2.2.4. Статистична обробка даних

Здійснювалась на персональному комп’ютері методом варіаційної статистики з використанням стандартних пакетів прикладних програм „Microsoft Excel 98” та „StatSoft Statistica 6.0”. Для розрахунку параметричних критеріїв статистики визначали середню арифметичну варіаційного ряду (М) і середню помилку середньої арифметичної (m). Визначення достовірності розбіжностей між двома виборками проводили за допомогою критерію Ст'юдента (t). На основі величини t і кількості ступенів свободи (f = n1 + n2 - 2) за таблицею розподілу Стьюдента знаходили вірогідність випадкової розбіжності двох виборок (p). Розбіжність вважали достовірною, якщо вірогідність випадкової розбіжності не перевищувала 0,05 (р<0,05) [33].