2.2.КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦІЄНТОК

У зв'язку з тим, що на лактацію можуть впливати різні чинники, були детально вивчені соціальний і акушерсько-гінекологічний анамнез

Практично у всіх групах обстежені жінки мешкали в рівноцінних житлах. Хороші побутові умови були в 47% породіль контрольної гупи, 51% породіль, що перенесли вірусну інфекцію під час вагітності. Задовільні побутові умови були у 37% породіль контрольної групи, 38% породіль, що перенесли вірусну інфекцію під час вагітності.

       Погані побутові умови визначені в 16,0 % породіль контрольної групи, 11,0% породіль, що перенесли вірусну інфекцію під час вагітності. Працівниками розумової праці були 43,3% породіль контрольної групи, 46,7% породіль, що перенесли вірусну інфекцію під час вагітності. Фізичною працею займалися 56,7% породіль контрольної групи; 48,0% породіль,53,3% породіль, що перенесли вірусну інфекцію під час вагітності. Благополучні сімейні стосунки були у 80,0% породіль контрольної групи, 80% породіль, що перенесли вірусну інфекцію під час вагітності. Стресові ситуації в сім'ї відзначали 20,0% породіль контрольної групи, 20,0% породіль, що перенесли вірусну інфекцію під час вагітності.

При статистичному аналізі соціальних чинників, які можуть впливати на лактацію, нами не було отримано статистично значимої різниці між групами по всіх аналізованих ознак.

 

Акушерсько-гінекологічний анамнез

 

Крім того, групи не розрізнялися по вікових характеристиках. Так, середній вік в контрольній групі складав 23,5±2,8 років, в підгрупі породіль, що перенесли вірусну інфекцію під час гестації, - 25,4±2,2 років. Середній вік початку статевого життя в контрольній групі був 16,2±1,2років, в підгрупі породіль, що перенесли вірусну інфекцію під час гестації, - 17,0±2,1 років. Менархе настало в контрольній групі в 12,1±1,3 років, в підгрупі породіль, що перенесли вірусну інфекцію під час гестації, - 12,5±1,3 років. Число пологів в контрольній групі складало 1,1±0,2 років, в підгрупі породіль, що перенесли вірусну інфекцію під час гестації, - 0,9±0,2 років. Число абортів в контрольній групі було 1,5±0,1, в підгрупі породіль, що перенесли вірусну інфекцію під час гестації 1,4±0,1.        

 Гестоз раннього терміну вагітності в попередні гестації спостерігався у 46,7% породіль контрольної групи, 43,3% породіль, що перенесли вірусну інфекцію під час вагітності; прееклампсія легкого і середнього ступеня - 23,3% породіль контрольної групи, 20,0% породіль, що перенесли вірусну інфекцію під час вагітності. Особливий інтерес представляють дані про порушення лактації при попередній вагітності. Так, згідно отриманих результатів в контрольній групі цей показник складав 33,3%, а в досліджуваній групі 40,0%.

Нами не виявлено статистично достовірної різниці по вищевказаних характеристиках контрольною і досліджуваної групи.

Таким чином, можна вважати, що групи були стратифіковані по основних характеристиках, що дозволяє їх порівнювати між собою для виявлення особливостей впливу вірусної інфекції на лактацію.

Соматичні захворювання інфекційною і неінфекційними природи у минулому перенесли 36,4% жінок, дитячі інфекції - 63,6%,пневмонію - 2,7%, пієлонефрит- 3,6%.

Гінекологічна патологія відмічена в анамнезі у 27,3% жінок у вигляді порушень мікробіоценозу статевих шляхів (9,1%) і хронічного сальпінгоофориту (18,2%).

Всі жінки при справжній вагітності знаходилися на диспансерному спостереженні з ранніх термінів і були повністю обстежені. Вагітність у цих жінок протікала без ускладнень, за винятком тих пацієнток, в яких був ранній токсикоз легкого ступеня (18,2%). Пологи на 38 тижні почалися у (18,2%) жінок, в останніх (81,8%) на 39-40 тижні гестації. Передчасні пологи, що запізнилися, не спостерігалися. Пологи в 9,1% випадків ускладнилися невчасним вилиттям навколоплідних вод і аномаліямипологової діяльності, корегованої  медикаментозними засобами.          

Новонароджені оцінена за шкалою Апгар 7-10 балів. Середня маса новонароджених складала 3445,2±36,6 г.

Основним критерієм відбору хворих була наявність клінічних ознак вірусної Інфекції і/або їх лабораторне підтвердження. У досліджуваної групи, залежно від виділених вірусів, проводилося вивчення їх впливу на лактаційну функцію.

Таким чином, як показали результати проведеної клінічної характеристики пацієнток, всі групи були підібрані відповідно до поставленої мети і завдань.Розділ 3

Стан лактаційної функції у жінок з

вірусною інфекцією

Проведені нами дослідження вмісту білка в зрілому молоці здорових і породіль, що перенесли вірусну інфекцію в гестаційний період, виявили статистично значимі відмінності за даними показниками (таблиця 5.2.1). У тих породіль, що перенесли вірусну інфекцію під час вагітності загальний білок був понижений до 12,3±0,1 мг/мл, сироваткові білки до 7,2±0,6 мг/мл, казеїн до 3,9±0,2 мг/мл.

 

Вміст білка в молоці

 

 

 

Виявлено статистично достовірне підвищення у- імуноглобулінів у породіль, що перенесли вірусну інфекцію в період вагітності до 53,2±1,9 % в порівнянні з контролем, де даний показник складав 47,9±3,2%.

