ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Абрамченко В. В. Антиоксиданти і антигіпоксанти в акушерстві / Абрамченко В. В. – Санкт–Петербург: ДЕАН, 2008. – 400 с.

Айламазян Э. К. Морфофункциональные особенности амниона при нормальной и патологической беременности / Э. К. Айламазян, Е. П. Калашникова, А. И. Танаков // Акушерство и гинекология. – 2003. – № 5. – С. 3–5.

Анохин В. А. Внутриутробная инфекция. (Клиника, диагностика и профилактика) / В. А. Анохин, Г. В. Хасанова. – М.: Медицина, 2009. – С. 95.

Бабенко Г. А. Применение микроэлементов в медицине / Г. А. Бабенко, Л. П. Решеткина. – Киев: Здоров’я, 2001. – 220 с.

Барковский Д. Е. Состояние клеточного и гуморального иммунитета у беременных с многоводием / Д. Е. Барковский // Український медичний альманах. – 2004. – Т. 5, № 2. – С. 18–20.

Баскаков П. Н. Коррекция фетоплацентарной недостаточности при высоком риске внутриутробного инфицирования / П. Н. Баскаков, И. М. Шлапак  // Репродуктивное здоровье женщины. – 2003. – № 4. – С. 23–24.

Беседін В. М. Корекція показників перекисного окислення ліпідів при залізодефіцитній анемії вагітних антиоксидантними препаратами : зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України / В. М. Беседін, О. С. Паєнок, О. А. Стадник. – Київ: „ТМК”, 1999. – С. 197–202.

Біофізичний моніторинг плода / [ Маркін Л. Б., Венцковський Б. М., Воронін К. В. і співавт]. – Львів: Світ, 2003. – 68 с.

Бодяжина В. И. О структуре и функциях амниона и гладкого хориона / В. И. Бодяжина  // Акушерство и гинекология. – 2002. – № 9. – С. 8–12.

Вдовиченко Ю. П. Особливості акушерської та перинатальної патології при герпетичній інфекції / Ю. П. Вдовиченко, Д. Р. Шадлун , І. C. Глазков // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. – № 6. – С. 120–124.

Вержанський П. С. Стан фетоплацентарної системи при вагітності ускладненій пієлонефритом : тези доповідей Х з’їзду акушерів-гінекологів України / П. С. Вержанський, Л. Ю. Сергієнко. – Одеса, 1996. – С. 63.

Вплив амніонально-плідної рідини на внутрішньоутробний розвиток і ріст плода / М. А. Лизин, І. І. Гудивок, С. С. Стоцький [та ін.] // Галицький лікарський вісник. – 2000. – Т. 7, № 4. – С. 52–54.

Гайдай Г. Л. Особливості біохімічного дослідження амніотичної рідини у вагітних жінок при гіпоксії та синдромі затримки розвитку плода / Г. Л. Гайдай  // Лабораторна діагностика. – 2003. – № 1. – С. 31–38.

Геник Н. І. Значення хламідійної інфекції в генезі акушерської патології / Н. І. Геник  // Імунологія та алергологія. – 2002. – № 3. – С. 61.

Гойда Н. Г. Перинатальна патологія у новонароджених на сучасному етапі / Н. Г. Гойда, О. Г. Суліма  // ПАГ. – 1999. – № 4. – С. 15–17.

Голота В. Я. Оцінка функції фетоплацентарного комплексу в діагностиці пізнього гестозу / В. Я. Голота , В. О. Бенюк  // Акушерство та гінекологія. – 2003. – № 5. – С. 62–64.

Григоренко А. М. Досвід застосування системних ензимних препаратів в комплексному лікуванні багатоводдя : зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України / А. М. Григоренко, С. І. Жук, П. К. Постовітенко. –Київ. – 2000. – С. 501–503.

Грищенко В. И. Поздний гестоз беременных / В. И. Грищенко, М. А. Щербина, О. П. Липко  // Харьковский медицинский журнал. – 1996. – № 3. – С. 43–45.

Гудивок І. І. Вплив системної ензимотерапії при багатоводді на тлі бактеріального вагінозу : тези доп. І наук.-практ. конф. „Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика та лікування TORCH-інфекцій” / І. І. Гудивок, В. Ф. Струк , О. М. Ласитчук  // Імунологія та алергологія. – 2001. – № 4. – С. 24–25.

Гульчій О. П. Поширеність екстрагенітальної патології серед вагітних жінок та її вплив на захворюваність новонароджених в Україні / О. П. Гульчій  // Охорона здоров’я України. – 2003. – № 3. – С. 58–60.

Гусева О. И. Многоводие: этиология, патогенез, диагностика и акушерская тактика / О. И. Гусева  // Ультразвук. диагн. – 2006. – № 4. – С. 5–13.

Диагностическое значение исследования амниотической жидкости при внутриутробном инфицировании / О. В. Макаров, Л. В. Ковальчук, Л. В. Ганковская [и др.] // Акушерство и гинекология. – 2008. – № 4. – С. 3–4.

Дрінь Т. М. Аналіз перебігу вагітності та пологів у жінок з внутрішньоутробним інфікуванням плода / Т. М. Дрінь // ПАГ. – 2005. – № 1. – С. 53–56.

Жадан И. А. Возможности пренатального ультразвукового исследования последа при внутриутробных инфекциях / И. А. Жадан  // Международный медицинский журнал. – 2003. – № 4. – С. 59–62.

Зайчик А. Ш. Общая патофизиология : в 3-х т. / А. Ш. Зайчик, Л. П. Чурилов. – СПб: Элби, 2007. – Т. 2: Основы патохимии. – 688 с.

Запорожан В. М. Акушерство і гінекологія. Книга І: Акушерство / Запорожан В. М. – К.: Здоров’я, 2006. – 432 с.

Запорожан В. М. Плацентарна недостатність та її вплив на плід / В. М. Запорожан, Л. І. Даниленко, Р. Ф. Макулькін  // Одеський мед. журн. – 1999. – № 4. – С. 82–84.

Иванова В. В. Роль инфекции в патогенезе многоводия. Внутриутробная инфекция / Иванова В. В., под ред. С. М. Беккера. – Ленинград, 1993. – С. 202–210.

Кошелева Н. Г. Многоводие / Н. Г. Кошелева, М. А. Ярцева  // Советская медицина. – 1996. – № 8. – С. 62–67.

Кремінський Я. М. Патогенетична роль «метаболічної інтоксикації» у розвитку імунодефіциту при післяпологових інфекційних захворюваннях / Я. М. Кремінський, С. М. Сергієнко  // Акушерство та гінекологія. – 2000. – № 2. – С. 93–97.

Кытманов В. Н. Влияние многоводия на плод / Кытманов В. Н. // Вопросы взаимоотношений организмов матери и плода: Новосибирск, труды НГМИ. – 2000. – Т. 49. – С. 267–273.

Ласитчук О. М. Комплексне лікування багатоводдя та фетоплацентарної недостатності / О. М. Ласитчук  // Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 2 (26). – С. 63–64.

Ласитчук О. М. Коригуюча терапія порушень гемодинаміки та мікроциркуляції у вагітних з багатоводдям та фетоплацентарною недостатністю : матер. ІІ міжнар. конф. „Мікроциркуляція та її вікові зміни”/ О. М. Ласитчук. – Київ: ІВЦ „Алкон”. – 2002. – С. 190.

Ласитчук О. М. Метод профілактики багатовіддя / О. М. Ласитчук  // Інформаційний листок про передовий виробничо-технічний досвід, № 2001–37 (РДАСНТІ 76.29.48). – Івано-Франківськ: ЦНТЕІ, 2001.

Майоров М. В. Антибактериальная терапия при беременности и лактации / М. В. Майоров  // Провизор. – 2003. –№ 1. – С. 16–18.

Многоводие: диагностика и лечение / Н. М. Побединский, М. А. Ботвин, А. П. Кирющенков [и др.] // Акушерство и гинекология. – 2004. – № 1. – С. 7–10.

Морфологічні особливості плаценти у жінок – носіїв цитомегаловірусної та герпетичної інфекції / О.І. Єщенко, О.А. Пояркова, А.О. Писарєв [та ін.] // Лікарська справа. – 2002. – № 5–6. – С. 65–69.

Морфо-функціональні особливості амніону при бактеріальному багатоводді / [ Грищенко О. В., Яковлева Т. А., Сторчак Г. В., Полторацька І. В.] // Вісник наукових досліджень. – 2003. – № 1. – С. 89–90.

Ординская В. Ф. Особенности маточно-плацентарного кровотока у беременных с сахарным диабетом / В. Ф. Ординская, Н. А. Постникова  // Ультразвуковая и функциональная диагностика. – 2002. – № 3. – С. 19–25.

Орчаков В. О. Сучасні уявлення про етіологію та патогенез порушень формування амніотичної рідини / В. О. Орчаков, О. О. Дрозд, О. О. Чорна  // Фізіол. журн. – 2002. – Т. 48, № 5. – С. 93–99.

Особливості перебігу вагітності та родів при багатовідді : зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України / О. М. Ласитчук, Н. І. Геник, Т. Б. Сніжко [та ін.]. – Київ, 2001. – С. 361–363.

Паєнок О. С. Стан перекисного окислення ліпідів і антиоксидантної системи захисту в організмі вагітних при пізніх гестозах і способи їх корекції : автореф. дис… канд. мед. наук : спец. 14.00.01 «Акушерство і гінекологія» / О. С. Паєнок. – Львів, 1996. – 17 с.

Паращук Ю. С. Біофізичний профіль плода при материнській інфекції / Ю. С. Паращук, С. В. Покришко  // ПАГ. – 2008. – № 4. – С. 90–92.

Пасхина И. Н. Перинатальные инфекции и многоводие / И. Н. Пасхина, Н. В. Орджоникидзе, Л. П. Пономарева  // Акушерство и гинекология. – 2006. – № 3. – С. 5–8.

Плацентарная недостаточность: Учебное пособие / Под ред. Э. К. Айламазяна. – СПб: Изд-во Н-Л, 2009. – 29 с.

Профілактика інтраамніальної інфекції у жінок з неплідністю запального генезу в анамнезі / Ю. П. Вдовиченко, І. С. Глазков, Д. Ф

Радзинский В. Е. Патология околоплодной среды / Радзинский В. Е., Кондратьева Е. Н., Милованов А. П. – Київ: Здоров’я, 2008. – 128 с.

Роль антиоксидантной недостаточности в патогенезе позднего токсикоза баременных / В. В. Абрамченко, В. П. Баскаков, В. В. Соколовский [и др.] // Акушерсво и гинекология. – 2008. – № 6. – С. 67–71.

Рудик О. І. Визначення об’єму навколоплідних вод і його клінічне значення / О. І. Рудик , І. М. Рудик  // Буковинський медичний вісник. – 2009. – Т. 5, № 4. – С. 105–108.

Савельева Г. М. Плацентарная недостаточность / Г. М. Савельева, М. В. Фёдорова. – М.: Медицина, 2001. – 276 с.

Саркісян А. А. Перекисне окислення ліпідів та антиоксидантна система за фізіологічних умов / А. А. Саркісян, Т. Ф. Татарчук  // ПАГ. – 1995. – № 4. – С. 54–55.

Состояние фетоплацентарной системы при высоком риске внутриутробного инфицирования плода / И. С. Сидорова, И. О. Макаров, Н. А. Матвиенко [и др.] // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2000. – Т. 45, № 2. – С. 5–8.

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під заг. ред. Ю. В. Вороненка, В. Ф. Москаленка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – 680 с.

Степанківська Г. К. Акушерство / Г. К. Степанківська, О. Т. Михайленко. – Київ: Здоров’я. – 2000. – 744 с.

Сторчак А. В. Обоснование применения системной энзимотерапии в лечении многоводия инфекционного генеза / А. В. Сторчак, Т. А. Яковлева  // Медицина третього тисячоліття : збірник тез молодих вчених Харківського державного медичного університету. – Харків: Видавництво ХДМУ, 2001. – С. 73.

Стрижаков А. Н. Ультразвуковая диагностика в акушерской клинике / Стрижаков А. Н., Бунин А. Т., Медведев М. В. – М.: Медицина, 2008. – 239 с.

.

Титов О. В. Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи захисту в організмі матері та фетоплацентарному комплексі в разі фізіологічного перебігу вагітності / О. В. Титов, А. Я. Сенчук  // Вісник асоціації акушерів-гінекологів України. – 2000. – № 4 (9). – С. 49–52.

Ультразвукова оцінка змін амніотичної рідини при обструктивних уропатіях у плода / Л. Л. Фащук, І. Ю. Гордієнко, Н. І. Сопко [та ін.] // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2007. –№ 4. – C. 130.

Ушницкая Е. К. Современные представления о многоводии // Акушерство и гинекология / Е. К. Ушницкая, Н. В. Орджиникидзе. – 2004. – № 2. – С. 6–9.

Фукс М. А. Ультразвуковая диагностика у беременных группы риска по внутриутробному инфицированию / М. А. Фукс, А. Н. Грибань  // Акуш. и гин. – 2007. – № 8. – С. 37–40.

Цапок П. И. Околоплодные воды в системе мать-плацента-плод / П. И. Цапок, В. Н. Дроздов. – Кемерово: Кемеровское книжное изд-во, 2007. – 106 с.

Яковлева Г. А. Комплексна терапія внутрішньоутробної гіпоксії плоду у жінок з інфікованою вагітністю і багатоводдям / Г. А. Яковлева, В. В. Бобрицька // Медицина третього тисячоліття : зб. тез молодих вчених Харківського державного медичного університету. – Харків: Видавництво ХДМУ, 2001. – С. 79.

Ярцева И. Я. Оценка функционального состояния плаценты у беременных с сахарным диабетом, осложнившимся многоводием и урогенигальной инфекцией / И. Я. Ярцева, С. Б. Голумб. – М., 2009. – С. 104–108.

Ярцева М. А. Угроза прерывания беременности и многоводие / М. А. Ярцева  // Вопр. охраны материнства и детства. – 2005. – Т. 30, № 8. – С. 70–72.

Abhyankar S. Indomethacin therapy in hydramnios / S. Abhyankar, V. S. Salvi  // J. Postgrad. Med. – 2010. – Vol. 46, № 3. – P. 176–178.

Abnormal amniotic fluid volume as a screening test prior to targeted ultrasound / S. C. Blackwell, S. S. Hassan, S. M. Berry [et al.] // Med. Sci. Monit. – 2003. – Vol. 9, № 11. – P. 119–122.

Kimble R. M. Does gut atresia cause polyhydramnios? / R. M. Kimble, J. E. Harding, A. Kolbe // Pediatr. Surg. Int. – 2005. – Vol. 13. – P. 115–117.

Large-volume therapeutic amniocentesis in the treatment of hydramnios / [J. P. Elliott, A. T. Sawyer, T. G. Radin, R. E. Strong] // Obstet. Gynecol. – 2009. – Vol. 84. – P. 1025–1027.

Mari G. Reduction in the middle cerebral artery pulsatility index after decompression of polyhydramnios in twin gestation / G. Mari, N. Wasserstrum, B. Kirshon // Am. J. Perinatol. – 2009. – Vol. 9, № 5–6. – P. 381–384.

Polyhydramnios: a predictor of severe growth impairment in achondroplasia / G. Latini, C. De Felice, S. Parrini // J. Pediatr. – 2002. – Vol. 141, N 2. – P. 274–276.

Olivares M. Copper as an essential nutrient / M. Olivares, R. Uany  // Am. J. Clin. Nutr. – 2003. – Vol. 63, № 5. – P. 791–796.

Whitlej R. J. Treatment of viral infections during pregnancy and neonatal period / R.J. Whitlej, D. W. Kimberlin  // Clin. Perinatol. – 2004. – Vol. 24, № 1. – P. 267–283.