5 Моделювання структури розподілу реціпієнтів на території зони екологічного навантаження

Мета роботи - засвоїти методичні основи та набути практичних

       навичок  розрахунку і аналізу  структури  розподілу території

       території зони активного забруднення екологічного простору.

Об’єкт дослідження – локальна територія зони техногенного

                       навантаження на екологічний простір.

Предмет дослідження – структура розподілу території зони

                       активного забруднення екологічного простору. 

 

Завдання – розрахувати структуру розподілу локальної території

                          в зоні техногенного навантаження. 

Основні науково-теоретичні положення

Моделювання структури розподілу території зони активного забруднення (ЗАЗ) екологічного простору (ЕП) зводиться до розрахунку ділянок території, зайнятої обєктами-реціпієнтами окремого типу:  житловою забудовою (селітебна територія), рекреаційними зонами, промисловими майданчиками, сільсько-господарськими чи лісовими угіддями тощо, які потрапляють в зону впливу забруднення викидами певного техногенного джере-ла залежно від розташування цього джерела (в центрі населеного пункту,  на його околиці або за межами населеного пункту).

Алгоритм виконання роботи 

Виписати вихідні дані згідно із заданим варіантом завдання та відповідно до наведеної схеми (табл.5.1) для досліджуваної категорії (табл.5.3) населеного пункту (н.п.)  і типу ЗАЗ (табл. 5.5, 5.6, 5.7). 

Обчислити площу (Si, га) окремих (i-х) структурних елементів ЗАЗ (тобто площу селітебної (житлової) території,  промислової зони (проммайданчиків),  сільгоспугідь,  лісових масивів, рекреаційних зон та інших територій), виходячи із співвідношення

 

                  Si = 0,01·d·SН,                                                  (5.1)

де   Sн – загальна площа території населеного пункту, га 

               (табл. 5.2);

       d  -  частка i-го елемента ЗАЗ (селітебної території, рекреаці-

              йних зон, промислових майданчиків тощо) в загальній

              площі населеного пункту, %. 

      Результати розрахунків оформляються згідно із рекомен-даціями  табл.5.4.

Провести короткий аналіз одержаних результатів роботи.

Зробити стислі висновки щодо одержаних результатів.

     Вимоги щодо оформлення результатів роботи

      Звіт повинен мати:

Вихідні дані згідно із заданим варіантом завдання.

Результати розрахунків приватних та комплексного показників екологічного навантаження.

3   Короткий аналіз результатів. 

4   Стислі висновки щодо одержаних результатів.

Таблиця 5.1 - Схема запису вихідних даних

Продовження табл.5.1

 

Таблиця 5.2 - Варіанти завдання вихідних параметрів для

                                 об’єктів дослідження  

Таблиця 5.3 – Категорія населеного пункту залежно від

                         чисельності населення

Таблиця 5.4 – Рекомендована схема оформлення результатів 

                                           розрахунку

Таблиця 5.5 - Типова структура ЗАЗ при розміщенні стаціонарного техногенного джерела викидів в атмосферу в центрі населеного пункту  (у відсотках загальної площі н.п.)

Таблиця 5.6 - Структура ЗАЗ при розміщенні джерела викидів на околиці населеного пункту (у відсотках загальної площі н.п.)

 

Таблиця 5.7 - Структура ЗАЗ, якщо джерело за околицею н.п.

 

Таблиц 5.8 – Середньостатистичні показники підприємства

 

 

Питання для самоконтролю

1.  Навести визначення поняття моделі, визначити в ньому  ключові слова, проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки та зробити висновки.

2  Дати визначення процесу моделювання, визначити в ньому  ключові слова, проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки та зробити висновки.

3  Визначити складові принципової загальної схеми моделювання екооб'єкта, проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки та зробити висновки.

4  Назвати послідовні етапи процесу моделювання екосистеми (екооб'єкта), проаналізувати логічні та причинно-наслідкові зв’язки й зробити висновки. 

5   Назвати методи дослідження (вивчення) екооб'єкта за допомогою моделей, провести короткий порівняльний аналіз та зробити висновки.

6  Назвати два основні види досліджень, які виконуються за допомогою моделей, провести короткий аналіз та зробити висновки.

7  Назвати три послідовні етапи процесу моделювання екосистеми, дати повну характеристику 1-му етапу, провести його аналіз та зробити висновки.

8   Назвати три послідовні етапи процесу моделювання екосистеми, дати повну характеристику 2-му етапу, провести його аналіз та зробити висновки.

9   Назвати три послідовні етапи процесу моделювання екосистеми, дати повну характеристику 3-му етапу, провести його аналіз та зробити висновки.

10  Описати  метод ітераційного (покрокового) наближення, охарактеризувати його особливість, проаналізувати та зробити висновки.