Виявлена диспропорція у складі лактоальбумінів. Так, у породіль, що перенесли вірусну інфекцію, статистично значимо здорових породіль знижувався відсотковий вміст а-лактоальбумінів до 21,2±0,2 % (у контролі - 37,4±2,7%) і підвищувався вміст лактоальбумінів до 23,6±1,9% (у контролі 10,5±1,2%). Рівень сироваткового альбуміну був дещо вище і складав 6,0±2,2%, проте відмінності, були достовірно не значимі.

 

Фракції сироваткових білків представлені в таблиці

 

Фракції сироваткових білків в молоці

 

Підвищення відсоткового вмісту імуноглобулінів в молоці може бути обумовлене перенесеною вірусною інфекцією.

Вельми важливими компонентами грудного молока є ліпіди. Виявлено що у жінок, що перенесли інфекцію під час вагітності, статистично достовірно знижується вміст ліпідів в зрілому молоці порівняно із здоровими породіллями.

 Вміст жирів та ліпідний склад молока

 

Так, вміст жиру знижується до 24,2±1,4 мг/мл, фосфоліпідів до 1,1 ±0,1 мг/мл, холестерину до 0,51±0,01 мг/мл, тригліцеридів до 20,1±0,2 мг/мл і загальних ліпідів до 22,1±0,1 мг/мл. При цьому нами не було виявлено відзнак в характері харчування породіль, що перенесли вірусну інфекцію в порівнянні із здоро­вими породіллями. Все це свідчить про глибокі порушення хімі­чного синтезу молока у жінок після наявності вірусної інфекції під час вагітності. Ймовірно, ці зміни обумовлені рядом причин, в т.ч. і виявленими гормональними порушеннями, перешкоджаючими становленню нормальної лактаційної функції.

 

Вміст вуглеводів, лактози та калорійність грудного

молока

Не менш важливими компонентами для розвитку немовляти є вуглеводи і лактоза. Не дивлячись на те, що в цілому не виявлено статистично достовірного зниження вмісту вуглеводів в зрілому жіночому молоці у породіль, що перенесли вірусну інфекцію під час вагітності. Проте вміст лактози був статистично достовірний нижче в цієї категорії жінок в порівнянні із здоровими породіллями.

Зниження жирності і вмісту лактози ймовірно з'явилися головними причинами зниження калорійності молока у породіль після вірусної інфекції під час вагітності. Так, калорійність в цій групі породіль не перевищила 51,1 ±0,1 ккал. Тоді як даний показник в контрольній групі складав 61,4±1,4.Отже, найбільші зміни в хімічному складі молока в цієї групи породіль спостерігаються у вмісті білка,жирів і калорійності.

При аналізі тривалості лактації виявлено статистично достовірне зниження даного показника в групі породіль, що перенесли вірусну інфекцію під час вагітності. Медіана тривалості лактації в досліджуваній групі складала 7 місяців, в групі здорових породіль - 8 місяців. У той же самий час не виявлено відмінностей між групами по індексу тривалість лактації/тривалість годування.            Індекс     тривалість лактації/тривалість годування в групі породіль, що мали вірусну інфекцію в період вагітності складав 1,0±0,01 (у контрольній групі - 0,98±0,02).

Отже, результати проведених досліджень свідчать про істотні зміни якісного складу грудного молока у жінок, що перенесли вірусну інфекцію під час справжньої вагітності, що необхідно враховувати при розробці лікувально-профілактичних заходів.

      Медіана тривалості лактації в досліджуваній групі складала 4 місяці, в групі здорових породіль - 7 місяців. Зниження тривалості лактації в даній групі обумовлене припиненням лактації в ранньому післяпологовому періоді..

       Рівень лактації залежить від багатьох чинників. У даній роботі, в процесі стратифікації груп були виключені з дослідження жінки, в яких були інші причини порушення лактації за винятком вірусної інфекції. Середній об'єм молока у здорових породіль складав на другу добу 240,4±23,2 мл, на четверту - 350,5±15,7 мл, на шосту - 612,6±24,1 мл. Порушення приросту добового об'єму молока виявлені в групі жінок, що перенесли вірусну інфекцію в період даної гестації. Відмінності по даному показнику в цих групах були статистично достовірними в порівнянні із здоровими породіллями. Середній об'єм молока у породіль, що мали ві­русну інфекцію перед пологами на другу добу було 155,2±20,2 мл молока, на четверту - 270,9±21,1 мл і на шосту - 512,9±14,7 мл. Вірогідні порушення приросту рівня лактації в цій групі обумовлені гормональними порушеннями представленими раніше в результаті перенесеної вірусної інфекції під час вагітності.

Результати імунологічних і ДНК-дослідження жіночого молока представлені в таблиці.У групі пацієнток з вірусною інфекцією під час вагітності титри імуноглобулінів А і М статистично значимо не відрізнялися від групи контролю. У той же час титр 1gGбув статистично значимо підвищений при всіх трьох інфекціях. У цій групі титр антитіл ІgG до вірусу герпесу складав 1:64,4±4,1, до ЦМВ - 1:69,3±4,9, до НРУ 1:78,3±4,2.

В рамках проведеного дослідження методом ПЦР не виявлено вірусів герпесу, ЦМВ, НРУ в жіночому, молоці ні в одній досліджуваній групі.

Таким чином, результати проведених досліджень свідчать, що лактація у жінок з вірусною інфекцією, є досить важливим науковим завданням, вирішення якого повинне носити диференційований характер з врахуванням отриманих нами результатів. Це дозволить поліпшити результати розродження пацієнток з вірусної інфекції, насамперед, в аспекті нормалізації лактаційної функції і профілактики гіпогалактії.