірте, зіставивши з еталоном відповідей.

А Тести для самоконтролю

1 Найбільш вірогідна причина виникнення субарахноідального крововиливу у дитини, яка народилася з масою тіла 2300 г:

1) гіпоксія;

2) функціональна морфологічна незрілість;

3) пологова травма;

4) геморагічна хвороба новонароджених;

5) пневмопатія.

 

2 Для параліча Дежерін-Клюмпке характерне все, крім:

1) відсутність рухів у плечовому суглобі;

2) відсутність хапального рефлексу;

3) набряк кисті;

4) відсутність рухів у ліктьовому суглобі;

5) уражена кисть знаходиться в положенні "лапки тюленя".

 

3 Вкажіть найбільш вірогідну локалізацію внутрішньочерепного крововиливу при тяжкій перинатальній гіпоксії у недоношеної дитини:

1) внутрішньошлуночкова;

2) епідуральна;

3) крововилив у мозочок;

4) субдуральна;

5) вена Галена.

 

4 В’ялий парез нижніх кінцівок характерний для клінічної картини ураження спинного мозку на рівні:

1) С3-С4;

2) Т1-Т6;

3) С1-С2;

4) попереково-крижової ділянки;

5) Т7-Т12.

 

5 Вкажіть найбільш вірогідне джерело внутрішньочерепного крововиливу у переношеної дитини з пологовою травмою:

1) система вени Галена;

2) судини субарахноідального простору;

3) судини герменативного матриксу;

4) передня мозкова артерія;

5) задня мозкова артерія.

 

В Задачі для самоконтролю

1 У новонародженого з оцінкою за шкалою Апгар при народженні 7 балів, при повторному огляді через 1 год. звертає на себе увагу підвищене збудження. Новонароджений немотивовано кричить, крик пронизливий, стогне. Дихання поверхневе, тонус м'язів знижений. Шкіра бліда, наявний акроціаноз. Очі відкриті, зосереджені на одній точці. Періодично з'являється збіжна косоокість. Про яку патологію йде мова:

 

А пологову травму спинного мозку;

Б пневмопатію новонароджених;

В внутрішньочерепну пологову травму;

Г крововилив в надниркові залози;

Д гостру гіпоксію новонароджених тяжкого ступеня?

 

2 Новонародженому з підозрою на внутрішньочерепну пологову травму проведено люмбальну пункцію. Було отримано кров'янисту спино-мозкову рідину. Який крововилив має місце в цьому випадку:

 

А  субарахноїдальний;

Б  кефалогематома;

В субтенторіальний;

Г супратенторіальний;

Д епідуральний.

 

3 У доношеної дитини від першої неускладненої вагітності обтяжених пологів мала місце кефалогематома. На другу добу з’явилась жовтяниця, на третю - зміни в неврологічному стані: ністагм, синдром Грефе. Сеча жовта, випорожнення золотисто-жовтого кольору. Група крові матері А(ІІ), Rh-, дитини - А(ІІ), Rh+. На третю добу гемоглобін у дитини складав 200 г/л, кількість еритроцитів 6,1х1012/л, гематокрит 57%, білірубін в крові 58 мкмоль/л за рахунок незв’язаної фракції. Чим спричинена жовтяниця дитини:

 

А  черепно-мозковою пологовою травмою

Б фетальним гепатитом;

В гемолітичною хворобою новонародженого;

Г фізіологічною жовтяницею;

Д атрезією жовчовивідних шляхів.

 

Відповіді до завдань:

 

А Тести для самоконтролю

1  1)

2  1)

3  1)

4  4)

5  1)

 

В Задачі для самоконтролю

1 - В, 2 - А, 3 - А.

 

Інформацію, яка необхідна для  поповнення базисних знань-умінь, можна знайти в таких джерелах:

 

Конспект лекції з даної теми.

Фізіологія і патологія новонароджених/в кн. “Медицина дитинства” / За ред. П.С.Мощича.- Київ: Здоров'я, 1994.- С.385-536.

Госпітальна педіатрія / За ред. І.С.Сміяна, В.Г.Майданника – Тернопіль-Київ, 1997.- С.15-25.

Шабалов Н.П. Неонатология. Учебник для студентов, интернов и резидентов педиатрических факультетов медицинских институтов. Т.1 - СПб: Специальная литература, 2002.- С.215-247.

Маркевич В.Э., Пилипец И.В., Зайцев И.Э. и др. Практическая неонатология.- Сумы, 2003.- С. 33-65.

Линденбратен А.Д., Королюк И.П.  Медицинская радиология. – М.: Медицина, 2000. – 672 с.

Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. – К., 1999. – 578 с.

Чекман  І.С. Фармакологія. – К., 2001. – 560 с.

 

Після засвоєння необхідних базисних знань вивчіть таку додаткову літературу:

Підручник з реанімації новонароджених / Американська кардіологічна асоціація, Американська академія педіатрії/ За ред. Дж.Катвінкела/Перекл. з англ.- Львів: Галицька видавнича спілка, 2004.- 264 с.

А.Ю.Ратнер. Неврология новорожденных.- М.:БИНОМ, 2005. – 367 с.

Барашнев Ю.И. Перинатальная неврология. – М.:Триада Х., 2001. – 640 с.

Матеріали ІІ конгресу неонатологів України “Пологові травми та актуальні питання інтенсивної терапії”.- Харків, 2002.-119 с.

 

                Якщо ви пересвідчилися, що ваш вихідний рівень знань-умінь відповідає  вимогам цілей початкового рівня, переходьте до  засвоєння змісту навчання.