РЕФЕРАТ

 

                Звіт викладений на 62 сторінках друкованого тексту і складається зі вступу, суті звіту, висновків, практичних рекомендації, списку літератури, який містить 58 джерел, 1 таблиці і 3 малюнків.

                Робота виконана на 380 лабораторних білих щурах-самцях молодого, зрілого  і старечого віку.

                Мета – визначення на макро- і мікро структурному рівнях закономірностей перебудови міокарда, нирки, печінки і довгих кісток скелета, а також зміни їх хімічного складу за умов дії солей важких металів і малих доз іонізуючого опромінення в експерименті у тварин.

                 Використовувалися органометричні, гістологічні, морфометричні, ультрамікроскопічні, хіміко аналітичні і математичні методи дослідження.

                Вперше на експериментальному матеріалі проведене комплексне вивчення особливостей структурних перетворень під впливом техногенних мікроелементозів і опромінення малими дозами, що полягають в деструктивних змінах паренхіми печінки і нирок, міокарда шлуночків серця, затримці росту формоутворення довгих кісток скелета та порушенні їх мінеральної насиченості. Виявлена залежність морфологічних змін від дози радіації, виду солей важких металів і терміну їх споживання, що має лінійний характер. Вивчені негативні порушення у щурів молодого, зрілого і старечого віку в умовах дії екологічних чинників Сумщини.

                Результати роботи впроваджені в наукові розробки і на навчальний процес 12 морфологічних кафедр медичних ВНЗ України.

                Робота закінчується 19 висновками і 4 практичними рекомендаціями.       

 

МІКРОЕЛЕМЕНТОЗИ, СОЛІ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ, ПЕЧІНКА, НИРКА, МІОКАРД, ДОВГІ КІСТКИ, МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ, ХІМІЧНИЙ СКЛАД