ЗМІСТ

 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів……….……...5

Передмова..……..……..……………..……………..……………..……………….……...6

Вступ……..……..……………..……………..……………..……………………….…….7

1 Огляд літератури з питання ролі алельного поліморфізму гена MGP у розвитку патологічних процесів і хвороб

1.1 Біохімія MGP…………………………………………………………………….……9

1.2 Ген MGP та його поліморфізм………………………………………………….…..11 

1.3 Механізми антикальциногенної дії MGP………………………………………......14

1.4 MGP і кальцифікація судинної стінки……………………………………………...19

2 Характеристика біологічного матеріалу дослідження ………………………….….26

3 Методика проведення полімеразної ланцюгової реакції з наступним аналізом довжини рестрикційних фрагментів…………………………………………………....27

4 Вивчення алельного поліморфізму гена MGP

4.1 Алельний поліморфізм G-7A гена MGP у групі практично здорових донорів….30

4.2 Частота алельних варіантів MGP-гена у хворих на ГКС (поліморфізм G-7A)….31

4.3 Поліморфізм T-138C гена MGP у групі практично здорових донорів…………...33

Висновки…………..……………..……………..……………..………….……………....37

Перелік посилань………………………..……………..……………..…….....................38