ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі здійснено узагальнення теоретичних основ і науково-методичних підходів до врахування екологічних чинників у процесі управління товарорухом та представлено авторське розв’язання наукового завдання – формування еколого-економічного механізму управління логістичною системою торговельного підприємства.

Результати дослідження є підставою для таких висновків.

У результаті дослідження впливу функціональних підсистем логістичної системи торговельного підприємства на НПС автором встановлено, що їх негативний вплив проявляється у: розміщенні відходів процесів закупівлі, зберігання та розподілу товарів; контакті людей з екологічно небезпечними інгредієнтами при обробці та затарюванні вантажів; забрудненні довкілля внаслідок висипання, витікання, випаровування вантажів через неякісну упаковку; забрудненні атмосфери парами вихлопних газів транспортних засобів; шумовому та вібраційному забрудненні тощо.

Систематизація та зіставлення підходів до визначення поняття «екологічна логістика», дали можливість запропонувати авторське трактування цього поняття, згідно з яким управління матеріальним та супутніми потоками здійснюється на всіх стадіях їх руху в межах логістичної системи підприємства. Під екологічною логістикою дисертант розуміє підсистему управління матеріальними та супутніми потоками від первинного джерела до кінцевого споживача, що забезпечує мінімізацію екодеструктивного впливу на довкілля.

З метою формування науково-методичної бази для прийняття логістичних рішень з урахуванням екологічних чинників у роботі визначено економічну сутність поняття повних логістичних витрат торговельного підприємства як виражених у вартісній формі витрат на забезпечення руху товарного та супутніх потоків між первинним джерелом і споживачем та витрат на компенсацію екодеструктивного впливу цього руху на НПС.

Дисертантом розроблений науково-методичний підхід до визначення оптимального розміру замовлення торговельним підприємством, що враховує втрати суспільства від екодеструктивного впливу логістичної діяльності торговельного підприємства і дає можливість, врахувавши ці втрати, оптимізувати повні логістичні витрати, зменшивши екодеструктивний вплив діяльності торговельних підприємств.

У роботі сформовано теоретичні засади створення еколого-економічного механізму управління логістичною системою торговельного підприємства, під яким розуміють цілісну систему форм, методів і стимулів управління потоковими процесами, що забезпечує вирішення екологічних завдань, виходячи з економічних інтересів торговельного підприємства. Визначено мету, завдання, об’єкт, суб’єкт, методи та інструменти, а також результати дії механізму.

Для оцінки ступеня досягнення поставлених цілей екологізації управління логістичною системою торговельного підприємства в рамках зазначеного механізму автором запропонована система показників, що характеризують рівні впливу управління логістичною системою торговельного підприємства на економічну ефективність проведення заходів з охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів у логістичній діяльності торговельного підприємства, впливу логістичної діяльності торговельного підприємства на довкілля та ефективність витрат на охорону НПС, впливу екологізації логістичної діяльності на розширення ринків збуту товарів.

На основі запропонованого дисертантом підходу до вибору оптимального варіанта розподілу товарів у роботі було здійснено еколого-економічну оцінку варіантів розподілу товарів торговельними підприємствами Сумської області. Результати показали, що на торговельних підприємствах ДП «ДТС-Суми» та ТОВ «Мастерпродукт 2005» існуючі варіанти розподілу товарів (прямий і непрямий види розподілу) не є оптимальними з точки зору співвідношення часової, економічної та екологічної складових, оскільки не забезпечують мінімальне значення розраховуваних критеріїв, а оптимальним є змішаний розподіл товарів. На підприємстві ТОВ «Сумипродукт 2005» використовуваний варіант розподілу є оптимальним за обраними критеріями, оскільки за цього варіанта значення розраховуваних критеріїв мінімальні.

З метою забезпечення впровадження розроблених теоретичних та науково-методичних положень щодо управління логістичною системою торговельного підприємства з урахуванням екологічних чинників автором запропоновані теоретичні підходи до формування стратегії екологізації управління логістичною системою торговельного підприємства, яка спрямована на зменшення екодеструктивного впливу торговельної діяльності на НПС. Реалізація стратегії екологізації управління логістичною системою торговельного підприємства сприятиме вирішенню таких основних завдань: зменшенню обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферу шляхом переходу від великих вантажівок до менш габаритних, які використовують менше пального; заміні використовуваного виду пального на менш шкідливе; врахуванню екологічного чинника при розміщенні складських приміщень; орієнтації співробітників на охорону навколишнього природного середовища шляхом проведення семінарів, тренінгів та ін.; фінансуванню заходів природоохоронного призначення з метою формування сприятливого іміджу у споживачів і контрагентів тощо.