РЕФЕРАТ

Звіт про НДР:  47 с., 9 рис., 3 табл., 79 джерел.

Об’єкт дослідження – молекулярно-генетичні механізми розвитку склеротичних уражень кровоносних судин.

Мета роботи – визначення зв'язку поліморфізму поодиноких нуклеотидів MGP-гена з розвитком склеротичних уражень артеріальних судин, що ведуть до тяжких ускладнень (гострого коронарного синдрому).

Методи дослідження – полімеразна ланцюгова реакція з наступним аналізом довжиин рестрикційних фрагментів.

Вперше на сучасному методичному рівні встановлено, що співвідношення нормальних гомозигот, гетерозигот і гомозигот із мінорним алелем при аналізі G-7→A поліморфізму промотора гена MGP у хворих на ГКС порівняно із контрольною групою становить: 59,8%, 32,7%, 7,5% (у контролі – 58,7%, 36,7%, 4,6); при аналізі поліморфізму T-138→С промотора  розподіл різних алельних варіантів серед представників контрольної групи склав  41,8%, 54,5%, 3,6%. Встановлення такого зв’язку дасть змогу в майбутньому прогнозувати ризик виникнення і розвитку склеротичних уражень судин та їх тяжких наслідків і на цій основі пропонувати та застосовувати сучасні методи профілактики та лікування в осіб, що мають спадково зумовлену схильність до судинної патології. Цим може бути досягнуто важливий економічний і соціальний ефект, який полягає в зменшенні захворюваності і смертності від ускладнень різних типів артеріосклерозу. Результати дослідження можуть бути використані при підготовці фахівців у галузі медичної  і молекулярної генетики, при створенні методів виявлення спадкової схильності до найпоширеніших в Україні хвороб і розробці засобів їх попередження та лікування. Наукові результати будуть доповнювати банк даних про поширеність різних видів поліморфізму генів серед населення України та зв’язок цього явища з виникненням патологічних процесів та хвороб.

АЛЕЛЬНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ, ГЕН, MGP, СКЛЕРОТИЧНІ УРАЖЕННЯ, КРОВОНОСНІ СУДИНИ, ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ.