ІНТЕГРАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У ОСІБ З КО-ІНФЕКЦІЄЮ ВІЛ/ТУБЕРКУЛЬОЗ

Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією

Науковий керівник: д-р мед. наук, проф. М.Д. Чемич

Сумський державний університет, м. Суми

 

Вступ. Туберкульоз (ТБ) обумовлює розвиток низки патогенетичних змін, у першу чергу інтоксикаційного синдрому, прояви якого домінують у клінічній картині захворювання.

Мета роботи: вивчити зміни показників ендогенної інтоксикації організму у пацієнтів з ко-інфекцією ВІЛ/ТБ, оцінити їх значення в якості діагностичних критеріїв.

Основна частина. Для виконання поставленого завдання пацієнти з встановленим діагнозом “ВІЛ-інфекція”, які проходили курс стаціонарного лікування на базі Сумської обласної клінічної інфекційної лікарні ім. З.Й. Красовицького, були розділені на 3 групи, зпіставимі за статтю, віком і шляхом інфікування ВІЛ: група 1 – особи з ко-інфекцією ВІЛ/ТБ (n=22), група 2 – особи з ВІЛ без ТБ з III клінічною стадією недуги (n=35), група 3 – особи з ВІЛ без ТБ з IV клінічною стадією (n=25). Групу порівняння склали 30 здорових донорів крові. Проведено розрахунок інтегративних показників ендогенної інтоксикації: лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ), гематологічний показник інтоксикації (ГПІ), індекс зсуву лейкоцитів (ІЗЛК) та лімфоцитарний індекс (Ілімф). Отримані результати оброблені статистично з застосуванням критерію Стьюдента.

У осіб всіх дослідних груп виявлене достовірне підвищення ЛІІ, ГПІ, ІЗЛК, ШОЕ і зниження Ілім, що свідчить про наявність синдрому ендогенної інтоксикації при набутому імунодефіциті (табл.). Проте рівень лейкоцитів у дослідних групах не відрізнявся від значень групи порівняння.

У пацієнтів з термінальною стадією ВІЛ-інфекції прояви синдрому ендогенної інтоксикації більш виражені, про що свідчить достовірне підвищення ГПІ і зниження Ілім серед хворих 3-ї групи у порівняння з 2-ю.

Таблиця - Інтегративні показники ендогенної інтоксикації, рівень лейкоцитів та ШОЕ у дослідних групах

Примітка. Достовірні зміни (p≤0,01): * - відносно групи порівняння, ^ - відносно групи 2, º - відносно групи 3.

Аналіз отриманих даних вказує на те, що в осіб 1-ї групи рівень ендогенної інтоксикації достовірно вищий, ніж серед осіб 2-ї групі, про що свідчить достовірно вищі значення ЛІІ, ГПІ, ІЗЛК і нижчі Ілім. Встановити достовірно значиму різницю показників між 1-ю і 3-ю дослідними групами не вдалося, що можна пояснити вираженими проявами синдрому ендогенної інтоксикації у хворих з термінальною стадією ВІЛ-інфекції без туберкульозу, обумовленої наявністю інших опортуністичних інфекцій.

Зафіксовано слабкий прямий кореляційний зв’язок між ймовірністю встановлення діагнозу туберкульозу та зростанням показників ендогенної інтоксикації та ШОЕ: ЛІІ (r=0,25, p<0,01), ГПІ (r=0,29, p<0,01), ІЗЛК (r=0,28, p<0,01), ШОЕ (r=0,39, p<0,01).

Висновки. Розвиток синдрому ендогенної інтоксикації є невід’ємною частиною  патогенезу туберкульозу на тлі інфікування ВІЛ. Використання інтегративних показників ендогенної інтоксикації правомірне у якості діагностичного критерію ймовірності розвитку сухот у осіб, інфікованих ВІЛ, які не знаходяться на термінальній стадії недуги.

 

 

Полов’ян Катерина Сергіївна